يك قطعه زمين به مساحت 90 متر

32000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000703089
شماره آگهی:
140168460000572701
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0102845 حسب درخواست خواهان مهدی ریاضی مبارکی به خواسته فروش ملک مشاعی موضوع دادنامه به شماره 8450-1401 به ادرس تهران ، آب موتور ، خيابان شكوري ، كوچه مجيد توكلي خالدي ، پلاك 38 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

عرصه ملك مورد كارشناسي عبارتست از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 90 متر مربع به شماره 33 فرعي از 3887 اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز و مجزي شده از صفر فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران ميباشد . همچنين كد شناسايي عرصه ملك 28461009 و كدپستي آن 1768745533 بوده و در پهنه R122 قرار دارد .اعياني ملك مذكور عبارتست از ساختماني قديمي ساز جنوبي و 2 طبقه ( زيرزمين كوچك + همكف مسكوني + 1 طبقه تك واحدي روي آن ) ، اسكلت ساختمان فلزي با سقف طاق ضربي ، نما از سيمان ، پنجره ها تك جداره با قاب فلزي ، ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه اوپن با كابينتهاي فلزي ، سيستم گرمايشي بخاري گازي + آبگرمكن و سيستم سرمايشي كولر آبي ميباشد . همچنين ملك داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل بوده و از سمت شرق و غرب قابليت تجميع دارد . بر ملك 6 متر و عرض كوچه فعلي 7/2 متر و پس از اصلاحي 8/5 متر بوده و در اختيار مستأجر محكوم له ميباشد . ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي ( عرصه و اعيان ملك قديمي ساز ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 32/000/000/000 ريال ( معادل سه ميليارد و دويست ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد .

فلذا مبلغ پایه 32/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهار شنبه مورخ 1401/11/5 از ساعت 8/10 الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/5