يك قطعه زمين به مساحت 100/45 مترمربع

27000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982161500653
شماره آگهی:
140168460000553261
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول -دستور فروش

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 9909972161500253 صادره از شعبه 79 محکوم لهم 1-محمد 2-معصومه 3-مریم 4-محترم همگی با شهرت طبع و فرزند علی اکبر علیه محکوم علیه امیر طبع فرزند علی اکبر مبنی بر مطالبه طلب و سایر خسارات که با محاسبه صورت گرفته مبلغ محکوم به فعلی 2/615/632/950 ریال و نیم عشر130/781/647 ریال است و در این راستا ملک با مشخصات ثبتی زیر توقیف و مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و مقرر شد در راستای تحصیل محکوم به مطابق ماده 51 دقانون اجرای احکام مدنی میزان 61 سهم از 100 سهم از 1 دانگ از 6 دانگ ملک به مزایده و فروش گذاشته شود.

ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 100/45 مترمربع به پلاك 1250 فرعي از 6735 اصلي مفروز و مجزي شده از 33 فرعي از 6735 اصلي واقع در بخش 2 تهران

حدود ملك: شمالا: به طول 12/25 متر به پلاك، شرقا: به طول 8/20 به پلاك، جنوبا: اول به طول 1/50 متر به كوچه دوم به طول 9/65 متر به پلاك، غربا: به طول به طول 8/20 متر به پلاك.

آدرس ملك: تهران – خيابان اجاره دار – خيابان هوشنگ نوري – اولين بن بست سمت شمالي كوچه (بي نام) – پلاك 69

ملك مورد نظر عبارت است از خانه قديمي ساز سه طبقه روي زمين با نماي سيمان. ملك اصطلاحا كلنگي و پشت قواره اي بوده و بر ملك در بن بست حدود 1/5 متر و شماره شناسايي آن 10836091 مي باشد. طبق مندرجات سايت شهرداري تهران ملك در بافت فرسوده قرار نداشته و در بافت ناپايدار قرار داشته و در پهنه R122 طرح تفصيلي شهر تهران قرار دارد.

نظريه كارشناسي: با توجه به نكات فوق الذكر و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و صحت و اصالت مدارك ابرازي و در صورت بلامعارض بودن ملك و در حالتي كه منعي براي انجام معامله و انتقال رسمي و بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود نداشته باشد؛ ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك به پلاك ثبتي 6735/1250 بخش 2 تهران بصورت تخليه و بدون در نظر گرفتن كليه تعهدات و ديوني كه ممكن است به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد؛ برابر 27/000/000/000 (بيست و هفت ميليارد) ريال برآورد مي گردد.مقرر شده مطابق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقدار 61 سهم از 100 سهم از 1دانگ از ششدانگ پلاک ثبتي موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 راس ساعت 09:00 صبح از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي خيابان شيخ بهائي انتهاي کوچه 12 متري اول اتاق مزايده واقع در طبقه اول مجتمع قضائي شهيد صدر به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره چک بين بانکي معتبر ) را في المجلس پرداخت نموده و الباقي ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا کليه هزينه هاي مربوط به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار يا برنده مزايده مي باشد واين اجراي احکام هيچگونه مسئوليتي در قبال تحويل ملک به برنده مزايده ندارد وتحويل مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21