يك قطعه زمين بمساحت 145.70متر

54000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001021363
شماره آگهی:
140168460000601636
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0101680و دادنامه صادره از شعبه184 دادگاه عمومی تهران خواهان: آقای داود ممي پور فرزند اورجعلي خواندگان 1. خانم گلزار قاسم زاده فرزند محمد2. خانم فاطمه ممي پور فرزند اورجعلی3. آقای جعفر ممي پور فرزند اورجعلي 4. آقای عباس ممي پور فرزند اورجعلي 5. آقای نجف ممي پور فرزند اورجعلي6. خانم مشكناز ممي پور فرزند اورجعلي7. خانم سريه ممي پور فرزند اورجعلي دایر بر فروش ملک به ادرس تهران واقع در تهران ،يافت آباد، ميدان الغدير، خ زنديه ، پلاك56 الف): قرار كارشناسي:” مطالعه پرونده و…..بازديد از ملك مورد اختلاف وتعيين ارزش ملك تحت پلاك ثبتي 9398/3بخش ثبتي 12 تهران ب)اسناد و مدارك ابرازي: پلاك ثبتي 9398/3بخش ثبتي 12 تهران- تصوير سند تحت پلاك ثبتي 9398/3بخش ثبتي 12 تهران-ساير اسناد منضم پرونده ج)مشخصات ثبتي ملك:- ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 145.70متر مربع قطعه دوم تفكيكي بشماره 9398 فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزا شده از فرعي نامبرده از اصلي مذكور واقع در قريه يافت اباد با ابعاد شمالا 6.20 متر شرقا:23.5 متر جنوبا:6.20 متر و غربا23.50مترميباشد.د)مشخصات فيزيكي ملك:. ملك مورد تعرفه يك ساختمان سه طبقه شمالي در زميني به مساحت 145.70 متر مربع مشتمل بر همكف كه پاركينگ بوده و در حال حاضر بعنوان مسكوني استفاده ميشود و دو واحد مسكوني تك واحدي با قدمت بالاي 40 سال هركدام به مساحت حدود 98 متر مربع مشتمل بر هال و پذيرايي و يك اتاق خواب با پوشش كف موزاييك و ديوار با اندود گچ نقاشي شده و آشپزخانه بسته با پوشش كف سراميك بدنه كاشي و با كابينت فلزي قديمي و سرويس هاي بهداشتي جدا ازهم بوده و دربهاي داخلي چوبي قديمي و پنجره هاي آلومينيمي با شيشه ساده و سيستم سرمايشي كولر آبي و سيستم گرمايشي بخاري گازي و داراي امتيازات آب و گاز مشترگ و برق اختصاصي ميباشد.د) حدود رسيدگي: رسيدگيهاي بعمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير مدارك و اطلاعات موجود در پرونده ومدارك ابرازي بوده،بديهي است چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي ،مدارك ومستندات واطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع گردد،مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد.همچنين مسئوليت ناشي از هر گونه جعل يا مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشتها ، متوجه ابراز كننده مدارك،اطلاعات و دلايل ميباشد.ضمنا مسئوليت صحت و سقم و اظهارات و اصالت اسناد و مدارك ابرازي ،استعلام ثبتي،واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ،وكالتنامه و …. و در رهن يا بازداشت بودن ملك ،وجود هر گونه تعارض يا تداخل ثبتي با اينجانب نميباشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم ميبايست اخذ گردد.ه) نظريه كارشناسي:با عنايت به موارد صدرالذكر ملك مذكور و بادرنظر گرفتن عمر و كيفيت ساختمان،موقعيت مكاني ملك ، تاسيسات و انشعابات موجود و صحت مدارك ابرازي وبدون داشتن بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وعدم منع قانوني جهت نقل وانتقال ملك وفك رهن وجميع عوامل موثردرقضيه و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ارزش شش دانگ ملك مورد تعرفه تحت پلاك ثبتي 9398/3فرعي بخش 12 تهران براي پايه مزايده به مبلغ 54.000.000.000ريال معادل پنج ميليارد و چهارصد ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد.که به شرح گزارش ریال توصیف و ارزیابی شده ومقرر است که راس ساعت 10 مورخ 1401/11/11 در محل اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی به شماره شبا سپرده موقت دادگستری به شماره IR520170000002171299017001واریز و از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند

دادرس اجرای احکام شعبه184حقوقی تهران-تاتلاری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11