يك قطعه زمين به مساحت 204/89 متر

85000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982163400709
شماره آگهی:
140168460000558828
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*تقسيم تركه*

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه0001435 /ج1 مبني بر تقسيم تركه متوفي () سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك به شماره پلاك ثبتي 124/5069 واقع در بخش 11 تهران به آدرس بلوار فردوس شرقي بين خيابان وفاآذر شمالي و عقيل پلاك 311 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم ها اقدس اسدي – ايرج صدري – مجتبي صدري – زهرا صدري – مهين صدري – منير صدري – حميرا صدري – اميرفرهنگ صدري – امين صدري ) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع: نظريه كارشناسي پرونده به شماره 9709982163400709 و بايگاني 0001435

بازگشت به ابلاغ كارشناسي به شماره 140168100039541429 مورخ 1401/07/12 آن مقام محترم، در خصوص ارزيابي سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك با پلاك ثبتي 124/5069 واقع در بخش 11 تهران به آدرس بلوار فردوس شرقي بين خيابان وفاآذر شمالي و عقيل پلاك 311 مطابق كروكي پيوست، به استحضار عالي ميرساند كه پس از مراجعه به محل و بررسي هاي لازم، گزارش زير تقديم ميگردد.

مشخصات زمين:مشخصات ثبتي ملك بر اساس رويگرفت برابر اصل سند مالكيت ارائه شده عبارت است از شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 204/89 متر مربع قطعه 119 تفكيكي شماره 5069 فرعي مفروز و جدا شده از پلاك 3424 و 3434 و 3447 و 3495 الي 3650 فرعي از 124 اصلي واقع در حسن آباد شميران بخش 11 تهران با حدود اربعه شمالا بطول 9/25 متر به ديوار قطعات 110 و 111 همين تفكيكي، شرقا بطول 21/30 متر به ديوار قطعه 120 همين تفكيكي، جنوبا بطول 9/36 بخيابان عرض موجود و غربا بطول 23 متر به ديوار قطعه 118 همين تفكيكي.

مشخصات ساختمان:طبق بازديد صورت گرفته، ساختمان شمالي در دو طبقه بصورت همكف و زير زمين با قدمتي در حدود 40 سال بوده و نمايي از جنس سنگ و پنجره هايي آهني دارد، ديوارهاي حياط بصورت سيمانكاري و كف آن موزائيك است. ساختمان با توجه به گواهي پايانكار ابرازي به شماره 52199382 داراي اسكلت فلزي است. سطح اشغال ساختمان برابر 141/5 مترمربع است. طبقه همكف شامل پذيرايي، دو اطاق خواب، آشپزخانه با كابينت فلزي و سرويس توالت و حمام، سيستم گرمايش بخاري و سرمايش كولر آبي و نازك كاري ديوار و سقف گچ و رنگ ميباشد. زيرزمين داراي رمپي با كفسازي سيمان و كف زيرزمين مفروش با موزائيك بوده و داراي فضاي پاركينگ و اطاقهاييست كه بر اساس گواهي پايانكار اخير الذكر بصورت سه باب انباري، يك چشمه سرويس بهداشتي و يك واحد پاركينگ تقسيم بندي شده است.

راه پله از جنس سنگ و ديوارهاي آن گچ با پوشش رنگ و داراي نرده فلزيست. بام فقط با عايق رطوبتي پيش ساخته پوشش داده شده است. (عكسهاي برداشت شده به پيوست تقديم ميگردد)

شماره شناسايي ملك 34337014 بوده و در پهنه بندي S123 طرح تفصيلي تهران قرار داشته و داراي دو انشعاب برق و يك انعشاب آب و يك انشعاب گاز بوده و طبق مدارك و رويگرفتهاي ارائه شده، پروانه ساختماني شماره 12823 مورخ 1359/02/09 صادره از شهرداري پايتخت براي ملك صادر شده است.

حدود رسيدگي:رسيدگي هاي بعمل آمده و نظريه كارشناسي ارائه شده مبتني بر مفاد قرار كارشناسي، محتويات پرونده، اسناد و مدارك ابرازي و در چارچوب قوانين، ضوابط، مقررات و عرف جاري است و مسئوليت صحت، اصالت و جامعيت مدارك ابرازي و هرگونه ادعاي جعل، مخدوش بودن، نابرابري مدارك ابرازي بصورت نسخ اصلي و رونوشت ها، انكار و ترديد دلايل و اسناد ارائه شده در گزارش، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه، وكالتنامه و … همچنين در رهن و يا بازداشت بودن ملك، متوجه ابراز كننده بوده و كنترل صحت تمامي موارد، خارج از صلاحيت كارشناسي اين كارشناس است و ميبايست استعلامات لازم در اين مورد از مراجع ذيصلاح اخذ گردد.

چنانچه بعد از تنظيم اين گزارش و ارائه آن به شعبه، مدارك، مستندات و اطلاعات قابل استناد ديگري از طرف هر يك از متداعيين ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله ي اين نظريه موثر واقع شود، از اين بابت مسئوليتي متوجه اين گزارش نبوده و رسيدگي به آن خارج از شمول اقدامات انجام شده است و در صورت لزوم و صلاحديد آن مقام محترم قضايي بعد از انجام تشريفات قانوني، قابل بررسي، اظهارنظر مجدد و ارائه گزارش تكميلي خواهد بود.

نظريه كارشناسي حاضر صرفا در محدوده قرار كارشناسي صادره بوده و در خصوص ساير دعواي موضوعيت ندارد.

نظريه كارشناسي:با توجه به مطالب معروضه و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و يا حقوقي و صحت و اصالت مدارك ابرازي و در حالتي كه منعي براي انجام معامله نباشد، بدهي و دين به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود نداشته و بلامعارض باشد، ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 124/5069 بخش 11 تهران بصورت تخليه برابر 85/000/000/000 ريال(هشتاد و پنج ميليارد ريال) برآورد ميشود.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/05 ساعت9/30 الي9/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05