يك قطعه زمين بمساحت 1952 متر

123000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982190100018
شماره آگهی:
140191460000551243
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال غیر منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده ورثه متوفی علیرضا قانعی به اسامی (فرهاد ، شیرین ، عباس ، فرزانه همگی قانعی ، خدیجه کاظمی مجدآبادی و زیبا خانم مکری صحنه) محکوم به پرداخت مبلغ 111/000/000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 2/171/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد پنج فقره چک (1386/12/04) به مبلغ 10/157/135/607 ريال ( تا مردادماه 1401) در حق محکوم له آقاي حسين کاظم پور فرزند عباداله و مبلغ 513/515/330 ريال بابت نيم عشر دولتي لذا با عنایت به معرفی مال از سوی محکوم له ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين بمساحت 1952 مترمربع به نشاني: جاده قديم تهران به قم بعد از كهريزك ، خروجي مهدي آباد، اولين خيابان سمت راست، خيابان آتش پنجه، پلاك 2/1 ،، قطعه 412 تفكيكي با پلاك ثبتي 412 فرعي از 86 اصلي مفروز و مجزا شده از 86 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش دوازده تهران، ذيل شماره 398027 صفحه 145 دفتر 1361 با حدود اربعه: شمالاً بطول 23.95 متر به گذر ، شرقاً بطول 81 متر به قطعه ، جنوباً بطول 23.75 متر به قطعه ، غرباً بطول 83.10 متر به قطعه گذر، بنام آقاي عليرضا قانعي ثبت گرديده است. سپس طي سند رهني 83177 مورخ 71/10/13 دفتر اسناد رسمي شماره 81 تهران در رهن بانك تجارت قرار گرفته است حكايت پرونده و برابر تصوير نامه شماره 16/22-21923 مورخ 1401/7/7 شهرداري كهريزك، ملك فوق طبق طرح جامع در محدوده قانوني اين شهرداري با كاربري حمل و نقل و انبارداري با مساحت 1943/15 متر مربع ميباشد كه از ضلع شمال به عمق 1/88 متر و مساحت 41/15 متر مربع ملزم به رعايت اصلاحي و عقب نشيني ميباشد، لازم بذكر است كه پلاك ثبتي 412 فرعي از 86 اصلي در اين شهرداري فاقد گواهي پايان كار يا پروانه ساختماني ميباشد.قیمت ملك تعرفه شده در منطقه صنعتي و با موقعيت جنوبي نسبت به خيابان و داراي ديوار پيراموني با يك درب فلزي ،ديوار سوله قديمي است كه اسكلت و سقف آن جمع آوري گرديده و يك ساختمان يك طبقه كوچك نيز در ناحيه شمال شرقي ملك وجود دارد. وليكن مدتی است فاقد فعاليت صنعتي ميباشد.با عنايت به مراتب مشروحه فوق، تحقيقات و معاينات فني بعمل آمده و با در نظر گرفتن عوامل موثر در موضوع از جمله موقعيت زماني و مكاني، نوع كاربري و مساحت با فرض صحت مندرجات تصاوير مدارك ابرازي با اصول آن و نداشتن معارض و منع قانوني جهت انتقال رسمي، فارغ از نوع مالكيت و شخص مالك و همچنين موارد ثبتي و حقوقي مرتبط و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي،برباس اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری شش دانگ ملك تعرفه شده بميزان 123.000.000.000 ريال معادل دوازده ميليارد و سيصد ميليون تومان برآورد می شود که قیمت پایه برای مزایده است تقاضای محکوم له برای مزایده پلاک ثبتی مذبور ،مقرر شد در روز 1401/11/10 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .

یوسف بدری دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه کهریزک