يك قطعه زمين محصور به مساحت 48776/36 متر

117000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000347688
شماره آگهی:
140168460000637433
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت دوم

به مساحت 350/90 مترمربع ( سيصد و پنجاه متر و نود دسيمترمربع ) مشاع از ( ششدانگ زمين قطعه يك تفكيكي به شماره 15727 فرعي از 1863 اصلي مفروز ومجزا شده از 3314 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 15201/90 مترمربع مي باشد). مبلغ موردمزايده (350/90 مترمربع ( سيصد و پنجاه متر و نود )كه قيمت پايه كارشناسي معادل ( 117/000/000/000 ريال) (يازده ميليارد و هفتصد ميليون تومان)معادل مطالبات محكوم له آقاي محمدداودي توسط كارشناس محترم تعيين وتقويم شده است.

در خصوص انجام قرار كارشناسي موضوع پرونده كلاسه 0000635 ج و اجرائيه صادره ” آقاي محمد داودي بعنوان محكوم له وتعاوني مسكن 12 فروردين بعنوان محكوم عليه ، در خصوص تحويل قدر السهم محكوم له به ميزان يك سهم از صد وسي و نه سهم زمين ابتياعي در حق محكو م له ” در معيت محكوم له به محل مورد نظر واقع در شهرك راه آهن انتهاي بلوار امير كبير ، انتهاي خيابان هوانيروز مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم به اداره ثبت اسناد واملاك زيبا دشت نيزمراجعه و پروندهاي ثبتي مطالعه گرديد كه نتيجه به شرح زير تقديم حضور مي گردد :

مشخصات و مدارك موجود :طبق قرارداد شماره 24/403/13/26/51/92 مورخ 1364/03/16 بين آقاي دكتر سيروس اصانلو و شركت تعاوني مسكن پرسنل پادگان 22 بهمن در مورد باغ معروف به اصانلو واقع در اراضي لتمان كن فروشنده آقاي دكتر سيروس اصانلو و خريدار شركت تعاوني مسكن پرسنل پادگان 22 بهمن ، مورد معامله يك قطعه باغ به مساحت 63600 مترمربع واقع در اراضي لتمان كن داراي يك حلقه چاه عميق و يكدستگاه موتور برق و سه باب ساختمان چوبي و باغ در حال حاضر محصور چهار ديواري گلي است.

طبق استعلام ثبتي به شماره 140085601147007808 مورخ 1400/03/25 صادره از سوي اداره ثبت اسناد و املاك زيبادشت ، ششدانگ يك قطعه زمين محصور به شماره پلاك ثبتي3314 فرعي از 1863 اصلي مفروز و مجزا شده از 1863 فرعي از اصلي مذكور قطعه 10 واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران به مساحت 48776/36 مترمربع با حدود اربعه :شمالاً :ديواريست بطول 203/30 متر به جاده مالرو از مجاور

شرقاً : خط فرضي است بطول 220 متر به قطعه نه تفكيكي

جنوباً : ديواريست بطول 299/60 متر به گذر به عرض 20 متر

غرباً : خط فرضي است بطول 274 متر به اراضي لتمان

و مشخصات مالكيت : مالكيت شهرداري تهران به شماره ثبت 11111 تاريخ 1304/01/01 داراي شماره ملي 14003187260 بعنوان مالك 2309446 سهم مشاع از 4877636 سهم عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 014017 سري الف سال 98 با شماره دفتر الكترونيكي 139820301147018209 ثبت گرديده است . مالكيت شركت تعاوني مسكن دوازده فروردين ناجا شماره ثبت 97852 تاريخ ثبت 1372/03/23 داراي شماره ملي 10101418904 بعنوان مالك 1533290 سهم مشاع از 4877636 سهم عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 952264 با شماره دفتر الكترونيكي 139620301147006253 ثبت گرديده است . مالكيت سامي اسعدي مالك 100000سهم مشاع از 4877636 سهم عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 857871 با شماره دفتر الكترونيكي 139620301147025021 ثبت گرديده است . مالكيت ميسا اسعدي مالك 244966 سهم مشاع از 4877636 سهم عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 464039 با شماره دفتر الكترونيكي 139720301147013842 ثبت گرديده است . مالكيت سامي اسعدي مالك 444968 سهم مشاع از 4877636 سهم عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 464040 با شماره دفتر الكترونيكي 139720301147013843 ثبت گرديده است . مالكيت آرتا اسعدي مالك 244966 سهم مشاع از 4877636 سهم عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 464038 با شماره دفتر الكترونيكي 139720301147013840 ثبت گرديده است. محدوديت دفتر املاك : اجاره شماره 45262 مورخ 1397/05/08 دفترخانه اسناد رسمي شماره 810 تهران كه به نفع شركت توزيع برق تهران به مدت 99 سال ثبت شده و مالكيت شركت تعاوني مسكن 12 فروردين در قطعات تفكيكي در قيد بازداشت مي باشد.

طبق صورتمجلس تفكيكي شماره 1398856011470124404 مورخ 1398/07/13 صادره از سوي اداره ثبت اسناد و املاك زيبادشت تهران ، عرصه مشاعي طلق به شماره 3314 فرعي از 1863 اصلي مفروز و مجزا شده از 1863 فرعي از اصلي مذكور قطعه 10 واقع در بخش 10 تهران به مساحت 48776/36 مترمربع به هفت قطعه تفكيك گرديده است.

ششدانگ زمين قطعه يك تفكيكي به شماره 15722 فرعي از 1863 اصلي مفروز ومجزا شده از 3314 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 4882/70 مترمربع مي باشد.

ششدانگ زمين قطعه دو تفكيكي به شماره 15723فرعي از 1863 اصلي مفروز ومجزا شده از 3314 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 3000مترمربع مي باشد.

ششدانگ زمين قطعه سه تفكيكي به شماره 15724 فرعي از 1863 اصلي مفروز ومجزا شده از 3314 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 238/50 مترمربع مي باشد.

ششدانگ زمين قطعه چهار تفكيكي به شماره 15725 فرعي از 1863 اصلي مفروز ومجزا شده از 3314 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 7349/60 مترمربع مي باشد.

ششدانگ زمين قطعه پنج تفكيكي به شماره 15726 فرعي از 1863 اصلي مفروز ومجزا شده از 3314 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 4667/60 مترمربع مي باشد.

ششدانگ زمين قطعه يك تفكيكي به شماره 15727 فرعي از 1863 اصلي مفروز ومجزا شده از 3314 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 15201/90 مترمربع مي باشد.

ششدانگ زمين قطعه يك تفكيكي به شماره 15728 فرعي از 1863 اصلي مفروز ومجزا شده از 3314 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 5855/50 مترمربع مي باشد.

و مابقي به مساحت 7580/56 مترمربع مساحت قسمت هاي واقع شده در گذر مي باشد.

به موجب تقسيم نامه شماره 13480 مورخ 98/7/30 دفترخانه 1274 تهران از 7 قطعه تفكيكي فوق الذكر قطعات اول و سوم و پنجم و هفتم جمعاً به مساحت 15644/3 مترمربع در سهم شهرداري منطقه 22 تهران و قطعات دوم و چهارم جمعاً به مساحت 10349/6 مترمربع در سهم آرتا و سامي و ميسا ( هر سه اسعدي ) و قطعه ششم به مساحت 15201/90 مترمربع در سهم شركت تعاوني 12فروردين مستقر گرديده اند .

طبق نامه شماره 522/29279 مورخ 1400/06/27 صادره از سوي شهرداري منطقه 22 تهران ، در خصوص كاربري عرصه ملك به پلاك ثبتي 1863/3314 بخش 10 تهران و برابر ابلاغ طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 به تاريخ 1399/10/09 قسمتي از ملك در زير پهنــــه M114 (كاربري تجاري ، اداري ، خدمات ، مسكوني) مي باشد و مابقي عرصه در زير پهنه S222 (كاربري تجاري واداري و خدمات ) قرار دارد.

طبق راي داوري مورخ 1399/08/11 و راي اصلاحي داوري مورخ 1399/10/07 موجود در پرونده ، مراتب الزام شركت خوانده به تسويه قدر السهم خواهان به ميزان يك سهم از صدو سي ونه سهم زمين ابتياعي صادر ميگردد.

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

وضعيت موجود :در قسمتهايي از ملك مذكور ساختمانهائي به صورت برج احداث شده است و خيابان كشي صورت گرفته وقسمتهايي نيز به صورت عرصه غير محصور باقي مانده است ارزيابي بر اساس سهم تعاوني مسكن از كل پلاك مذكور صورت گرفته است .

نظريه كارشناسي :با توجه به موقعيت و وضعيت ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 3314 فرعي از 1863 اصلي مفروز و مجزا شده از 1863 فرعي از اصلي مذكور قطعه 10 واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران به مساحت 48776/36 مترمربع ارزش يك سهم از 139 سهم اين قطعه زمين سهمي محكوم له به موجب آراي صادره به مساحت 350/90 مترمربع ( سيصد و پنجاه متر و نود دسيمترمربع ) مشاع بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. در زمان ارائه اين گزارش به نظر اينجانب مبلغ 117/000/000/000 ريال (يازده ميليارد و هفتصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/24ساعت 10/15الي10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24