يك قطعه زمين شمالي با بناي احداثي سه طبقه محله توحيد ، خ خوش شمالي

130000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003365390
شماره آگهی:
140168460000644228
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0103338 تاریخ مزایده 1401/12/14 ساعت 13

به موجب دستور فروش شماره 140168390011193029 مورخ1401/8/11 در پرونده کلاسه 0103338شعبه 31دادگاه عمومی تهران موضوع دعوی شهلا وشمسی و شهین و محمد همگی اسکندری فرزند احمد به طرفیت علی اسکندری مبنی بر فروش ملک مشاع که حسب دستور دادگاه پلاک ثبتی شماره 1520 فرعی از 2269 اصلی بخش 10 تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 130/000/000/000 ریال معادل سیزده میلیارد تومان ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: طرفین دعوا

2-وضعیت ثبتی:آدرس ملك : تهران ، محله توحيد ، خيابان خوش شمالي ، خيابان پرچم ، پلاك 125

3 – مشخصات ثبتي ملك موضوع ارزيابي :

به گواهي سند ابرازي كاداستري به شماره چاپي 728088 سري الف سال 1400 ، عرصه و اعيان زمين ( وضعيت خاص طلق ) به شماره 1520 فرعي از 2269 اصلي مفروز و مجزي شده از 832 فرعي از اصلي مذكور ناحيه دو بخش 10 تهران حوزه ثبت شهر آرا به مساحت 160 متر و 29 دسيمتر مربع . حدود زمين طبق سند : شمالا ديوار به ديوار به طول 6 متر به شماره 829 فرعي ، شرقا ديوار به ديوار به طول 26 متر و 70 سانتيمتر به شماره 831 فرعي ، جنوبا درب و ديوار به طول 6 متر به خيابان به عرض 20 متر و غربا ديوار به ديوار بطول 26 متر و 73 سانتيمتر به قطعه يك تفكيكي .

***** – مشخصات ظاهري ملك موضوع ارزيابي :

ملك موضوع ارزيابي يك قطعه زمين شمالي با بناي احداثي سه طبقه با عمر بيش از پنجاه سال است . ملك به طول شش متر از سمت جنوب به گذر بيست متري مشرف است . بنا در قسمت شمالي احداث شده است و يك نورگير در سمت شمال غربي جهت تامين نور ايجاد شده است . حياط در سمت جنوب ملك مشرف به گذر است و پوشش كف آن موزاييك است . زيرزمين با 5 پله و دسترسي از حياط شامل يك هال ، يك اتاق و يك سرويس بهداشتي است كه پوشش كف آن موزاييك است . مساحت آن حدود 30 متر مربع است . طبقه همكف و اول تواما يك واحد مسكوني شامل يك سالن و يك اتاق و يك آشپزخانه در طبقه همكف و يك سرويس بهداشتي در پاگرد پله و دو اتاق تو در تو در طبقه اول است . جمع مساحت بنا در طبقه همكف و اول در مجموع حدود 150 متر مربع مي باشد . بدليل آتش سوزي بخشي از طبقه اول تخريب شده است . قاب پنجره ها از فلز است . كابينت آشپزخانه همكف فلزي است . انشعاب آب ، برق و گاز شهري دارد . بر اساس استعلام طرح تفصيلي جديد شهرداري ، زير پهنه ملك R122 مي باشد . در زمان بازديد ملك تخليه و در اختيار خواهان مشاهده شد .

****با جميع مشخصات و موقعيت ، بدون احتساب هر گونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي ، قيمت ششدانگ عرصه و اعيان ملك با پلاك ثبتي 1520 فرعي از 2269 اصلي حوزه ثبتي شهر آرا تهران بخش 10 تهران با مساحت 160 متر و 29 دسيمتر مربع ، با جميع مستحدثات و امتيازات در مجموع يكصد و سي ميليارد ريال معادل سيزده ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد ****

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ1401/12/14ساعت 13 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان ایرانشهر -نرسیده به پل کریم خان – طبقه اول -اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مدنی از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه پل کریم خان واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/14