يك قطعه زمين بمساحت126مترمربع با بناي‌احداثي

66544800

توضیحات

شماره پرونده:
9909980231701399
شماره آگهی:
140168460000632663
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0102272 صادره از شعبه 152 دادگاه عمومی تهران فی مابین خواهان خانم سحر حقیقی و غیره به طرفیت خوانده اقای هادی حقیقی و غیره موضوع دادنامه به شماره 1401-00002 به خواسته تقسیم 6 دانگ ملکی به پلاک ثبتی 5639/4418 به ادرس خيابان خاوران، خيابان ذوالفقاري(اتابك سابق)، روبروي مدرسه نيك بخت، كوچه شهيد علي‌اصغر عسگري، پلاك15که به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

سند منگوله‌دار بشماره ملك5639/4418 شماره ثبت275978 دفتر1686صفحه353، بنام مرحوم محمود حقيقي، تاريخ09/11/1375، ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت126مترمربع با بناي‌احداثي، پلاك 5639فرعي از4418 اصلي واقع در بخش7تهران، بموجب راي شماره 1942- 07/04/1375 هيات حل اختلاف و رسيدگي به مواد 147و 148 اصلاحي قانون ثبت در مالكيت مالك مستقر است تصوير پروانه ساختمان بشماره پرونده 150062713 شماره پروانه 150040767 تاريخ صدور21/12/1395، پلاك ثبتي5639فرعي از 4418 اصلي، مالك محمود حقيقي، پهنه وقوع ملكR122، كاربري مسكوني، مساحت زمين طبق سند126مترمربع، پس از اصلاحي120مترمربع(به ابعاد6متر در20متر)، مساحت كل زيربنا 444.31مترمربع شامل 4واحد انبار مسكوني(همكف)،2واحد پاركينگ مسكوني و يك پاركينگ مزاحم، راه پله و آسانسور مسكوني، 4واحد مسكوني(279.96مترمربع) و بالكن سه طرف بسته، طبقات مسكوني طبق پروانه داراي مساحت واحد69.99 مترمربع و بالكن سه طرف بسته بمساحت2.12مترمربع هر طبقه داراي مساحت72.11مترمربع واحد مسكوني است ملك با موقعيت شمالي، بمساحت عرصه موجود120مترمربع، در كاربري مسكوني، نماي خارجي رو به گذر سنگ، ساختمان داراي سازه اسكلت بتني در پنج طبقه شامل همكف(تامين3 واحد پاركينگ كه يك واحد مزاحم و 4واحد انباري مسكوني) و چهار طبقه مسكوني روي همكف(هر طبقه تك واحدي و دو خواب)، راه پله كف سنگ و ديوار تا سقف سراميك و بدون نرده، بام موزائيك، دست اندازه بام داراي نازك كاري، ساختمان داراي آسانسور(فاقد تاييديه استاندارد)، داراي5 كنتور برق، 4 كنتور گاز و يك انشعاب آب، سيستم سرمايش كولر گازي و سيستم گرمايش پكيج با رادياتور و در حال بهره برداري ميباشد. واحدهاي طبقات داراي پذيرايي و دو اتاق خواب كف سراميك، آشپزخانه كف و ديوار سراميك و داراي كابينت، سرويسهاي بهداشتي(توالت و حمام) كف و ديوار تا سقف كاذب سراميك و بالكن كف و ديوار سراميك ميباشد.ساختمان داراي تخلف در حذف نورگير در واحد مسكوني هر طبقه بمساحت حدود7.11مترمربع كه باعث تبديل واحد از يك خواب به دو خواب شده است و مساحت هر واحد مسكوني در طبقه حدود79.22 مترمربع كه بمساحت2.65مترمربع آن بالكن ميباشد ساختمان داراي سه واحد پاركينگ اختصاصي مسكوني كه يك واحد آن مزاحم ميباشد.

ارزش عرصه و اعيان، داراي ارزش‌ريالي به نرخ‌روز پايه مزايده، بمبلغ 66.544.800.000ريال(معادل شش ‌ميليارد و ششصد و پنجاه و چهار ميليون و چهارصد و هشتاد هزار تومان) برآورد و پيشنهاد مي‌گردد.

فلذا مبلغ پایه 66/544/800/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده سه شنبه مورخ 1401/11/25از ساعت 8/30 الی 8/50 دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود. دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/25