يك قطعه زمين بصورت يك باب خانه 70 متری

57000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980242500371
شماره آگهی:
140168460000559627
شعبه صادر کننده:
شعبه 4 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/0002565/128ج از شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران -اجراییه 140064072مورخ 1400/2/4-دادنامه 99001701مورخ 99/11/14-محکوم له آقای ستار کاظمی با وکالت خانم رعنا شهبازپور -محکوم علیهما خانم و آقا -محبوبه -غفار-نوراله -طاهر شهرت همگی کاظمی -موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی 49/5128قطعه اول تفکیکی مفروز و مجزی از 507فرعی از اصلی بخش 11تهران -به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

 

احتراماً عطف به قرار كارشناسي پرونده كلاسه اجرائي 0100420 ،گزارش كارشناسي به شرح ذيل تقديم مي گردد : 

خواهان :آقاي ستاركاظمي به وكالت خانم شهباز پور خواندگان :آقاي غفار كاظمي و بقيه

آدرس ملك تهران مجيديه جنوبي خيابان شهيد حسين صفايي روبروي خيابان شهيد اثني عشري – نبش كوچه بن بست شاه محمدي –ورودي مغازه به پلاك 310 شهرداري از خيابان شهيد صفايي و ورودي مسكوني به پلاك 2 شهرداري از كوچه بن بست شاه محمدي ( كد ملك 26699004)- پلاك آب 01100 / 35133

قرار كارشناسي ارزيابي ششدانگ ملك به پلاك ثبتي 5128 / 49 اصلي بخش 11 ثبتي تهران

اسناد و مدارك ابرازيعطف به تصوير سند ابرازي خواهان ، ششدانگ يك قطعه زمين كه بصورت يكبابخانه ميباشد به مساحت 70 مترمربع قطعه اول تفكيكي به پلاك ثبتي 5128 / 49 اصلي مفروز ومجزا شده از 507 فرعي از اصلي مذكور حدود و مشخصات ملك مطابق تصوير صفحه چهارم سند ابرازي شمالاً بطول 5 متر به خيابان ده متري شرقاً بطول 14 متر به كوچه دو متري ،جنوباً بطول 5متر به قطعه ،غرباً بطول 14متر به قطعه و عطف به تصوير برگ پايانكار ابرازي خواهان به شماره 7222مورخ 22 / 4/ 74 ملك به پلاك ثبتي 5128 / 49 اصلي مساحت زمين طبق سند 70 مترمربع ، زيرزمين با كاربري انباري مسكوني 18 مترمربع طبقه همكف شامل 22 مترمربع تجاري و 32مترمربع مسكوني ، طبقه اول 80 / 59 مترمربع مسكوني طبقه دوم 30 / 60 مترمربع مسكوني ،مساحت كل زيربنا 10 / 192 مترمربع 

اخذ استعلام ثبتي لازم وبررسي اصالت سند و ساير مدارك ابرازي و ميزان مالكيت اشخاص در صلاحيت مقام محترم قضايي ميباشد )

مشخصات موجود ملك

ملك مورد تعرفه بصورت دونبش جنوبي و غربي با بر 5 متر به خيابان شهيد صفايي ، داراي عرصه اي به مساحت سندي 70 متر مربع داراي سه طبقه اعياني قديمي به انضمام زيرزمين با قدمت حدوداً بالاي 50 سال ساخت با نماي سيماني و فاقد آسانسور ، سيستم سازه اي ديوار باربر با سقف طاق ضربي ،طبقه همكف رو به خيابان شهيد صفايي شامل يك باب مغازه به پلاك 310 شهرداري و داراي دو دهانه و بصورت ال شكل با ورودي مفيد حدوداً 60 / 4 متر و به مساحت تثبيت شده حسب پايانكار ابرازي حدوداً 22 مترمربع با كفسازي سنگ و بدنه كاشي و ارتفاع كف تا سقف حدوداً 80 / 2 متر و درب ورودي از شيشه سكوريت در دو دهانه و كركره حفاظ فلزي و داراي انشعاب آب و گاز مشترك و1 كنتور برق مجزا زيرزمين با كاربري انباري حياط در ضلع جنوبي ملك با كفسازی موزاييك و بدنه سيماني و داراي سرويس بهداشتي ، طبقه همكف مسكوني شامل يك اتاق با كفسازي موزاييك و راهرو و راه پله ، طبقه اول مسكوني مشتمل بر دو اتاق مجزا با كفسازي موزاييك و بدنه گچكاري ونقاشي و فضاي آشپزخانه اپن بدون كابينت و سرويس بهداشتي و حمام بدون شير آلات ، طبقه دوم مسكوني شامل هال و پذيرايي با كفسازي موزاييك و بدنه گچكاري و نقاشي و آشپزخانه معمولي با كابينت فلزي و حمام و سرويس بهداشتي سرهم در بالكن سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي و قسمت مسكوني داراي آب و گاز مشترك و1 كنتوربرق ميباشد 

حدود و مشخصات ملك مطابق تصوير صفحه چهارم سند ابرازي :شمالاً بطول 5 متر به خيابان ده متري ،شرقاً بطول 14 متر به كوچه دو متري جنوباً بطول 5متر به قطعه غربا بطول 14متر به قطعه و ضمناً ملك از ضلع شمالي مجاور به خيابان شهيد صفايي و از ضلع شرقي مجاور به بن بست شاه محمدي داراي عقب نشيني آتي خواهد بود .

بازديد اينجانب از ملك مذكور به تاريخ 10 / 5 / 1401 و در معيت خواهان محترم آقاي ستار كاظمي انجام پذيرفت و حسب مشاهدات ملك فاقد سكونت و بهره برداري بود و موضوع كارشناسي بصورت تلفني و پيامك به خوانده محترم آقاي غفار كاظمي ( به شماره همراه 09125157100) اطلاع رساني شد .

حدود و شمول كارشناسي

نظر كارشناسي در محدوده قرار كارشناسي و بر اساس مدارك موجود در پرونده و مستندات ابرازي انجام شده است و چنانچه پس از ارائه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري كارشناسي موثر واقع گردد مسئوليتي متوجه كارشناس نبوده و بازنگري عنداللزوم به دستور آن مقام محترم قضايي انجام خواهد شد و ضمناً بديهي است كه مسئوليت صحت و سقم و اعتبار مدارك و مستندات ابراز شده از سوي طرفين دعوي بر عهده و متوجه ابراز كننده آن ميباشد .

-نظريه كارشناسي

با توجه به عوامل موثر در قضيه و مراتب فوق الذكر و با در نظر گرفتن وضعيت معاملاتي روز و قيمت ( تاريخ بررسي 10 / 5 / 1401 ) و نظر به موقعيت و مساحت عرصه (70 مترمربع ) و با توجه به مساحت تجاري مورد تاييد در پايانكار ابرازي ( حدوداً 22 مترمربع )و با عنايت به قدمت حدوداً بالاي50 سال ساخت اعياني و نظر به مشخصات پايانكار و وضعيت عقب نشيني آتي ملك و وبه شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانوني انتقال سند بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي و ديون و تعهدات و بازداشتي به نظر اينجانب ارزش ششدانگ ملك به پلاك ثبتي 5128 / 49 اصلي شامل عرصه و اعيان ملك و با احتساب ارزش تجاري (شامل ملكيت و منافع و سرقفلي تجاري) جهت اجراي احكام جمعاً به مبلغ پنجاه و هفت ميليارد ريال معادل پنج ميليارد وهفتصد ميليون تومان 5700000000تومان ) پيشنهاد و اعلام مي گردد 

تاریخ مزایده 1401/11/9ساعت 10 الی 10/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/9