يك قطعه زمين با بناي مسكوني به مساحت 288/80 متر

165000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920004794296
شماره آگهی:
140168460000640707
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103887 حسب درخواست خواهان اعظم بلیاد به خواسته فروش ملک مشاعی 4678/41913 موضوع دادنامه به شماره 1401/4233 شعبه 153 حقوقی تهران به ادرس تهران ، بلوار بعثت ، شهرك مسكوني شاهد ، ابتداي ورودي اصلي ، كوچه دوم ، ابتداي ضلع شمالي كوچه ، پلاك 51 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

به صورت يك قطعه زمين با بناي مسكوني به مساحت 288/80 مترمربع پلاك ثبتي فوق ، به صورت يك باب منزل ويلايي يك طبقه و اسكلت بتني واقع در تهران ، بلوار بعثت ، شهرك مسكوني شاهد ، ابتداي ورودي اصلي ، كوچه دوم ، ابتداي ضلع شمالي كوچه ، پلاك 51 مي باشد لازم به توضيح است كه درب ملك مورد نظر پلمپ بوده و امكان بازديد از داخل آن مقدور نبود لذا طبق اظهارات طرفين قدمت بناي موجود در آن مربوط به حدود سال 1362 مي باشد . با اندازه گيري بيروني مساحت بناي ملك مورد نظر حدود 155 مترمربع بوده و داراي امتيازات آب و برق و گاز مي باشد .

ارزش ملک فوق مبلغ 165/000/000/000ريال ( شانزده ميليارد و پانصد ميليون تومان ) تعيين و برآورد مي گردد.

فلذا مبلغ پایه 165/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده دوشنبه مورخ1401/12/1 از ساعت 8/50 الی 9/10 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/1