يك قطعه زمين به مساحت 200 متر پاكدشت، بلوار امام رضا

5000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140026920001697827
شماره آگهی:
140191460000551366
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0101539 بموجب نیابت ارسالی به کلاسه 0100135 له صبا رجبی با وکالت حسین مددی علیه امیر سلیمانی صادره ازشعبه ششم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک که طی آن محکوم علیه به پرداخت 314 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی مقوم به 44/588/000/000 ريالدر حق محکوم له و پرداخت پنج در صد از محکوم به بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک قطعه زمین توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی :

ارزيابي يك قطعه زمين به مساحت دويست مترمربع به آدرس؛ پاكدشت، بلوار امام رضا (ع)، ميدان شهيد سليماني (پارچين)، جنب مسكن مهر امام رضا (ع)، اراضي تفكيكي كاركنان استانداري، قطعه 713 اراضي تفكيكي فوق فاقد هرگونه جدول كشي و آسفالت بوده و در قطعه فوق نيز هيچگونه بنايي احداث نگرديده است. با توجه به توضيحات داده شده و در نظر گرفتن موقعيت قرارگيري، ميزان مساحت، عدم سند رسمي و دفترچه اي بودن مدارك مالكيت و كليه عوامل مفيد و مؤثر در موضوع و بررسي هاي محلي در موارد مشابه در نتيجه ارزش قطعه زمين ذكر شده را مبلغ 5/000/000/000ريال معادل پانصد ميليون تومان جهت پايه مزايده تعيين و اعلام مي نمايد. نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده

مورخ 1401/11/16 روز یکشنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/16