يك قطعه زمين به مساحت (174.40) متر

78000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003618863
شماره آگهی:
140168460000617228
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب دادنامه شماره140168390008796585 صادره از شعبه 84 دادگاه عمومي حقوقي تهران که طي پرونده اجرائي به کلاسه 0100938/ج خواهان اقای سید امین عزیز زاده وسید احسان عزیز زاده وخانم ریحانه السادات عزیز زاده وخانم بی بی زهرا حجت زاده دزفولی با وکالت اقای سید اکبر نوری وبهروز حیدر زاده وخوانده خانم طاهره سادات عزیز زاده به محکومیت دستور فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی 69فرعی از 4521اصلی مفروز از54فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7تهران به نشانی خیابان پیروزی خیابان محکوی نرسیده به کوچه شکارچی پلاک 20 و توسط کارشناس منتخب بازديد كه بشرح ذيل گزارش كارشناسي تقديم حضور ميگردد:

مشخصات اعيان:

ملك مورد كارشناسي داراي يك طبقه است. نماي آن سيماني و اسكلت آن با مصالح بنايي و بسيار قديمي است. قسمت ورودي خانه حدود سه پله با حياط داراي اختلاف ارتفاع است. در ضلع شرقي، 4 اتاقك شامل يك آشپزخانه، 3 انباري و سرويس بهداشتي ايراني و روشويي قرار دارد. آشپزخانه با موزاييك فرش شده و ديوار تا نيمه كاشي است. كابينت ها فلزي است. حياط با موزاييك فرش شده و ديوارها سيماني است. در ضلع غربي 2 اتاق قرار دارد. اتاق ها با موزاييك فرش شده اند و ديوارها با گچ اندود و رنگ آميزي شده اند. يك دستگاه راه پله در ميان دو اتاق قرار دارد كه به پشت بام دسترسي دارد. پنجره ها چوبي و شيشه ها تك جداره مي باشد. درب ها چوبي و چهارچوب ها فلزي مي باشد. قسمت هاي زيادي از خانه دچار نم شده است و اعيان قابل توجهي ندارد. ملك موصوف داراي انشعابات آب، گاز و برق شهري است. نظريه كارشناسي:

با توجه به نكات فوق الذكر، بنظر اينجانب ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت (174.40) مترمربع به شماره پلاك ثبتي 69 فرعي از 4521 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 54 فرعي از اصلي مذكور واقع در تهران بخش ثبتي 7 تهران، صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به شخص حقيقي يا حقوقي و صحت مدارك ابرازي و با عنايت به وضع و موقعيت محل مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا و كاربري مسكوني و اوضاع و احوال روز در اين رابطه طبق مندرجات اين گزارش، ارزش ششدانگ مورد كارشناسي اعم از مالكيت عرصه و اعيان و ساير امتيازات در صورتي كه منعي براي انجام معامله و بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي نداشته باشد بصورت تخليه و بدون معارض برابر مبلغ 78،000،000،000 ريال، ريال هفتاد و هشت ميليارد ريال معادل (هفت ميليارد و هشتصد ميليون تومان) براورد و اعلام مي گردد.

که مقرر گرديده که در روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس 10 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/30