يك قطعه زمين با مساحت 5000 متر

25000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509982161900760
شماره آگهی:
140191460000544504
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم

به موجب نیابت واصله از اجرای احکام مدنی شعبه پنج مجتمع قضایی شهیدصدر تهران له حسن آزاده ومحکوم علیه داود رضایی که محکوم است به پرداخت مبلغ 9/165/810/068 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له وپرداخت مبلغ 458290503 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت وبا توجه به معرفی پلاک ثبتی 76 فرعی از 98 اصلی به عنوان مال از سوی شخص ثالث مهدی رضایی جهت فروش واستیفای محکوم به وارجاع به کارشناس جهت ارزیابی از پلاک مورد نظر واظهار نظر کارشناس منتخب به میزان 25/000/000/000 ریال مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از ابلاغ نظریه کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید به تاریخ 1401/11/6 ساعت 11 صبح از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار به فروش رسد،لذا طالبین میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی این اجرا از مال بازدید ودر صورت تمایل با داشتن ده درصد از پایه کارشناسی بصورت چک تضمین شده بانک ملی در مزایده شرکت ومال به بالاترین قیمت پیشنهادی به میزان محکوم به از پلاک به فروش خواهد رسید وخریدار به عنوان مالک سهم مشاعی شناخته خواهد شدکه پس از واریز کل مبلغ مورد فروش فی المجلس به حساب سپرده دادگستری و واریزالباقی به حساب سپرده و در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت قانونی وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال به میزان سهم مشاع بنام برنده مزایده معمول خواهد شد.ملك فوق يك قطعه زمين داراي سند مالكيت ششدانگ با شماره چاپي 2/609191با پلاك ثبتي 98/76با مساحت 5000 مترمربع مفروز از اصلي مذكور با شماره ثبت 30448 در دفتر 227 و در صفحه 93 قطعه 226 تفكيكي انتقالي از آقاي جواد امامي خوئي به نام مالك متن سند و متعاقباً به نام مهدي رضايي طبق سند شماره 301 مورخ 88/7/25در دفتر خانه 29 شهريار .حدود اربعه ملك : شمالاً 50 متر به قطعه 225 ، شرقاً 100 متر به گذر 20 متري احداثي ، جنوباٌ 50 متر به گذر 15 متري احداثي و غرباً 100 متر به قطعه 227 تفكيكي محدود ميباشد.لازم به ذكر است با توجه به اينكه قطعه فوق در محل ميخكوبي نشده موقعيت مشخص شده تقريبي ميباشد.توصيف ملك : ملك فوق در وضعيت فعلي فاقد هر گونه مستحدثات و امتيازات نظير آب ، برق و غيره ميباشد.با عنايت به موقعيت ملك ، كاربري ،ابعاد قوراه و جميع جهات مؤثر ،به شرطي كه ملك بلا معارض بوده و انتقال و واگذاري آن به غير منعي نداشته باشد و فارغ از هر گونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و بازداشتي و يا رهني ، همچنين فارغ از تأييد صحت و اصالت سند ارزش كل ششدانگ ملك با پلاك ثبتي 98/76با مساحت 5000 مترمربع به مبلغ كل 25/000/000/000معادل (دو ميليارد و پانصد ميليون تومان ) ارزيابي و تقويم ميگردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/11/6