يك قطعه زمين به مساحت 120 متر

43300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980231800328
شماره آگهی:
140168460000568054
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 973096حسب درخواست خواهان حسین جهانگیری به خواسته فروش ملک مشاعی به ادرس تهران خيابان خاوران هاشم آباد خيابان شهيد قرباني خيابان شهيد عليزاده جنب كوچه بهزاد – پلاك 3 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است عطف به تصوير نامه اداره ثبت ملك خاوران تهران به شماره 139885601054002741 مورخ 14 / 2/ 1398در رابطه با ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 120 مترمربع به پلاك ثبتي 2105 فرعي از 4418 اصلي نهايتاً طبق سند 49228 مورخ 14 / 4 / 42 دفترخانه 33 تهران به مالكيت آقاي غلامعلي جهانگيري عطف به تصوير پاسخ استعلام شهرداري منطقه 15 تهران به شماره 34123 / 515 مورخ 13 / 5 / 1398 در رابطه با پلاك ثبتي 2105 / 4418 اصلي به شماره پرونده شهرسازي 150105626 داراي پروانه تخريب و نوسازي به شماره 150038193 مورخ 31 / 1 / 93 و گواهي عدم خلاف به شماره 152124173 مورخ 12 / 11 / 93 بوده ، حسب مندرجات گواهي عدم خلاف تعداد طبقات : 5 طبقه ، طبقه همكف با كاربري 2 پاركينگ مسكوني و 1 پاركينگ مزاحم مسكوني ، طبقه اول تا چهارم در طبقه 1 واحد به مساحت مفيد 5 / 59 مترمربع و جمع كل مساحت مفيد مسكوني 238 مترمربع ، جمع كل زير بنا 70 / 380 مترمربع ملك مورد كارشناسي مشتمل بر يك ساختمان 4طبقه مسكوني به انضمام طبقه همكف ، قدمت ساختمان حدوداً 8سال ساخت و داراي نماي سنگ ، داراي آسانسور ، طبقه همكف با كاربري پاركينگ شامل 2 پاركينگ مسكوني اصلي و 1 پاركينگ مسكوني مزاحم ، طبقه اول تا چهارم در هر طبقه 1واحد و جمعاً شامل 4 واحد مسكوني اجرا شده مساحت مفيد مجموعاً چهار واحد آپارتمان حدوداً 238 مترمربعو عرصه ملك به مساحت 120 مترمربع بصورت شمالي و بابر 6 متر به گذر خيابان شهيد عليزاده ميباشد . آپارتمانها حسب گواهي عدم خلاف هريك به مساحت حدوداً 5 / 59 مترمربع و هر آپارتمان شامل دو اتاق خواب با كفسازي سراميك ، هال و پذيرايي با كفسازي سراميك و بدنه گچكاري و نقاشي (طبقه اول و چهارم بدنه كاغذ ديواري ) و داراي ابزار سقف ،حمام در اتاق خواب ،سرويس بهداشتي ايراني ،آشپزخانه اپن با كابينت ام دي اف با كفسازي سراميك و بدنه كاشي ،پنجره ها يو پي وي سي با شيشه دو جداره آيفون تصويري ، سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش پكيج بارادياتور ،درب ورودي چوبي ، انشعابات آب مشاع و گاز و برق مجزا بوده و حسب پاسخ استعلام شهرداري منطقه 15 تهران ساختمان فاقد پايانكار و درنتيجه فاقد صورتمجلس تفكيكي و آپارتمانها فاقد سند مجزا ست . ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك مسكوني موصوف به پلاك ثبتي 2105 فرعي 4418 اصلي جهت اجراي احكام جمعاً به مبلغ چهل و سه ميليارد و سيصد ميليون ريال معادل چهار ميليارد و سيصد و سي ميليون تومان 4/330/000/000 تومان پيشنهاد و اعلام مي گردد . فلذا مبلغ پایه 43/300/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهار شنبه مورخ1401/10/28 از ساعت 12/00الی 12/20در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود. دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28