يك قطعه زمين به مساحت 5000متر

21000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509982132800308
شماره آگهی:
140191460000559274
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام كيفري بخش جواد آباد
تاریخ صدور:
1401/10/22
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده مال غیر منقول(نوبت اول)

ملك مورد مورد مزایده داراي يك جلد سند مالكيت دفترچه بشماره چاپي 3/037497وشماره ملك700/100وشماره ثبت 9897صفخه592شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 5000متر مربع قطعه 21تفكيكي به پلاك ثبتي هفتصد فرعي ومفروز مجزي شده از 100اصلي واقع در نرسيده به روستاي موسي آباد بختياري دامداري علي اصغر شيركوند كه از طرف شهاب الدين شكيبا فرزند منوچهر ،تمامي شش دانگ به نام علي اصغر شيركوندفرزند محمد علي انتقال يافته است.ملك موصوف داراي كاربري كشاورزي ودامداري مي باشد، قسمتي از آن به احداث دامداري اختصاص يافته با قدمت بنايحدوداً6-5سال كه داراي مساحت تقريبي 300متر مربع بهاربند-150متر مربع اتاق كارگري با مصالح آجر با طاق ضربي اصطبل بهمساحت 400متر مربع-سكوي بار گيري-سيلو به مساحت 80 متر مربع مابقي اراضي بصورت كشاورزي ومناسب كشت انواع محصولاتزراعي وباغي ميباشد وهمچنين ملك مورد نظر از 3طرف محصور با مصالح آجر وسيمان بوده -با ارتفاع حدوداً2متر وعرض 20سانتيمتر وفاقد كنتور آب وبرق وگاز ميباشد وعلمك گاز نيز درب دامداري نصب گرديده و برقرشهري نيز در كنار زمين فوق واقع است واز دوطرف شرق وغرب به خيابان دسترسي دارد واز نظر موقعيت مكاني نزديكي روستاي موسي آباد بختياري است.با عنايت به بررسي هاي فني وتحقيقات محلي با در نظر گرفتن موقعيت مكاني -بافت وساختمان خاك-نوع بناي احداثي-نوع كاربري-قدمت بناي احداثي -قيمت منطقه اي-قواره وشكل زمين -دسترسي به تاسيسات زير بنايي -جاده دسترسي-ارزش شش دانگ ملككارشناسي متعلق به علي اصغر شيركوند به پلاك ثبتي 700فرعي از100اصلي به مساحت 5000متر مربع واقع در روستاي عمرآباد بابناي احداثي ذكر شده به مبلغ 21/000/000/000ریال معادل دو ميليارد و صد ميليون تومان برآورد ميگردد.مقــرر گردیــد ملک مذکوردر روز پنج شنبه مـورخــه 1401/11/20از سـاعــت11 الی 11/30از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه بخش جوادآباد از توابع شهرستان ورامین و با حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان ودادورزها (مامورین اجرا) وسایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی وسببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت نمایند محکوم له یا محکوم علیه میتوانند آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده دادگاه واریز نماید در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد مال مورد مزایده بعد از پرداخت تمام بهای آن درفرجه قانونی ، تسلیم خواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/20