يك قطعه زمين به مساحت 234 متر

130000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980213400147
شماره آگهی:
140168460000573027
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده اجرای به شماره 1401/0101594/2 در شعبه دوم اجرای احکام مدنی و دادنامه به شماره 140068920000186860 و اجرائیه شماره 140168420000791946 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران له : فرهاد اوجاقي – بهروز مكاني ايدلو – مريم مكاني ايدلو – مسلم اوجاقي محکوم عليه: شهلا مكاني ايدلو – زهرا اوجاقي – رضا مكاني ايدلو – سلطان عيسي پور مبنی بر تقسیم ترکه و فروش مال مشاعی در پلاک ثبتی شماره 25560 فرعي از 2398 اصلي مفروز و مجزا شده از 10736 فرعي از اصلي مذكورقطعه 311تفكيكي واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك يافت اباد تهران در آدرس واقع در تهران ،فلاح، خ فريدون احمدي، كوچه صيد محمدي،پلاك19 همچنین خاطر نشان میشود که سهم مسلم اجاقی از طرف اداره پنجم اجرایی ثبت اسناد تهران تا میزان 19/800/000/000 ریال بابت محکوم به و مبلغ 990/000/000 ریال بابت نیم عشر در توقیف است که از محل فروش ملک یاد شده پرداخت خواهد شد وتقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه مذکور صادره از شعبه مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر ارزیابی و توصیف گردیده و مقرر است در تاریخ 1401/10/28 در ساعت  10 صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری واقع در تهران یافت آباد بلوارمعلم ابتدای خیابان حیدری مجتمع قضایی شهید مطهری ازطریق مزایده بفروش برسد،مزایده براساس نظریه کارشناسی از قیمت 130.000.000.000ريال معادل سيزده ميليارد تومان شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد، ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار جهت واریز به حساب شماره 520170000002171299017001 IR نزد بانک ملی کد 1521 با شناسه واریز 14002867577 اخذ و خریدار موظف است درصورتیکه با مبلغ بالاتر از قیمت پایه برنده مزایده شود الباقی مبلغ 10 درصد تا مبلغ نهایی شده را تا پایان وقت اداری روز مزایده به حساب مارالذکر واریز وقبض آن را به این اجرای احکام تحویل نمایند و الباقی ظرف یکماه از خریدار اخذ و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد ، درضمن کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهدشد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود اولین روز بعد از تعطیلات مزایده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : الف): قرار كارشناسي:” مطالعه پرونده و بازديد از ملك مورد اختلاف وتعيين ارزش ملك تحت پلاك ثبتي 25560 فرعي از 2398 اصلي ب)اسناد و مدارك ابرازي: تصوير نامه شماره 139785601078034135مورخ 1397.09.10 – تصوير گزارش شماره 97.10324 مورخ 97.12.02 -ساير اسناد منضم پرونده ج)مشخصات ثبتي ملك: برابر تصوير نامه شماره 139785601078034135مورخ 1397.09.10 اداره ثبت اسناد و املاك يافت آباد تهران سندمالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بشماره 25560 فرعي از 2398 اصلي مفروز و مجزا شده از 10736 فرعي از اصلي مذكورقطعه 311تفكيكي واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك يافت اباد تهران استان تهران به مساحت 234 متر مربع ذيل ثبت229729 در صفحات 441 و 437 دفتر املاك 1476 تحت چاپي 922576 ثبت و صادر و تسليم گرديد .د)مشخصات فيزيكي ملك: ملك مورد تعرفه برابر نقشه طرح تفصيلي تهران در پهنه R123با مساحت223.30 متر مربع واقع گرديده و در زمان بازديد از ملك بعلت بسته بودن ملك امكان بازديد از داخل ملك مقدور نبوده لكن بر اساس بازديد از بيرون و گزارش شماره 97.10324 مورخ 97.12.2 ملك مورد تعرفه يك ساختمان سه طبقه شمالي (همكف ، اول و دوم) مشتمل بر چهار واحد مسكوني ( طبقع اول دو واحدي و طبقات دوم و سوم تك واحدي با قدمت بالاي 30 سال و بدون آسانسور بوده كه بوسيله راه پله واقع در سمت شرق ساختمان به بيرون راه دسترسي داشته و طبقه همكف بصورت دو واحد شرقي و غر بي بوده و هر يك مشتمل بر سالن پذيرايي و يك اتاق خواب با پوشش كف موزاييك و ديوار با اندود گچ نقاشي شده و آشپزخانه با كابينت چوبي و سرويس هاي بهداشتي بوده و طبقه اول بصورت تك واحدي مشتمل بر سالن پذيرايي و دو اتاق خواب با پوشش كف موزاييك و ديوار با اندود گچ نقاشي شده و آشپزخانه با كابينت چوبي و سرويس هاي بهداشتي بوده و طبقه دوم بصورت تك واحدي مشتمل بر سالن پذيرايي و سه اتاق خواب با پوشش كف موزاييك و ديوار با اندود گچ نقاشي شده و آشپزخانه با كابينت چوبي و سرويس هاي بهداشتي بوده و داراي بالكن بسمت حياط ميباشند و سيستم سرمايشي كولر آبي و سيستم گرمايشي بخاري گازي و آبگرمكن ميباشد. د) حدود رسيدگي: رسيدگيهاي بعمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير مدارك و اطلاعات موجود در پرونده ومدارك ابرازي بوده،بديهي است چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي ،مدارك ومستندات واطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع گردد،مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد.همچنين مسئوليت ناشي از هر گونه جعل يا مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشتها ، متوجه ابراز كننده مدارك،اطلاعات و دلايل ميباشد.ضمنا مسئوليت صحت و سقم و اظهارات و اصالت اسناد و مدارك ابرازي ،استعلام ثبتي،واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ،وكالتنامه و …. و در رهن يا بازداشت بودن ملك ،وجود هر گونه تعارض يا تداخل ثبتي با اينجانب نميباشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم ميبايست اخذ گردد. ه) نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد صدرالذكر ملك مذكور و بادرنظر گرفتن عمر و كيفيت ساختمان،موقعيت مكاني ملك ، تاسيسات و انشعابات موجود و صحت مدارك ابرازي وبدون داشتن بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وعدم منع قانوني جهت نقل وانتقال ملك وفك رهن وجميع عوامل موثردرقضيه و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ارزش شش دانگ ملك مورد تعرفه تحت پلاك ثبتي 2398.25560 فرعي بخش 10 تهران براي پايه مزايده به مبلغ130.000.000.000ريال معادل سيزده ميليارد تومان برآورد و اعلام ميگردد. ضمنا این اجرای احکام هیچ مسئولیتی در قبال تحویل ملک موضوع مزایده ندارد محمدی مامور اجرای احکام مدنی شعبه 182 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28