يك قطعه زمين به مساحت 123 متر

120000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980226801225
شماره آگهی:
140168460000644622
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب ادادنامه شماره 97099702268037 مورخه 1397/12/21 صادره ازشعبه 8 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، و در پرونده اجرايي کلاسه 0101142 / ج3 دعوي له کوکب میرزائی و دیگران علیه خانم خوشقدم میرزائی و دیگران ، با موضوع تقسیم ترکه ، كه در اين خصوص شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 123 مترمربع واقع در نعمت آباد بین خیابان جانباز و خیابان پوریای ولی به شرح ذیل کارشناسی گردید.با احترام بازگشت به قرار كارشناسي شماره 140168440001715248 مورخ 1401/08/17 آن شعبه محترم در خصوص كارشناسي و ارزيابي ارزش اعياني احداثي در ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 123 متر مربع موضوع اجاره نامه شماره 66037 مورخ 1371/11/06 جز پلاك ثبتي 5 اصلي بخش 12 تهران اراضي نعمت آباد موقوفه قمرالسلطنه پس از مطالعه پرونده و اخذ تصوير اسناد و مدارك مربوطه اينجانب در مورخ 1401/08/19 در معيت و راهنمايي احدي از خواهان اقدام به بازديد از محل ملك به پلاك ثبتي مذكور به نشاني تهران نعمت آباد- بين خيابان جانباز و خيابان پورياي ولي- كوچه 27 شرقي- پلاك 14- كد پستي 1895858347 نموده كه پس از بررسي‌ها و تحقيقات ميداني گزارش ارزيابي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد.

تصوير پيوست 1- كروكي و مختصات جغرافيايي محل وقوع ملك

الف- متن قرار صادره:

كارشناسي و ارزيابي ارزش اعياني احداثي در ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 123 متر مربع موضوع اجاره نامه شماره 66037 مورخ 1371/11/06 جز پلاك ثبتي 5 اصلي بخش 12 تهران اراضي نعمت آباد موقوفه قمرالسلطنه به نشاني تهران نعمت آباد- بين خيابان جانباز و خيابان پورياي ولي- كوچه 27 شرقي- پلاك 14

ب- اسناد ارائه شده:

ب-1 تصوير سند رسمي اجاره به شماره 66037 مورخ 1371/11/06

مطابق تصوير سند رسمي اجاره به شماره 66037 مورخ 1371/11/06 مورد اجاره يك قطعه زمين به مساحت 123 متر مربع جز پلاك ثبتي 5 اصلي بخش 12 تهران اراضي نعمت آباد موقوفه قمرالسلطنه به حدود شمالا 6.10 متر به كوچه شرقا 20.35 متر به ملك مجاور جنوبا 6.10 متر به ملك مجاور غربا 20 متر به ملك مجاور توسط نمايندگان موقوفه قمرالسلطنه به مستاجر نجاتعلي ميرزايي صرفا به منظور سكونت به اجاره واگذار گرديده است. مطابق شرايط اين سند اجاره اعياني توسط مستاجر بايد احداث شود و متعلق به اوست همچنين مستاجر حق انتقال مورد اجاره را كلا و جزا يا مشاعا بصورت عادي و رسمي از قبيل وكالت يا صلح معوق يا مشاركت به ديگري ندارد اعم از اينكه اعياني متعلق به او باشد يا نه و مستاجر حق هيچگونه تغيير و تبديل مورد اجاره را از طريق تغيير كاربري بدون موافقت كتبي موجر را ندارد.

ب-2 تصوير پاسخ استعلام وضعيت ملك از اداره موقوفات حوزه علميه مروي و وابسته موقوفه قمرالسلطنه

مطابق تصوير پاسخ استعلام مذكور ششدانگ پلاك ثبتي 5 اصلي بخش 12 تهران وقف عام در مالكيت موقوفه مستقر مي باشد. ضمنا مطابق ماده 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه هر گونه نقل و انتقال در عرصه وقف منوط به موافقت كتبي موقوفه و پرداخت پذيره انتقال و ساير حقوق وقف برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري منتخب موقوفه و رفع اثر از سند اجاره رسمي سابق مي باشد.

ج- مشخصات ملك:

مورد ارزيابي اعياني احداثي در ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 123 متر مربع جز پلاك ثبتي 5 اصلي بخش 12 تهران اراضي نعمت آباد موقوفه قمرالسلطنه موضوع اجاره نامه شماره 66037 مورخ 1371/11/06 به آدرس صدر الاشاره است. مطابق طرح تفصيلي اين ملك در زير پهنه R122 با مساحت ملك تحت پوشش پهنه 120.53 متر مربع و از شمال مجاور به معبر 27 شرقي با عرض 8 متر قرار دارد. در زمان بازديد بر روي عرصه يك ساختمان سه طبقه شامل يك طبقه همكف و دو طبقه روي همكف با اسكلت فلزي و سقف طاق ضربي وجود دارد. سطح كل زير بنا حدود 280 متر مربع فاقد پروانه و گواهي پايان كار است. طبقه همكف شامل يك مغازه بدون نازك كاري مناسب و پوشش كف به صورت موزاييك به مساحت حدود 117 متر مربع و هنگام بازديد به حالت تعطيل و بدون بهره برداري و راه پله به مساحت حدود 6 متر مربع است. طبقه اول با بهره برداري مسكوني به مساحت زيربناي حدود 91 متر مربع شامل دو اتاق و يك هال و يك آشپزخانه بدون نازك كاري مناسب و شرايط بد نگهداري با دسترسي به حيات خلوت كه حدود 32 متر مربع آن يك اتاق نيمه ساخته بدون نازك كاري و فاقد تاسيسات رويت گرديد بانضمام حدود 22 متر مربع حياط خلوت است و مساحت راه پله حدود 10 متر مربع است. همچنين طبقه دوم مجموعا به مساحت حدود 48 متر مربع با احداث راه پله و يك اتاق با سقف و ديوار بدون نازك كاري و فاقد تاسيسات رها شده است. ساختمان فاقد نماسازي و داراي انشعاب آب و برق گاز است.

تصاوير پيوست 2- تصاوير ملك

د-توضيحات :

د-1 لازم به ذكر است با افزايش غير متعارف و نوسانات شديد قيمت ها از جمله املاك و مستغلات و عدم ثبات قيمت­ها ارزيابي انجام شده بر اساس نرخ رايج در منطقه و بررسي هاي كارشناسانه در مقطع زماني حال انجام گرفته است. آثار مالي ناشي از مسائل قضايي و حقوقي و مالي از جمله ترهين توثيق و يا توقيف در اين گزارش ملحوظ نگرديده است.

د-2 ارزيابي فوق با فرض عدم وجود موانع قضايي و حقوقي و قانوني جهت انتقال عرصه وقف با موافقت كتبي موقوفه به نام شخص ثالث حقيقي و حقوقي انجام پذيرفته است. اين ارزيابي با فرض عدم وجود بدهي مالك و يا مالكين به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث تهيه گرديده است.

د-3 قبل از انجام هر گونه عمليات حقوقي و مالي و قانوني اخذ استعلام از ارگان ها و سازمان هاي ذيربط الزاميست. در صورت تغيير شرايط يا مشخصات و مساحت هاي مندرج در اين گزارش نياز به تجديد ارزيابي مي­باشد.

هـ – نظريه كارشناسي

ارزش اعياني احداثي در ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 123 متر مربع موضوع اجاره نامه شماره 66037 مورخ 1371/11/06 جز پلاك ثبتي 5 اصلي بخش 12 تهران اراضي نعمت آباد موقوفه قمرالسلطنه به آدرس صدرالاشاره با در نظر گرفتن مفروضات مندرج و تصوير اسناد ارائه شده و در صورت عدم وجود معارض و قابليت انتقال عرصه وقف با موافقت كتبي موقوفه به نام شخص ثالث حقيقي و حقوقي با توجه به موقعّيت و منطقه وقوع و قدمت و كيفيت ساخت بنا و صرف نظر از احراز مالكيت و اصالت اسناد ابرازي و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد به نرخ روز به نظر اينجانب برابر با مبلغ 120.000.000.000 ريال معادل دوازده ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد.مقرر گردید شش دانگ از شش دانگ اعیان ملک مذکوربا مشخصات فوق الذکر در روز شنبه مورخه 1401/12/13 از ساعت 9 صبح الي 9/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سميه واحد مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه شش دانگ به مبلغ 120/000/000/000ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزينه انتقال سند رسمي بعهده خريدار ميباشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد. شعبه سوم اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/13