يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 97 /116 متر

35000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982910700167
شماره آگهی:
140191460000563594
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پرديس
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

صورتجلسه مزایده نوبت اول به موجب پرونده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس به شماره بایگانی كلاسه 981456 لها خانم فاطمه آرزومند علیه وراث مرحوم آقای قدمعلی صوری به نام های جمال و یعقوب و ابوالفضل و کمال و معصومه همگی صوری به محکومیت پرداخت 100 عدد سکه تمام بهارآزادی( باتوجه به نرخ تغیرات سکه در روز مزایده به نرخ روز محاسبه خواهد شد. ) و پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم له در این اجرا مطرح بوده که در قبال مطالبات فوق اموال محکوم علیه به شرح ذیل است ، محل وقوع ملک : ملك به پلاك ثبتي 1442 فرعی از 8 اصلی واقع در بومهن، خيابان سپاه، خيابان اسفندياري، پلاك 32، اسناد و مدارک ابرازی به کارشناس : 1-تصوير اجراييه شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان پرديس به شماره اجراييه 9810422910700085 به تاريخ 06 /06 /1398 2-تصوير نامه ارسالي از حوزه ثبت ملك پرديس تهران به شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پرديس به شماره رايانه 139805801081000342 تاريخ چاپ 09 /06 /1398 با موضوع توقيف ملك به شماره پلاك ثبتي 1442 فرعي از 8 اصلي 3- تصوير گزارش كارشناسي مورخ 10 /09 /1398، كارشناس محترم دادگستري آقاي انوش اسماعيل نژاد 4- تصوير گزارش كارشناسي مورخ 27 /11 /1400، كارشناس محترم دادگستري آقاي محمد طاهري تير 5- تصوير گزارش كارشناسي مورخ 02 /02 /1401، كارشناسان محترم دادگستري آقايان محمدرضا كريميان و عليرضا حسامي و سيد محمد هاشمي مشخصات ثبتي: مستند به مندرجات تصوير نامه بازداشت ملك (مورد اشاره در بند 2 مدارك و مستندات ابرازي)، ملك مورد نظر به شماره پلاك ثبتي 1442 فرعي از 8 اصلي به مساحت 92 /297 متر مربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 139805801081000407 مالك آقاي قدمعلي صوري مالك شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 708573 در دفتر بازداشتي و ثبتي سند مالكيت مي باشد. محدوديت مالكين: محدوديت آقاي قدمعلي صوري ثبت دفتر املاك رهني شماره 1160 مورخ 02 /05 /1385 كه به نفع موسسه قوامين ثبت شده. توضيحات: شماره بايگاني پرونده 980295 نسبت به سند رهني مذكور اجراييه صادر گرديده است لذا با اين توصيف مازاد اول احتمالي مورد ثبت باحفظ حقوق سند رهني توقيف گرديد. شرح مشاهدات و بررسي هاي كارشناسي: ملك تعرفه شده عبارت است از “يك قطعه زمين با بناي احداثي بر روي آن”. جهت ملك نسبت به گذر اسفندياري، جنوبي است. بناي احداثي (مستند به آگهي مزايده موجود در پرونده، شامل: زيرزمين به مساحت 32 /34 متر مربع و دسترسي به آن از طريق حياط، طبقه همكف به مساحت 97 /116 متر مربع و مورد استفاده مسكوني، خرپشته به مساحت 7 /10 مترمربع) واقع در شمال عرصه و حياط واقع در جنوب عرصه مي باشد. مساحت كل زيربنا 67 /156 مترمربع، مساحت عرصه قبل از اصلاحي برابر با 92 /297 مترمربع و پس از اصلاحي برابر با 55 /278 مترمربع مي باشد. قدمت ملك در حدود 35 سال است. نماي بيروني سيماني، اسكلت ازنوع نيمه فلزي وسقف ازنوع طاق ضربي است. اين ملك داراي آب لوله كشي شهري، انشعاب برق و گاز لوله كشي، سيستم سرمايش از نوع كولر آبي و گرمايش از نوع بخاري گازي مي باشد. طبقه همكف بناي احداثي داراي يك سالن هال و پذيرايي تو در تو، دو اتاق خواب، يك آشپزخانه، يك سرويس حمام، يك سرويس بهداشتي ايراني بانضمام يك روشويي است. كف طبقه پوشيده از موزاييك، ديوار و سقف آن پوشيده از اندود گچ و رنگ مي باشد. كابينت هاي منصوبه در آشپزخانه از نوع فلزي، سينك ظرفشويي منصوبه ازنوع تك لگنه و پنجره هاي منصوبه از نوع تك جداره شيشه خور معمولي است. با جمعيت جهات به ارزش 35.000.000.000 ريال برآورد و اعلام گردیده است و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکا مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هر گونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 51 ق.ا.ا.م مقررگردیده در تاریخ 1401/11/08 از ساعت 11 الی 12 صبح در دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس از طریق مزایده به فروش میرسد و مزایده از قیمت پایه کارشناسی وفق ماده 51 ق.ا.ا.م شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود وبلافاصله 10درصد آن نقداً وفی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد والباقی آن را مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری پردیس پرداخت نماید وقبض آن را تحویل اجرای احکام مدنی نماید در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی ده درصد به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده باطل و تجدید خواهد شد. طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید از اموال در این اجرا حاضر شوند تا موجبات بازدید فراهم گردد.

محمد عزیزی مقدم – مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08