يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 120 متر

65000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980210501441
شماره آگهی:
140168460000560225
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسلام

مزاید پلاک ثبتی 15 فرعی از 115 اصلی واقع در بخش 12

محکوم لهما 1-ناصر تقویان سعید فرزند غلامرضا 2- رسول تقویان سعید فرزند غلامرضا 3- سارا تقویان فرزند سعید

محکوم علیهما 1-زهرا تقویان فرزند غلامرضا 2-سکینه لطف اللهی امیرخیز فرزند قربان

موضوع مزایده تقسیم ما ترک پلاک ثبتی شش دانگ زمین به شماره 15 فرعی از 115 اصلی مفروز ومجزا شده از اصلی مذکور قطعه 616واقع دربخش 12 ناحیه 2 حوزه ثبت ملک شهرری به مساحت 120 متر مربع

 به موجب اجرائیه شماره 140168420000137513مورخ 1401/02/06صادره از شعبه 183 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی بعثت درخواست اجراي حكم به شماره 140168990004249771 و شماره دادنامه مربوطه 140068390016428181 محكوم عليهم محكومند بر تقسیم ماترک از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از آن فی مابین وراث بر اساس حصه ایشان پس از کسر هزینه های اجرایی ( موضوع شش دانگ زمین به شماره 15 فرعی از 115 اصلی مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور قطعه 616 واقع در بخش 12 ناحیه 2 حوزه ثبت ملک شهر ری به مساحت 120 متر مربع) 

 

احتراماً، بازگشت به قرار كارشناسي صادره در پرونده اجرايي كلاسـۀ 0101900 در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 15 فرعي از 115 اصلي واقع در بخش 12 تهران، پس از بازديد از ملك مورد تعرفه به نشاني: تهران- ياخچي آباد- ميدان بنفشه- كوچه شهيد تقويان- پلاك 10 و ملاحظه و بررسي اسناد و مدارك موجود ابرازي و انجام بررسيهاي لازم، گزارش كارشناسي به شرح زير باستحضار مي رساند:

1) مشخصات سندي:

سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 120 مترمربع قطعه 616 تفكيكي شماره پلاك 15 فرعي از 115 اصلي مفروز و مجزي شده از از اصلي مذكور واقع در قريه ياخچي آباد جزء دهستان غار بخش 12 تهران انتقالي از آقاي حاج محسن مفرح متولي وقف با موافقت اداره اوقاف با توضيح اينكه زمين مزبور سابقاً وقف بوده و طبق راي شماره 1/8505 مورخ 27 / 7 /26 شورايعالي اوقاف از وقف خارج شده است ذيل ثبت شماره 63480 صفحۀ 504 دفتر 380 بنام آقاي غلامرضا تقويان سعيد ثبت و سند آن صادر و تسليم گرديده است.

حدود و مشخصات: شمالاً بطول 6 متر به خيابان 10 متري، جنوباً بطول 6 متر به قطعه 629، شرقاً بطول 20 متر به قطعه 615، غرباً بطول 20 متر به قطعه 617 تفكيكي.

2) مشخصات فنّي و ظاهري:

حسب بازديد بعمل آمده ساختمان در 3 طبقه به صورت جنوبي با نماي سنگ پلاك و اسكلت فلزي با سقف طاق ضربي، طبقه همكف شامل يك واحد مسكوني و يك پاركينگ و حياط كه با موزائيك مفروش شده و حمام و آشپزخانه و توالتِ واحد مسكوني طبقه همكف در حياط احداث شده است، طبقه اول و دوم هركدام به صورت يك واحد مسكوني مي باشد كه هر واحد شامل دو اتاق تودر تو و حمام و توالت ايراني و آشپزخانه مي باشند. ديوار ها نقاشي، آيفون معمولي، آشپزخانه داراي كف موزائيك و ديوارها تا نيمه ارتفاع كاشي ساده آبي رنگ و ساختمان داراي سه كنتور برق و يك كنتور آب و يك كنتور گاز شهري مي باشد.

طبق نامه شهرداري ملك مذكور داراي پايانكار ساختماني به شماره 16037088 مورخ 15/11/81 به مساحت كل زيربناي 151.10 مترمربع شامل همكف يك واحد مسكوني به مساحت 40.20 مترمربع و يك واحد پاركينگ و طبقه اول و دوم هركدام يك واحد مسكوني به مساحت 46 مترمربع مي باشد.

توضيح ضروري كارشناس:

در مورد حدود، دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس به استحضار مي رساند تاييد صحت اصالت مستندات ابرازي و ادعاهاي طرفين پرونده بر عهده ارائه دهنده و اظهار كننده بوده و خارج از صلاحيت كارشناس بوده و نظريه تقديم شده در چارچوب قرار كارشناسي صادره و بر اساس تصوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده مي باشد و فارغ از بررسي هاي مربوط به موضوعات به شرح بين الهلالين( «صحت و اصالت و اعتبار و مطابقت اسناد و مدارك موصوف» و «احراز مالكيت ها و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقو قي» ، «هرگونه ديون و تعهدات اعم از مالي و غيرمالي متوجه ملك و ذيربطان موضوع» ، « احراز هرگونه تعارض اسناد مالكيت و هرگونه ممنوعيت اعم از قانوني، شهرسازي و موارد نظير متوجه ملك موصوف» و « توافقات عادي و رسمي احتمالي گذشته و آتي في مابين اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ملك موضوع كارشناسي ») لذا بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين گزارش، اسناد و مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود و يا در مدارك و مستندات ابرازي تغيير ايجاد شود به گونه اي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، رسيدگي به آنها خارج از اين حدود و صلاحيت بوده و تجديد نظر در اين گزارش ضروري و لازم مي باشد و در صورت لزوم حسب دستور و صلاحديد مقام محترم قضائي و پس از اجراي تشريفات قانوني اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت .

3) نظريه كارشناسي:

با عنايت به مراتب و مشخصات فوق الذكر و اسناد و مدارك ارائه شده در مورد ملك موصوف و بازديد و بررسي هاي محلي انجام شده و شرايط زماني و موقعيت مكاني، مساحت، ابعاد و لحاظ ساير عوامل موثر در موضوع و بدون در نظر گرفتن سوابق مالكيتي و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد با فرض قابليت نقل و انتقال قطعي و نداشتن معارض و هرگونه بدهي به هريك از سازمانها، ارگانها، بانك ها، شهرداري و… و با توجه به قرار كارشناسي صادره، ارزش ششدانگ ملك مذكور شامل عرصه و اعيان، برابر با مبلغ 65.000.000.000 ريال معادل شش ميليارد و پانصد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.

و پس از بازديد در روز شنبه مورخ 1401/10/24 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24