يك قطعه عرصه مسكوني به مساحت 750 متر

15000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982910400177
شماره آگهی:
140191460000562122
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پرديس
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

صورتجلسه مزایده نوبت اول به موجب پرونده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس به شماره بایگانی كلاسه 981075 لها خانم بهاره سلطانی علیه حسین جباری به محکومیت پرداخت 124 عدد سکه تمام بهارآزادی( باتوجه به نرخ تغیرات سکه در روز مزایده به نرخ روز محاسبه خواهد شد. ) و پرداخت مبلغ 52/080/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له در این اجرا مطرح بوده که در قبال مطالبات فوق اموال محکوم علیه ( سهم الارث محكوم عليه از ماترک مرحومه احترام زاهدی و آقای شمسعلی جباری ) به شرح ذیل است ، محل وقوع ملک : ملك به پلاك ثبتي 23/1 اوقافی واقع بومهن سياه بند خيابان شهيد مسعود زاهدي جنب نانوايي سنگكي مادر. اسناد و مدارک ابرازی به کارشناس : 1- به موجب تصوير نامه شماره 96/176119 اداره اوقاف پرديس منافع يك قطعه عرصه مسكوني به مساحت 750 متر مربع واقع در بومهن سياه بند كوچه زاهدي پلاك هاي آبي 77 و 75 و 73 و 71 در راستاي قرارداد اجاره شماره 5714 مورخ 76/11/14 به آقاي شمس علي جباري و احترام زاهدي واگذار گرديد و داراي اعياني احداثي شامل مسكوني قديمي ساز در دو طبقه همكف و زيرزمين در ضلع شرقي عرصه ساختمان دو طبقه احداثي در ضلع غرب عرصه و در بر خيابان زاهدي كه طبقه همكف شامل چندين واحد تجاري و طبقه اول يك واحد مسكوني است . 2- معاينه محل و تطبيق حدود ومعاينه محل پلاك هاي آبي 71 خالي و 73 نانوايي سنگكي در سهم آقاي بهادر جباري قرار گرفت قطعه شماره 2 شامل يك دهنه واحد تجاري به مساحت 22/40 مترمربع به صورت تخليه و به شماره پلاك آبي 73 در سهم آقاي بهادر جباري قرار گرفت . قطعه شماره 1 شامل يك دهنه واحد تجاري به مساحت 62/50 متر مربع به شماره پلاك ثبتي هاي 75 و 77 در سهم محكوم عليه قرار گرفت .قطعه شماره 4 به متراژ تقريبي 550 مترمربع در سهم آقاي شمس علي جباري قرار گرفت . ملك مسكوني بالاي تجاري به متراژ تقريبي 138/98 متر مربع و 10 متر مربع راه پله مشاع بين طرفين بهادر جباري و حسين جباري به صورت مساوي توافق گرديد معبر دسترسي به عرض سه متر و طول 14/41 متر از مبدا خيابان زاهدي تا ابتداي ملك شمس علي جباري به صورت مشاع قابل استفاده خواهد بود . طبق مشاهدات صورت گرفته واحد مسكوني طبقه فوقاني كه مشترك بين محكوم‌عليه و برادرش مي باشد از دو بخش تشكيل شده كه اوليه قديمي ساز و شامل هال و پذيرايي ، آشپزخانه بسته ، اتاق خواب و سرويس بهداشتي است و در وضع موجود در دست بازسازي بوده و دومي كه سمت شرق واحد واقع شده به صورت بنايي نيمه كاره با اسكلت فلزي و سقف كروميت و فوم مي باشد كه در حد اسكلت اجرا شده است. در طبقه همكف نيز واحد تجاري به مساحت 62/50 متر مربع در وضع موجود به چهار باب مغازه تبديل شده كه به ترتيب شامل مغازه سراجي كيف دوزي به مساحت 22 متر مربع ، كف و ديوار سراميك سقف سفيدكاري و درب ورودي شيشه سكوريت به انضمام درب كركره اي كه در برخي خيابان شهيد زاهدي قرار گرفته است . مغازه دوم به مساحت تقريبي 9/50 مترمربع كف و ديواره سراميك سقف سفيد كاري و درب ورودي شيشه سكوريت و داراي نيم طبقه مغازه سوم به مساحت تقريبي 15/50 متر مربع كه داراي درب فلزي شيشه خور بوده و فاقد نازك كاري داخلي مي باشد . مغازه چهارم به مساحت تقريبي 15/50 مترمربع در حد ديواركشي كار شده و فاقد درب و همچنين نازك كاري هاي داخلي است .مغازه‌هاي شماره 2 و 3 و 4 در روستاي معبر سه متري ورودي به داخل ملك مستقر مي باشند . با عنايت به مراتب فوق الذکر و اوقافي بودن عرصه و مالكيت منافع عرصه موقوفه و نيز مالكيت بر اعيان احداثي آن و عدم ارائه گواهي پايانكار كه قطعات اعياني طبق تقسيم نامه در سهم محكوم عليه قرار گرفته ارزش روز 62/50 متر مربع واحد تجاري همكف نيمه‌كاره قسمتي آماده و نيمي از واحد مسكوني طبقه فوقاني واحدهاي تجاري به مساحت تقريبي 69/49 مترمربع مشاع از كل 138/98 متر مربع به انضمام 10 متر مربع راه پله مشاعي با جمعيت جهات به ارزش 15/000/000/000 ريال برآورد و اعلام گردیده است و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکا مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هر گونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مقررگردیده در تاریخ 1401/11/05 از ساعت 11 الی 12 صبح در دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از قیمت پایه کارشناسی به قیمت پایه به مبلغ 15/000/000/000 ریال شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود وبلافاصله 10درصد آن نقداً وفی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد والباقی آن را مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری پردیس پرداخت نماید وقبض آن را تحویل اجرای احکام مدنی نماید در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی ده درصد به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده باطل و تجدید خواهد شد. طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید از اموال در این اجرا حاضر شوند تا موجبات بازدید فراهم گردد.

محمد عزیزی مقدم – مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05