يك قطعه زمين با بناي احداثي و مسكوني نازی اباد

15000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980210500598
شماره آگهی:
140168460000554824
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

نام خدا

آگهی مزایده پلاک ثبتی 10420 فرعی از 4730 اصلی به موجب دادنامه صادره از شعبه183 دادگاه عمومي حقوقي تهران در خصوص دادخواست خواهان خانم مرضیه محمدی و امید جعفری به طرفیت خوانده داود کچلو به خواسته دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی10420 فرعی از 4730 مفروز و مجزی از3543 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 6 تهران پس از سیر مراحل قانونی به کارشناس ارجاع و نظریه کارشناس به شرح ذیل می باشد. 

در خصوص پرونده كلاسه 0000653 / ج موضوع ارزيابي پلاك ثبتي10420 فرعي از 4730 اصلي بخش 6 تهران به محل مورد نظر واقع در تهران نازی آباد محله کوی کارمندان خ امامی – بن بست سیلو بن بست چهارم پلاک 2 مراجعه و پس از بازديد از داخل ملك و انجام بررسي مدارك ملك مربوطه ، نظريه كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

 

الف-مشخصات ومستندات مورد كارشناسي:

 

ملك مورد ارزيابي داراي سه سند تك برگي به صورت 2.4 دانگ(4 سهم از ده سهم) به نام داوود كچلو و1.8 دانگ (سه سهم از ده سهم) به نام اميد محمدي و1.8 دانگ ( سه سهم از ده سهم) به نام مرضيه محمدي ، مجموعا ششدانگ عرصه واعيان يك قطعه زمين با بناي احداثي و مسكوني وطلق به مساحت 59.14 مترمربع به پلاك ثبتي 10420فرعي از 4730 اصلي مفروز ومجزا شده از پلاك 3543 فرعي از اصلي مذكور قطعه 12 تفكيكي به صورت يك طبقه تمام بنا واقع در بخش شش تهران مي باشد كه طي شماره هاي 369721و108960و108961 براي آن سند صادر شده است .

 

ب- مشاهدات مورد كارشناسي:

 

ساختمان ملك به صورت قديمي وبا سال بالاي 45 ساله ، داراي دو بر از سمت شرقي وجنوبي ، يك طبقه وتمام بنا ، داراي ورودي از سمت بن بست دو متري شرقي ،بدون درب پاركينگي، بدون انباري وپاركينگ،بدون حياط، نما سبماني،داخل بنا با ديوارهاي گچكاري ، يك خواب و هال و آشپزخانه و حمام وسرويس بهداشتي وداراي سيستم گرمايشي بخاري وسرمايشي كولر آبي ، كف سنگ،داراي كمد ديواري واصلاحي آتي از سمت شرق وغرب حدود 20 مترمربع وداراي آب وبرق وگاز ودر زمان بازديد ملك در يد خواهان ها مشاهده گرديد .

مختصات وحدود اربعه ملك كنترل ومورد تائيد مي باشد .

 

ج-نظريه كارشناسي:

با توجه به مراتب اعلام شده بالاو با عنايت به موقعيت محل ومشخصات ملك توصيف شده و با توجه به زمان بازديد ملك و استعلامات انجام شده از مبادي رسمي وديگر عوامل موثر در قضيه ارزيابي املاك ومساحات موصوفه در متن گزارش ، ارزش ششدانگ عرصه واعيان ملك مورد نظر وبا توجه به قيمت زمين هاي مسكوني ، بانضمام منضمات موصوفه درزمان بازديد وبدون توجه به ديون متعلقه برابر 15000000000 ريال معادل يك ميليارد وپانصد ميليون تومان برآورد مي گردد

حالیه مقرر گردید پلاك ثبتي فوق با قیمت پایه کارشناسی در روز چهارشنبه تاریخ1401/10/26 از ساعت10/30الی 11/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26