يك قطعه زمين به مساحت 145 متر تهران نو، خيابان شهيد تيموري

87000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003597229
شماره آگهی:
140168460000634621
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب دادنامه شماره 140168390009410028مورخ 1401/7/10 صادره از شعبه 85داداگاه عمومی حقوقی تهران و طي پرونده اجرائي به کلاسه0100887/ج م خواهان اقای ناصر محمدی با وکالت اقای مهدی مسعودی الوارسی وخوانده اقای مرتضی سیدین به خواسته دستور فروش پلاک ثبتی 12273فرعی از 4476اصلی مفروز ومجزی شده از182فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7تهران به مساحت 145مترمربع که توسط کارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف وارزيابي ميگرددوپلاک ثبتی فوق بصورت ششدانگ به مزایده گذاشته خواهد شد0

شماره پرونده : 140168920003597229 (شماره بايگاني : 0100887)

محكوم له : ناصر محمدي

محكوم عليه : مرتضي سيدين

موضوع : كارشناسي

حسب دستور آن مقام محترم قضايي در خصوص ارزيابي ملك موضوع پرونده شماره 140168920003597229، پس از بازديد و مطابقت از محل وقوع و مطالعه مدارك و مستندات ابرازي و مضبوط در پرونده به شرح زير اعلام مي گردد .

الف ) مشخصات

1- آدرس ملك : تهران، تهران نو، خيابان شهيد تيموري، مابين مدني و جديدي، بن بست جعفري، انتهاي كوچه، پلاك 8، كدپستي 1743734193 و 1743734191 (موقعيت مكاني ملك در عكس هوايي به پيوست ارائه مي گردد)

2- مستندات مالكيت :

بموجب جوابيه واحد ثبتي حوزه ثبت پيروزي تهران، مورخ 1401.4.22 (مضبوط در پرونده) وضعيت ثبتي پلاك 12273 فرعي از 4476 اصلي بخش 7 به شرح زير اعلام گرديده است .

3- مشخصات ملك :

يك قطعه زمين نوع ملك طلق با كاربري ثبتي 12273 فرعي از 4476 اصلي، مفروز و مجزا شده از 182 فرعي از اصلي مذكور، قطعه در طبقه و واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران استان تهران به مساحت 145مترمربع، توضيحات ملك، مالك تعهد نموده است كه عمليات عمراني خود را به نحوي انجام دهد كه موجب نقصان آب قنوات سليمانيه و عضديه فرح آباد و غيره نگردد و حق حفرچاه در مسير قنوات مذكور تا حريم قانوني آن نخواهد داشت و اين موضوع بايد در نقل و انتقال بعدي رعايت شود .

4- مشخصات مالكيت :

مالكيت ناصر محمدي مالك 138سهم مشاع از 144 سهم عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 24971 تاريخ 1400.10.12 دفترخانه اسناد رسمي شماره 688 تهران، موضوع سند مالكيت چاپي 405079 سري الف سال 1400 با شماره دفتر الكترونيكي 140020301043033455 ثبت گرديده است .

مالكيت مرتضي سيدين مالك 6 سهم مشاع از 144 سهم عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 3785 تاريخ 1370.8.20 ثبت گرديده است .

5- مشخصات اعيان : عرصه مورد نظر به مساحت 145 مترمربع در انتهاي كوچه با عرض ورودي از كوچه 1.5 متر مي باشد . در عرصه مذكور ساختمان اسكلت فلزي 2 طبقه و 2 واحدي با قدمت زياد داراي 2 انشعاب برق و يك انشعاب آب و گاز داير مي باشد .

درب ورودي ساختمان از كوچه فلزي و فاقد امكان ورود اتومبيل به ملك مي باشد (بدليل عرض مجاورت 1.5 متري ملك) طبقه اول بوسيله راه پله فلزي با كف پله از سنگ ارتباط به ورودي ارتباط دارد .

هر طبقه شامل اتاق خواب و آشپزخانه و سرويس كامل است. همچنين ديوارها از جنس گچ رويه با رنگ آميزي و آشپزخانه و سرويسها داراي كف سراميك و بدنه كاشي مي باشد. كابينت آشپزخانه فلزي و پنجره ها فلزي است .

ب) نظريه كتبي :

با بررسي بعمل آمده با توجه به موقعيت و مساحت و قدمت و كيفيت و عرض ارتباط با شارع عام و با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در قضيه بدون احتساب بدهي و ديون و رهن احتمالي به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي ششدانگ ملك مورد نظر جمعاً معادل 87.000.000.000ريال (هشتاد و هفت ميليارد ريال) ارزيابي مي گردد نظريه كارشناسي:

با توجه به موقعيت مكاني و زماني و عوامل موثر در قيمت گذاري و صرف نظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و فارغ از هرگونه موارد ديون، بدهي،رهن و تعهدات ذيربط ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و مغايرتهاي ثبتي و در صورت نداشتن معارض و موانع قانوني جهت انتقال ملك در يكي از دفاتر رسمي كشور،از نظر اينجانب قيمت روز شش دانگ پلاك ثبتي فوق الذکر به مبلغ 87/000/000/000 ريال ارزيابي و اعلام ميگردد.

که مقرر گرديده که در روزیک شنبه مورخ 1401/12/7راس 10 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت0دادورز اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مدرس رضا فعال 1401/11/10

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/7