يك قطعه زمين محصور با موقعيت سه بر

1692900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980283401258
شماره آگهی:
140168460000542898
شعبه صادر کننده:
شعبه 6 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

((آگهی مزایده بار دوم))

 نظر به اینکه بموجب دادنامه قطعی140168390001316328 مورخ1401/02/06 شعبه67 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکوم علیه آقای علی اکبر قموشی فرزند حمداله محکوم به ردمال در حق محکوم لهم گردیده است.لذا این اجرا در نظر دارد جلسه مزایده به منظور فروش 9/9سهم مشاع از 100سهم شش دانگ43 قطعه زمین به پلاک ثبتی13982 الی13986 وغیره فرعی از2 اصلی به مساحت10044/88 متر مربع واقع در بخش12 تهران به نشانی : تهران -آزادگان-ابتدای خلیج-نبش کوچه المهدی ،

مشخصات محل : عبارت است از يك قطعه زمين محصور با موقعيت سه بر ، از سمت شمال مجاور به ملك همسايه ، از سمت شرق و جنوب محدود به خيابانهاي محلي و بر اصلي ملك از سمت غرب محدود به كنارگذر بلوار خليج ، ديوار پيراموني آجري كار شده است و سپس با ورق گالوانيزه تكميل گشته است ، درب ورودي اصلي ملك آهني و به عرض حدود 5 متر از سمت گذر غربي است ، داراي درب آدم رو به سمت ملك مجاور شمالي ، ملك در سمت شمال شرقي داراي تورفتگي به سمت ملك مجاور ، داراي استخر ذخيره آب روباز به عمق حدود 4 متر و سطح حدود 12 در 20 مترمربع ، كف و بدنه استخر سيماني و در زمان بازديد تخليه بود ، داراي منبع آب هوايي ايستاده در سمت شمال شرق ، پست برق در كنج شمال شرقي ، بناي آجري مخروبه در سمت غرب استخر و وسط ملك ، بخش كوچكي از ميانه هاي شرقي زمين در حال حاضر توسط نگهبان بصورت كشاورزي استفاده مي شود ، چند اصله درخت يكي زير منبع آب و تعدادي در طرفين ورودي اصلي ملك وجود دارد ، حدود 3 دستگاه ساختمان متروكه با نوع ساختمان بنايي و درب و پنجره هاي آهني واقع در طرفين درب ورودي اصلي قرار دارد ، بخشي از ديوار سمت شمالي با پايه آجري مهار شده است ، كف محوطه زمين خاك و شن ، داراي سرويس بهداشتي در مجاورت درب ورودي به ملك شمالي ، داراي انشعابات آب و برق ( حسب الاظهار ) ، در زمان بازديد ملك تخليه و فاقد هرگونه استفاده رويت گرديد ، نوع كاربري ملك طبق اسناد ابرازي تجاري اداري فرهنگي است ، مساحت زمين 10044.88 مترمربع مي باشد و مساحت پس از اصلاحي مطابق دستور نقشه ابرازي 8049.93 مترمربع خواهد بود .

طبق نظریه کارشناسی،با در نظر گرفتن سایر جوانب موثر بر قضیه وبه ماخذ قیمت روز به مبلغ169/2900/000/000 ریال معادل شانزده میلیارد ونهصد وبیست ونه میلیون تومان ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در تاریخ1401/11/02 ساعت13:00 در محل شعبه اجرای احکام برگزار می گردد.طالبین خرید می توانند سه روز قبل از مزایده از جهت دریافت نامه بازدید از ملک مذکور مراجعه وکسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند، 10 درصد ازمبلغ ریالی را نقداً به همراه داشته ویا به حساب سپرده دادسرای ناحیه5 تهران واریز وفیش آنرا در جلسه ارائه نمایند وبرنده مزایده فردی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

دادیار شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه5- وحیده مهدی زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02