يك قطعه زمين محصور با بنای احداثی

38000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920009900554
شماره آگهی:
140191460000564696
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب دادنامه 140191390007402540 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهریار له آقای رحیمعلی سامانی ومحکوم علیه آقای داود تقی زاده کبودان که محکوم است به دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 22021 فرعی از 49 اصلی واقع در شهریار شهرک عباس پور بلوار جویبار نبش کوچه غزل 5 با توجه به صدور دستور فروش ملک مذکور به موجب دادنامه 140191390007402540 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهریار که پس از ارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی واظهار نظر کارشناس منتخب پلاک مورد نظر به میزان 38/000/000/000 ریال مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید روز پنج شنبه مورخ 1401/11/20ساعت 9صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار از طریق مزایده به میزان مذکور به فروش رسد،لذا طالبین میتوانند در صورت تقاضا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرا از مال بازدید ودر صورت تمایل با داشتن ده درصد از پایه کارشناسی بصورت چک تضمین شده بانک ملی در مزایده شرکت ومال به بالاترین قیمت پیشنهادی به میزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسید وبرنده مزایده مالک شش دانگ از پلاک برابر مقررات ثبتی خواهد شد که پس از مشخص شدن برنده مزایده وی میبایست مبلغ ده درصد از قیمت فروش مال را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز ونسخه ای از فیش واریزی را به این اجرا ارائه نماید که پس از عدم وصول اعتراض ظرف مهلت قانونی وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال شش دانگ پلاک مذکور بنام برنده مزایده برابر مقررات ثبتی معمول خواهد شد وبرنده مزایده مالک پلاک خواهد بود.مال مورد مزایده به آدرس شهریار- شهرک عباس پور- بلوار جویبار- نبش غزل 5 می باشد ملک مورد نظرملك تعرفه شده بصورت يك قطعه زمين محصور ( با ديوار آجري در حد جنوب و حد غرب و در حد شمال و شرق محدود است به ديوار ملك مجاور) كه در داخل ملك و در حد شمالي، بنايي (يك اتاق) با ديوار آجري و سقف تخريب شده وجود داشت.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم – فرزاد باباعباسي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/20