يك قطعه زمين به مساحت 60 متر

16500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002639797
شماره آگهی:
140168460000568087
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103724 حسب درخواست خواهان مولود چهره و غیره به خواسته تقسیم ترکه به ادرس تهران، اتابك، خيابان رضايي، خيابان عباسي، خيابان برادران، پلاك 19 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است عبارتست از ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 17848 فرعي از 4678 اصلي بخش 7 تهران مستند از پرونده اجرايي كلاسه 0103724 كه به نشاني فوق‌الذكر مي باشد. مطابق تصوير ابرازي سند مالكيت عبارت است از : ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 60 مترمربع قطعه 953 تفكيكي به پلاك 17848 فرعي از 4678 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 4369 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 تهران انتفاعي از مشترك سهامي عمراني تهران شرق با حدود اربعه شمالاً بطول 6 متر به قطعه 936 تفكيكي شرقاً بطول 10 متر به قطعه 954 تفكيكي جنوباً بطول 6 متر به كوچه 4 متري غرباً بطول 10 متر به قطعه 952 تفكيكي كه سند مالكيت آن به نام خانم بانو قزتمام مقدسي نيكچه ذيل شماره 225231 صفحه 1345 دفتر 549 در مورخ 1358/04/13 ثبت و صادر گرديده است و پس از آن سابقه ديگري مشاهده نگرديد. پروانه ساختماني به شماره 2244 مورخ 1372/03/04 با زيربناي 63 مترمربع مشتمل بر 2 طبقه شامل دو طبقه روي زمين توسط منطقه 15 صادر شده است. ساختمان قديمي و در زميني به مساحت 60 مترمربع با اسكلت نيمه فلزي احداث شده بود. در زمان بازديد ملك مشتمل بر سه طبقه روي همكف و يك طبقه زيرزمين با كاربرد مسكوني مي‌باشد، كه هر چهار طبقه مورد بهره برداري و اجاره داده شده بود. باالتفات به طرح تفصيلي شهر تهران ملك موصوف در زيرپهنه R122 قرار دارد. اسكلت نيمه فلزي، سقف طاق ضربي، پنجره‌ها فلزي (تك شيشه)، نما سيماني، پوشش كف‌ها موزاييك و سيماني، راهروها اندود گچ و رنگ، نرده راه پله فلزي، سيستم گرمايش بخاري و سرمايش كولرآبي انشعابات آب، گاز و برق مشترك در طبقات سرويس بهداشتي و آشپزخانه و يك سرويس بهداشتي و حمام در حياط موجود بود.

بهاي ششدانگ عرصه واعيان ملك موصوف و انشعابات در آن و در حالت تخليه و پس از فك رهن كلا به مبلغ 16.500.000.000 ريال (معادل يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون تومان ) ارزيابي مي‌گردد.

فلذا مبلغ پایه 16/500/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهارشنبه مورخ 1401/10/28 از ساعت 9/15 الی 9/45 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28