يك قطعه ملك به مساحت 88 متر

56000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005477014
شماره آگهی:
140168460000572688
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0102231 حسب درخواست خواهان امیر صیاد موسایی به خواسته فروش ملک مشاعی موضوع دادنامه به شماره 1401-3900 به ادرس خیابان پیروزی تهران خيابان پيروزي نرسيده به سه راه سليمانيه كوچه شهيد محمد رضا سيفي انتهاي كوچه سمت چپ پلاك 9 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

ششدانگ يك قطعه ملك به مساحت 88 متر مربع به شماره 107 فرعي از 3588 اصلي مفروز ومجزي شده از ششدانگ پلاك 56 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 ثبتي تهران در تاريخ 26/03/1332 با شماره 27639 ص 169 دفتر املاك جلد 221 بنام اكبر كاسب ثبت وسند مالكيت به شماره 27639 صادر شده است وتسليم شده است وسپس مع الواسطه طبق سند قطعي 49830 مورخ 29/03/1361 دفتر 310 تهران به عيسي صياد موسائي منتقل شده است.قابل ذكر است اين ملك تاكنون تفكيك نشده در حال حاضرملك فوق الذكربامتراژعرصه 88متر مربع با كاربري مسكوني به قدمت 31 سال مي باشد اين ملك داراي چهار طبقه شامل زير زمين وهمكف ودوطبقه روي همكف وبا اسكلت فلزي بنا گرديده است و هر طبقه بصورت يك واحد مسكوني مجزا ، يك خوابه بهمراه آشپزخانه وهال وپذيرايي وسرويس حمام ودستشويي مي باشدو مساحت اعياني هر واحد در هر طبقه حدود 65 متر مربع برآورد مي گردد نما سنك چيني وداراي ورودي پاركينگ كه ورودي خودرو از داخل مسدود شده وپاركينگ تبديل به واحد مسكوني شده است ورودي راهپله با ديوارهاي گچي وكف سنگ استفاده شده است وكف واحدها موزاييك ديوارها گچ باپوشش رنگ مي باشد وحياط در شرق ملك به مساحت 14 متر مربع واقع مي باشد سيستم سرمايش كولر آبي و سيسستم گرمايش بخاري گازي مي باشد اين ملك يك انشعاب آب وچهار كنتور برق و يك كنتور گاز و4 خط تلفن دارد. اين ملك داراي جواز ساخت به شماره 567ر514 به تاريخ 1370/05/15 از شهرداري منطقه 14 مي باشد و پايانكار آن در تاريخ 1372/08/22 به شماره 4817 از شهرداري منطقه 14 صادر شده است وليكن به علت تغيير كاربري زير زمين از تاسيساتي وانباري به مسكوني وطبقه همكف از پاركينگ به مسكوني داراي خلاف مي باشدكه مي بايست در اسناد مزايده اطلاع رساني بشود. قيمت شش دانگ ملك فوق به ميزان پنجاه وشش ميليارد ريال معادل پنج ميلياردو ششصدميليون تومان ارزيابي مي گردد

فلذا مبلغ پایه 56/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده سه شنبه مورخ1401/11/4 از ساعت 8/50 الی 9/10 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/4