يك قطعه زمين به مساحت 1474 متر

91300000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005667696
شماره آگهی:
140191460000613860
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1401/11/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده ( نوبت دوم)

در پرونده کلاسه فوق الذکر اجرا با موضوع دستور فروش ملک مشاعی به طرفیت : سهیلا باقری و علی عظیمی که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی جمعا به مبلغ 91/300/000/000 ريال(نه ميليارد و يكصد و سي ميليون تومان ) برآورده شده و سپس مقرر گردید در روز سه شنبه تاریخ 1401/12/09 از ساعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع در بلوار اصلی صفادشت ضلع شمالی میدان نبی اکرم (ص) اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک در مراسم مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس از طریق دستگاه کارتخوان موجود در دادگاه به حساب سپرده موقت دادگستری ملارد از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر که بیش از یکماه نخواهد بود بقیه بهای اموال را نپردازد کل سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . اموال توقیفی غیر منقول به شرح ذیل می باشد:

ارزيابي ملك مشاع ششدانگ يك قطعه زمين قطعه 5 تفكيكي به پلاك ثبتي 905 فرعي از 24 اصلي به مساحت 1474 مترمربع در مالکیت افراد فوق الذکر

ملك با مختصات جغرافيايي يك نقطه از آن (X=487884/Y=3951247) به مساحت 1474 مترمربع به پلاك ثبتي 905 فرعي از 24 اصلي مفروز و مجزي شده از 88 فرعي از اصلي مذكور قطعه 5 تفكيكي به نشاني صفادشت حصار طهماسب خيابان درختي بين 3 و4 غربي كوچه احداثي مريم و داراي اعياني هاي ديوار پيراموني ،بناي مسكوني به مساحت حدود 70 مترمربع محوطه سازي به مساحت حدود 350 مترمربع واستخر تفريحي به مساحت حدود 52مترمربع و آلاچيق به مساحت حدود 28 مترمربع موتورخانه و انبار به مساحت حدود 11 مترمربع و الباقي سطح ملك داراي درخت مثمر و غير مثمر حدودا 7 ساله غرس گرديده است .

با عنايت به موارد مذكور وبر اساس اسناد و مدارك موجود در پرونده وبررسي هاي صورت گرفته فني و كارشناسي و معاينات محلي و تصاويرماهواره اي سنوات گذشته ودر نظر گرفتن كليه فاكتورها ي موثر در موضوع ، نظريه كارشناسي را بشرح ذيل به استحضار ميرساند :

ارزش ملك متنازع فيه به مساحت 1474 مترمربع با سند مشاع و اعياني هاي موجود و فارغ از هرگونه بازداشتی و ديون احتمالي به مبلغ 91/300/000/000 ريال(نه ميليارد و يكصد و سي ميليون تومان ) برآورد و ارزيابي ميگردد .

با عنایت به مراتب فوق و در صورتیکه معارض وجود نداشته باشد و صرف نظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و نوعیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و منع نقل و انتقال و با توجه به کاربری و موقعیت مکانی و دسترسی به جاده و سایر فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی ارزش پایه مزایده مبلغ 91/300/000/000 ريال(نه ميليارد و يكصد و سي ميليون تومان ) برآورد و اعلام میگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/09