يك قطعه زمين به مساحت 2106 متر

730000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982163500803
شماره آگهی:
140168460000642226
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اصلاحيه آگهي شماره 140168460000617453 مورخ 1401/11/03

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

باتوجه به دستورمورخ1401/11/16دادرس محترم شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران ودرخواست محكوم له پرونده آقاي عليرضاخاركن قصري مبني بركان لم يكن نمودن مزايده مورخ1401/11/17 به پيوست عين پرونده کلاسه 0003282/1ج- مربوط به آقاي عليرضاخاركن قمصري حاوي 105 برگ ارسال مي گردد.

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 003282/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي شماره 17389/2 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 9093 فرعي از اصلي مذكورواقع دربخش ثبتي12تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم نسرين ضرغامي – عليرضا خاركن قمصري – هاشم خاركن قمصري – شيرين مدني – محمد خاركن قمصري – حميدرضا خاركن قمصري – ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پدر خصوص پرونده كلاسه 0003282 موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 17389 فرعي از 2 اصلي واقع در بخش12 تهران ، به محل مورد نظر واقع در جاده قديم كرج ، خيابان فتح ، خيابان فتح 17 ، كوچه ايثار ، پلاك 34 مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

مشخصات سند مالكيت : ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 2106 مترمربع قطعه 21 تفكيكي به پلاك ثبتي 17389فرعي از 2 اصلي مفروز از 9093 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 12 تهران ذيل ثبت 232063 ، صفحه 80 ، دفتر به شماره دفترچه مالكيت 732798 سري ب ثبت و سند مالكيت صادر شده است.

طبق گواهي پايانكار ساختماني به شماره 92030879 مورخ 1381/12/06 صادره از سوي شهرداري منطقه 9 تهران ، مساحت زمين پس از اصلاحي 2079/80 مترمربع ، داراي كارگاه به مساحت 918 مترمربع و اداري در طبقات همكف و اول جمعا ً به مساحت 327/70 مترمربع و تاسيسات به مساحت 11 مترمربع و مساحت كل زيربنا 1256/70 مترمربع در دو طبقه اعلام شده است.

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد .

مشخصات ملك :كارخانه به هنگام بازديد در زمينه توليد لوله و اتصالاتpvc به نام تهران اتصالات مشغول به فعاليت مي باشد. ملك داراي دو عدد سوله با ارتفاع تاج 7/5 متر و در كناره ها به ارتفاع 6 متر مي باشد. كف بتن و ديوارها آجر با اسكلت فلزي است و بر روي يكي از سوله ها جرثقيل 5 تني نصب شده است. بين دو سوله محوطه سرپوشيده به ارتفاع 4 متر با درب ريلي جهت دپو محصولات و مواد اوليه بوده وبه صورت انبار بهره برداري ميگردد . ساختمان اداري در دو طبقه با نماي آجري همكف داراي سه اتاق و نمازخانه و نگهباني و كف و ديوارها سنگ و آشپزخانه و سرويس بهداشتي كف سراميك و ديوارها كاشي مي باشد . طبقه اول شامل اتاق مديريت و اداري و كنترل كيفيت و يك واحد سوئيت و با كف و ديوارها سنگ و آشپزخانه كف سراميك و ديوارها كاشي و كابينت MDF مي باشد. سرمايش كولر گازي و كولر آبي و گرمايش موتورخانه و شوفاژ است . داراي انشعابات آب و برق سه فاز 400 آمپر و گاز G65 و داراي چاه آب است.

نظريه كارشناسي :با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانبان به مبلغ 730/000/000/000 ريال (هفتاد و سه ميليارد تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/17 ساعت 9/45الي10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

باتوجه به دستورمورخ1401/11/16دادرس محترم شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران ودرخواست محكوم له پرونده آقاي عليرضاخاركن قصري مبني بركان لم يكن نمودن مزايده مورخ1401/11/17 به پيوست عين پرونده کلاسه 0003282/1ج- مربوط به آقاي عليرضاخاركن قمصري حاوي 105 برگ ارسال مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17