يك قطعه زمين با بنای احداثی57 متر

14000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920004760604
شماره آگهی:
140168460000593322
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103885 حسب درخواست خواهان اکرم اقایی چتابی به خواسته فروش ملک مشاعی764/4415 موضوع دادنامه به شماره 1401-89947 شعبه 155 حقوقی تهران به ادرستهران، خاوران، خيابان شهيد تفرشي،كوچه شهيد سيد رحمت اله موسوي، پلاك 7، که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

ششدانگ يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 764 فرعي از 4415 اصلي مفروز و مجزي شده از فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 07 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك خاوران تهران استان تهران به مساحت (57) مترمربع.مالكيت محمد حسن زاده سلطاني ميداني فرزند علي شماره شناسنامه 563 تاريخ تولد 10/بهمن/1326 صادره از قوچان داراي شماره ملي 0872203468 با جز سهم 2 از كل سهم 11 بعنوان مالك دو سهم مشاع از 11 سهم عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 123095 تاريخ 23/تير/1401 دفترخانه اسناد رسمي شماره 359 شهر تهران استان تهران موضوع مالكيت اصلي بشماره چاپي ثبت گرديده است.مالكيت اكرم آقائي چتابي فرزند لطف اله شماره شناسنامه 4805 تاريخ تولد 25/شهريور/1356 صادره از تهران داراي شماره ملي 0067742041 با جز سهم 9 از كل سهم 11 بعنوان مالك 9 سهم مشاع از 11 سهم عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 123095 تاريخ 23/تير/1401 دفترخانه اسناد رسمي شماره 359 شهر تهران استان تهران موضوع مالكيت اصلي بشماره چاپي 816797 سري ج سال 00 با شماره دفتر الكترونيكي 140120301054016384 ثبت گرديده است.ملك مورد كارشناسي داراي 3 طبقه است كه شامل طبقه زيرزمين، همكف و طبقه اول مي باشد. نماي آن سيماني است و با طلق پلاستيكي بالاي آن پوشانده شده است. اسكلت نيمه فلزي با مصالح بنايي است. عرض گذر 4 متري است. حياط در جلوي ساختمان قرار دارد. كف آن با موزاييك فرش شده و ديوارها با سيمان پوشانده شده اند. طبقه زيرزمين داراي يك اتاق است و به آب انبار دسترسي دارد. سرويس بهداشتي ايراني در حياط قرارد دارد. كف آن با سراميك فرش شده و ديوارها سيماني است. لوله كشي روكار است. اشپزخانه در حياط قرار دارد و انتهاي آن حمام است. كف اشپزخانه با موزاييك فرش شده و ديوارها سيماني است. كابينت هاي رديف بالا و پايين فلزي مي باشند. كف حمام با سراميك فرش شده و ديوارها كاشي شده اند. طبقه همكف داراي 2 اتاق است كه با موزاييك و موكت فرش شده و ديوارها با گچ اندود و رنگ آميزي شده اند.طبقه اول از طريق پلكان فلزي به حياط دسترسي دارد. طبقه اول شامل بالكن و دو اتاق تودرتو است كه با موزاييك و موكت فرش شده و ديوارها با گچ اندود و رنگ آميزي شده اند. پنجره ها و چهارچوب ها فلزي است. درب هاي سرويس بهداشتي، حمام و آشپزخانه فلزي است. درب هاي اتاق ها چوبي مي باشد. سيستم گرمايش بخاري و سرمايش كولر آبي است. آپارتمان داراي انشعابات آب ، گاز و برق شهري است. لازم به ذكر مي باشد به موجب نامه شهرداري منطقه 15 به شماره 28446/515 مورخ 30/مرداد/1401 و با عنايت به ماده 101 قانون شهرداري ها و به موجب تصميم واحد ثبتي به شماره 140185601054014945 مورخ 13/ شهريور/1401 عرصه ملك فوق غير قابل افراز و تفكيك مي باشد. تصميم واحد ثبتي در مورخ 14/شهريور/1401 به مالكين ابلاغ گرديده است. طبق گواهي امور اداري و بايگان محترم تا كنون اعتراضي نسبت به افراز فوق الذكر ئاصل نشده است.ششدانگ عرصه و اعيان ششدانگ يك قطعه زمين به پلاك ثبتي 764 فرعي از 4415 اصلي مفروز و مجزي شده از فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 07 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك خاوران تهران استان تهران به مساحت (57) مترمربعبرابر مبلغ 14،000،000،000 ريال، (چهارده ميليارد ريال) معادل يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان براورد و اعلام مي گردد.

فلذا مبلغ پایه 14/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده سه شنبه مورخ1401/11/11 از ساعت 8/30 الی 8/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11