يك قطعه زمين با بنای احداثی 202 متر

212000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003923884
شماره آگهی:
140168460000614696
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 0101441/ ج و دادنامه شماره 140168390011517704صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم له حمیدرضا عبدالهی فرزند علی بطرفیت محکوم علیه سعید مکی مبنی بر فروش ملک مشاع به پلاک قبتی 576 فرعی از 47 اصلی واقع در بخش 11 تهران به نشانی ضلع شرقی پل سید خندان پ1279توقیف و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید

در خصوص پرونده كلاسه 0101441 موضوع ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 47.576بخش 11 تهران ، به محل مورد نظر واقع در سيدخندان ، ضلع شمال شرقي پل سيدخندان ، پلاك 1279 مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

مشخصات سند مالكيت :

عرصه و اعيان يك قطعه زمين (وضعيت خاص طلق) به شماره 576 فرعي از 47 اصلي قطعه 17 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 76 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 تهران به مساحت 202.2 مترمربع با حدود اربعه شمالاً : خط فرضي است به طول 12 متر به قطعه 16 تفكيكي شماره 575 فرعي شرقاً : خط فرضي است به طول 65. 16 متر به باقيمانده جنوباً : خط فرضي است به طول 12 متر به كوچه 6 متري سابق 45 متري فعلي غرباً : خط فرضي است به طول 17.05 متر به قطعه 18 تفكيكي شماره 577 فرعي كه سند تك برگ سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره چاپي 757188 سري الف/1400 و شناسه يكتا 140020301026028549ثبت صادر شده است .

طبق برگه عوارض نوسازي شهرداري تهران مساحت ساختمان 299 مترمربع اعلام شده است.

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

مشخصات ملك :

ساختمان شمالي ، نما سنگ و آجر و قديمي ساز در 3 طبقه مشتمل برزيرزمين و همكف و اول ، طبقه همكف داراي هال و پذيرايي و سه اتاق كف موزائيك سنگي و ديوارها گچ و رنگ است. آشپزخانه كف موزائيك و ديوارها كاشي ، سرويس و حمام كف موزائيك ، ديوار قسمتي كاشي و قسمتي گچ و رنگ است و فاقد كابينت و شير آلات مي باشد . طبقه اول نيز نسبتاً مشابه همكف با اين تفاوت كه ديوارهاي دو اتاق كاغذ ديواري است . زيرزمين به صورت يك راهرو و سه اتاق و نسبتاً مخروبه مي باشد . ملك به هنگام بازديد تخليه و غير قابل سكونت مشاهده گرديد .

نظريه كارشناسي :

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 212/000/000/000 ريال (بيست و يك ميليارد و دويست ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مقرر گردید در تاریخ 1401/11/23 راس ساعت 11:30 صبح مراسم مزایده جهت فروش اموال مذکور با قیمت پایه کارشناسی در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23