يك قطعه زمين به مساحت 35/469 متر

346000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982160700928
شماره آگهی:
140168460000614641
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده فروش ملک مشاع (غیر منقول )

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0100144/2 ج وبرابر دادنامه شماره 140068390017943409 واجرائیه شماره 140168420000034463 صادره از شعبه 42 داد گاه عمومی حقوقی تهران له خانم مرضيه ابراهيم معصوم با وکالت اقای / خانم امین ناصری و مجتبی قاسمی و علیه اقای / خانم ساعده سرشاد فرزند محمدرضا – هما ابراهيم معصوم فرزند محمود – طاهره ابراهيم معصوم فرزند محمود – صديقه ابراهيم معصوم فرزند محمود – عذرا ابراهيم معصوم فرزند محمود – محمدصادق سرشاد فرزند محمدرضا – علي سرشاد فرزند محمدرضا – محمدرضا سرشاد فرزند محمد مبنی بر تقسیم ترکه و فروش اموال ( ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به شماره پلاک 2269/74 بخش 11 تهران به مساحت 469متر و 35 دسیمترمربع 2- چهار قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1295/22 متر مربع با کاربری قبلی مدرسه 3 یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن مشتمل بر دو واحد تجاری در طبقه هم کف و طبقات اداری فوقانی در حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت شده اند که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزابی و پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است

قرار کارشناسی :

احتراماً بازگشت به ابلاغيه شماره 140168100014624525 وشماره پرونده 9909982160700928 وشماره بايگاني پرونده 0100144 مورخه 21 / 3 / 1401 ، درخصوص دعوي مرضيه ابراهيم معصوم بطرفيت خانمها هما ، طاهره ، عذرا ، صديقه همگي ابراهيم معصوم وخانم ساعده سرشاد و آقايان محمدصادق ، محمدرضا و علي ، همگي سرشاد ، مبني بر ” ارزيابي ملك بعنوان قيمت پايده مزايده فروش ” به نشاني تهران : خيابان رودكي- خيابان صائب- پلاكهاي 22 و24 ، به استحضارميرساند درتاريخ 31 / 3 / 1401 بهمراه خواهان وآقاي امين ناصري )وكيل( و احدي ازخواندگان ازمحل وقوع ملك مورد نظر بازديدبعمل آورده ومواردبشرح ذيل اعلام ميگردد :

مـشـخـصـات ثـبـتـي مـلـك : موردكارشناسي داراي سه جلدسندمالكيت بشماره هاي 239637 و 239638 و 239639 بامشخصات زيرميباشد :

1- شماره مالكيت 239637 : دوسهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 35/469 مترمربع بشماره 74 فرعي از 2269 مفروز ازششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 43360 مترمربع بشماره يك فرعي ازاصلي نامبرده واقعه دربخش ده تهران اراضي جمشيدآبادشمال جاده كن بيرون دروازه باغشاه انتقالي دراثرماده 34 اجرايي ازطرف اداره ثبت تهران برعليه بان نوش آفرين- داراي ذيل ثبت شماره 56269 ، دفترخانه 378 ، صفحه 50 كه درتاريخ 28 / 1 / 1333 سندبنام آقاي عنايت اله عنايتي فرزندموسي صادروتسليم گشته وسپس درنهايت درتاريخ 3 / 10 / 34 طي سندرسمي شماره 13714 دردفترخانه 102 تهران بنام خانم صغري مشهدي نبي انتقال قطعي يافته است-

2- شماره مالكيت 239638 : چهارسهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 35/469 مترمربع بشماره 74 فرعي از 2269 مفروز ازششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 43360 مترمربع بشماره يك فرعي ازاصلي نامبرده واقعه دربخش ده تهران اراضي جمشيدآبادشمال جاده كن بيرون دروازه باغشاه انتقالي دراثرماده 34 اجرايي ازطرف اداره ثبت تهران برعليه بان نوش آفرين- داراي ذيل ثبت شماره 56270 ، دفترخانه 378 ، صفحه 54 كه درتاريخ 28 / 1 / 1333 سندبنام دوشيزه فريماه عنايتي فرزندموسي صادروتسليم گشته وسپس درنهايت درتاريخ 3 / 10 / 34 طي سندرسمي شماره 13714 دردفترخانه 102 تهران بنام خانم صغري مشهدي نبي انتقال قطعي يافته است-

3- شماره مالكيت 239639 : چهارسهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 35 / 469 مترمربع بشماره 74 فرعي از 2269 مفروز ازششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 43360 مترمربع بشماره يك فرعي ازاصلي نامبرده واقعه دربخش ده تهران اراضي جمشيدآبادشمال جاده كن بيرون دروازه باغشاه انتقالي دراثرماده 34 اجرايي ازطرف اداره ثبت شهران برعليه بانو نوش آفرين- داراي ذيل ثبت شماره 22595 ، دفترخانه 170 ، صفحه 329 كه درتاريخ 28 / 1 / 1333 سندبنام دوشيزه مهرنوش عنايتي فرزندموسي صادروتسليم گشته وسپس درنهايت درتاريخ 3 / 10 / 34 طي سندرسمي شماره 13714 دردفترخانه 102 تهران بنام خانم صغري مشهدي نبي انتقال قطعي يافته است-

مـشـخـصـات گـواهـي پـايـان كـارقبل از سال 49 : شماره گواهي 41193 و 41197 مورخه 11 / 5 / 79 صادره ازشهرداري منطقه 2 تهران ، مربوط به پلاك ثبتي شماره 1 / 74 / 2269 و 2 / 74 / 2269 ، مساحت زمين : 30 / 226 مترمربع ، زيرزمين : 26 مترمربع ( انباري وتاسيسات) – طبقه همكف : 5 / 145 مترمربع مسكوني و10 مترمربع راه پله و16 مترمربع پاركينگ ، جمعا 50 / 171 مترمربع – طبقه اول : 5 / 145 مترمربع مسكوني و10 مترمربع راه پله ، جمعاً 50 / 155 مترمربع – طبقه دوم : 5 / 145 مترمربع مسكوني و10 مترمربع راه پله ، جمعاً 50 / 155 مترمربع – طبقه سوم : 0 / 85 مترمربع مسكوني و10 مترمربع راه پله ، جمعاً 0 / 95 مترمربع – مساحت كل زيربنا : 50 / 603 مترمربع ، مساحت زيربناي مسكوني : 50 / 521 مترمربع ميباشد-

مـشـخـصـات وضـعـيـت مـوجـود : درقطعه زمين فوق ، مطابق گواهي پايانكارذكرشده دوملك مجزا ازهم ، هركدام بامشخصات فوق احداث گرديده و قدمت ساختمان قبل ازسال 49 ميباشد (بيش از 51 سال ، كلنگي است)-

حدودرسيدگي ومسئوليت : بررسي ورسيدگي اين كارشناس درگزارش حاضر ، محدودبه بازديدبه عمل آمده ومدارك موجود در پرونده دادگاه ونيزمدارك واظهارات ارايه شده توسط طرفين است . بديهي است تشخيص اصالت ياجعل ونابرابري مدارك ومستندات ازصلاحيت اين كارشناس خارج بوده وهرگونه مسئوليتي دراين خصوص برعهده ارايه كننده آن است-

چنانچه درآينده وپس ازتسليم اين گزارش به دادگاه ، مدارك جديدي ازسوي هريك ازطرفين ارايه گرددكه موثردرنتيجه گيريهاي حاصله باشد، مسئوليتي متوجه اين كارشناس نبوده ودرصورت تائيدآن مقام محترم قابل بررسي مجددخواهدبود .

نـظـريـه كـارشـنـاسـي : باتوجه به مراتب ذكرشده فوق وباعنايت به موقعيت محل ومساحت موردثبت عرصه پس ازاصلاحي(60 / 452 مترمربع- با بر حدوداً 18 متر) وديگرعوامل موثردرتعيين ارزش ملك مذكور ، پس از مطالعه سوابق وبررسي وتحقيقات ضروري ارزش ششدانگ ملك پيش گفته صرف نظر از احراز مالكيت وانتساب آن به اشخاص حقيقي وياحقوقي وبدون درنظرگرفتن سوابق ثبتي ، وصحت مدارك ابرازي و بدون لحاظ هرگونه ديون وتعهدات ونبودن منعي براي انتقال ونداشتن معارض ، ونوسانات قيمت املاك درزمان ارزيابي ، بعنوان قيمت پايه مزايده جمعاًمعادل مبلغ 000 / 000 / 000 / 346 ريال (سيصد و چهل وشش ميليارد ريال ) برآورد و و برای پایه مزایده اعلام می گردد .

بنابراین مقرر گردید ششدانگ پلاک ثبتی 2269/74 بخش 11 تهران وفق نظر کارشناسی از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده مورخ 1401/12/1 راس ساعت 11/30 روز دوشنبه در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع قضائی صدر طبقه اول به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (آخرین مبلغ پیشنهادی ) فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی صدر تهران – زمانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/1