يك قطعه زمين به مساحت تقريبي 295 متر

4000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982648100493
شماره آگهی:
140191460000529798
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش فشافويه تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن آگهي:

در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 0100439 محکوم له آقای صغری زندی کریمخانی به طرفیت محکوم علیهم فاطمه زهرا و ولی اله همگی زندی کریمخانی مبنی بر تقسیم ترکه ملک توقیفی واقع درحسن آباد – بلوار امام خميني –خيابان شهيد ذاكري – نبش كوچه عبديان – پلاك 36 کارشناسی و به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

مدارک ومستندات ابرازی ملک :

ملك موصوف احداث شده عبارتنداز:

الف)ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت تقريبي 180 متر مربع با اعياني احداثي در يك طبقه و كاربري مسكوني واقع در حسن آباد – بلوار امام خميني –خيابان شهيد ذاكري – نبش كوچه عبديان – پلاك 36 كه در زمان بازديد مشاهده گرديد ملك موصوف احداث شده در يك طبقه بصورت بازسازي شده شامل سالن پذيرائي – آشپزخانه اپن – 3 اتاق خواب – سرويس ايراني و حمام- انباري و سرويس ايراني واقع در حياط – سيستم سرمايشي كولر آبي – سيستم گرمايشي بخاري گازي و داراي انشعابات آب و گاز و برق با قدمت ساخت حدوداً بالاي 30 سال مي باشد. 

 

ب) ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت تقريبي 120 متر مربع با اعياني احداثي در يك طبقه مسكوني واقع در حسن آباد – بلوار امام خميني –خيابان شهيد ذاكري – بن بست قنات – پلاك 8 كه در زمان بازديد مشاهده گرديد ملك موصوف احداث شده در يك طبقه شامل 3 اتاق مجزا – حياط – سرويس ايراني و حمام– فاقد سيستم سرمايشي– سيستم گرمايشي بخاري گازي و داراي انشعابات آب و گاز و برق با قدمت ساخت حدوداً بالاي 50 سال و در اختيار مستاجر مي باشد. شايان ذكر است مساحت ملك مذكور در قولنامه 144 متر مربع اعلام شده است.

 

ج) 98/60متر مربع از يك قطعه زمين به مساحت تقريبي 295 متر مربع با بناي مخروبه واقع در رباط كريم – صباشهر –خيابان شهيد تاجيك – خيابان شهيد بهشتي – كوچه لاله – قطعه سوم جنوبي كه در زمان بازديد مشاهده گرديد ملك موصوف بصورت مخروبه و فاقد سكنه مي باشد.الف)ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت تقريبي 180 متر مربع با اعياني احداثي در يك طبقه و كاربري مسكوني واقع در حسن آباد – بلوار امام خميني –خيابان شهيد ذاكري – نبش كوچه عبديان – پلاك 36 كه در زمان بازديد مشاهده گرديد ملك موصوف احداث شده در يك طبقه بصورت بازسازي شده شامل سالن پذيرائي – آشپزخانه اپن – 3 اتاق خواب – سرويس ايراني و حمام- انباري و سرويس ايراني واقع در حياط – سيستم سرمايشي كولر آبي – سيستم گرمايشي بخاري گازي و داراي انشعابات آب و گاز و برق با قدمت ساخت حدوداً بالاي 30 سال مي باشد. 

 

ب) ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت تقريبي 120 متر مربع با اعياني احداثي در يك طبقه مسكوني واقع در حسن آباد – بلوار امام خميني –خيابان شهيد ذاكري – بن بست قنات – پلاك 8 كه در زمان بازديد مشاهده گرديد ملك موصوف احداث شده در يك طبقه شامل 3 اتاق مجزا – حياط – سرويس ايراني و حمام– فاقد سيستم سرمايشي– سيستم گرمايشي بخاري گازي و داراي انشعابات آب و گاز و برق با قدمت ساخت حدوداً بالاي 50 سال و در اختيار مستاجر مي باشد. شايان ذكر است مساحت ملك مذكور در قولنامه 144 متر مربع اعلام شده است.

 

ج) 98/60متر مربع از يك قطعه زمين به مساحت تقريبي 295 متر مربع با بناي مخروبه واقع در رباط كريم – صباشهر –خيابان شهيد تاجيك – خيابان شهيد بهشتي – كوچه لاله – قطعه سوم جنوبي كه در زمان بازديد مشاهده گرديد ملك موصوف بصورت مخروبه و فاقد سكنه مي باشد. 

ج) نظريه كارشناسي:

با توجه به جمع جهات و عوامل موثر در امر كارشناسي و مراتب فوق الذكر و اسناد و مدارك موجود در پرونده به استحضار مي رساند :

 

1)ارزش ششدانگ ملك موصوف (مورد الف) واقع در حسن آباد – بلوار امام خميني –خيابان شهيد ذاكري – نبش كوچه عبديان – پلاك 36 بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي وغيره و به شرط بلامعارض بودن جمعاً به مبلغ 24/000/000/000ريال معادل دو ميليارد و چهارصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام ميگردد.

 

2)ارزش ششدانگ ملك موصوف (مورد ب) واقع در حسن آباد – بلوار امام خميني –خيابان شهيد ذاكري – بن بست قنات – پلاك 8 بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي وغيره و به شرط بلامعارض بودن جمعاً به مبلغ 5/000/000/000 ريال معادل پانصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام ميگردد.

 

3)ارزش ششدانگ ملك موصوف (مورد ج) واقع در رباط كريم – صباشهر –خيابان شهيد تاجيك – خيابان شهيد بهشتي – كوچه لاله – قطعه سوم جنوبي بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي وغيره و به شرط بلامعارض بودن جمعاً به مبلغ 4/000/000/000 ريال معادل چهارصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام ميگردد

مزایده روز یکشنبه مورخ 1401/11/02 ساعت 10 الی11 صبح به آدرس حسن آباد فشافویه خیابان انقلاب خیابان شهید زندی انتهای خیابان، دادگاه فشافویه واحد اجرای احکام مدنی برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن معامله را باید فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده واریز نماید.در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید./

لازم بذکراست از مبلغ فوق الذکر هزینه های اجرایی در حق صندوق دولت اخذ می گردد. 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02