يك قطعه زمين به مساحت 54 متر واقع درخزانه، فلكه اول، خيابان مسجد

16000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002201331
شماره آگهی:
140168460000592231
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

(( آگهي مزايده اموال غیر منقول ))

در خصوص پرونده اجرائی بکلاسه 0101201/178 ج موضوع دادنامه شمارة 140168390002842132-1401/03/07 مبنی بر تقسیم ترکه اموال مرحوم فریدون لطفی طارمیانی توسط شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی مطهری تهران صادر گردیده است خواهان الميرا لطفي فرزند فريدون و خواندگان ابوالفضل لطفي طارمياني فرزند فريدون ، مهين اسدي فرزند احمد ، الناز لطفي طارمياني فرزند فريدون ، الهام لطفي طارمياني فرزند فريدون میباشند ماترک شامل پلاک ثبتی 8277/4730 میباشد که به شرح آتی توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و ارزیابی شده است که این اجرا نسبت به فروش آن اقدام مینماید :

ملك موضوع كارشناسي واقع در تهران، خزانه، فلكه اول، خيابان مسجد، بن بست قاسمي، پلاك 1 برابر تصوير يك برگ سند به شماره چاپي 143721 سري د سال 97 مقدار ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين (وضعيت خاص طلق) به مساحت 54 مترمربع به شماره پلاك ثبتي 8277 فرعي از 4730 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 996 فرعي از اصلي مذكور قطعه 39 تفكيكي واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملك مولوي استان تهران به آدرس مورد بازديد، به نام فريدون لطفي طارمياني ثبت و صادر گرديده است. (حدود اربعه ملك طبق سند 6 *9 مترمربع با بر 9 متر مي باشد).ملك مورد نظر واقع در آدرس فوق الذكر، داراي يك ساختمان دو و نيم طبقه قديمي، بصورت نيمه اسكلت (آهن و آجر) و سقف طاق ضربي، قدمت ساخت بالغ بر 40 سال، نماي سنگ و فاقد آسانسور مي باشد. مساحت عرصه ملك طبق سند برابر با 54 مترمربع و طبقات شامل همكف و اول و زيرزمين است كه طبقه همكف به مساحت حدود 40 مترمربع به صورت راه پله و يك واحد مسكوني شامل پذيرايي و آشپزخانه بعلاوه حياط و سرويس بهداشتي و حمام در داخل حياط است كه كف طبقه پوشيده از سراميك، ديوارها اندود گچ و رنگ آميزي، درب و پنجره ها قديمي، كابينت آشپزخانه mdf است. طبقه اول به مساحت حدود 40 مترمربع به صورت راه پله و يك اتاق و پذيرايي و آشپزخانه است كه كف طبقه پوشيده از سراميك، ديوارها اندود گچ و رنگ آميزي است. سيستم گرمايش ساختمان بخاري گازي و آبگرمكن و سيستم سرمايش آن كولر آبي است و همچنين داراي انشعاب برق، آب و گاز است.با عنايت به قرار كارشناسي صادره، اسناد و مدارك و توضيحات مذكور در خصوص ششدانگ يكباب خانه مورد نظر، با مشخصات ذكر شده و با عنايت به موقعيت و بافت محلي و وضعيت محل ملك از نظر نوع و كيفيت، قدمت بنا، عرض معبر مجاور، با در نظرگرفتن ساير عوامل موثر، فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و ديون احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي (مانند شهرداري‌ها، بانكها، موسسات، ارگان و نهادها …) و نبود منع معاملاتي، بدون احراز مالكيت و انتساب به اشخاص حقيقي و حقوقي و با فرض صحت و اصالت اسناد و مدارك مزبور، ارزش پايه كل ملك موضوع كارشناسي (كل عرصه و اعيان) و بصورت تخليه، مبلغ 16.000.000.000 ريال، معادل يك ميليارد و ششصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي‌گردد. با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/22ساعت 12 در محل دفترمزایده واقع در طبقه سوم واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده طرفین پرونده است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند./ واحد اجرای احکام شعبه 178 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/22