يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 48.30 متر

7300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982164901897
شماره آگهی:
140168460000562058
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

 آگهي«مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول» 

موردمزايده: خانه اي قديمي (كلنگي)بمساحت تقريبي 48.30 متر مربع با پلاك ثبتي 202 فرعي از 4261 اصلي مفروز از اصلي مزبور بخش 5 در صفحه 245 املاك

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0001161/ج 3 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقايان يارمحمد نوري فرد -رضا محمدي -خانمها عزيزطلا محمدي – زهرا محمدي به پرداخت تعداد 110 قطعه سكه بهار آزادي (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام شدمبلغ185/000/000/000ريال تعيين گرديد)مجموعا”20/350/000/000ريال بابت مهريه، وپرداخت مبلغ 6/475/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 60/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له خانم زهرا طوسي و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، يك دستگاه متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع : گزارش كارشناسي پرونده كلاسه بايگاني شماره 0001161

پرونده كلاسه بايگاني فوق الاشاره در خصوص ارزيابي ملك تعرفه شده اينجانب كارشناس منتخب ضمن مطالعه اوراق پرونده واطلاع از قرار كارشناسي با هماهنگي وكيل خانم زهرا طوسي بامراجعه به محل ،بازديد ميداني واقدامات فني لازم را بعمل آورده وگزارش كارشناسي بشرح ذيل تقديم ميگردد

آدرس جغرافيايي ملك: تهران- ميدان راه آهن-خيابان مختاري غربي-خيابان رجعتي كوچه افاضل-انتهاي بن بست سوم پلاك 4

مشخصات ثبتي ملك : به موجب سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به شماره ثبتي 202 فرعي از 4261 اصلي مفروز از 4261 اصلي بخش 5 حوزه ثبت مولوي قطعه 1413 تفكيكي به مساحت 48.30 مترمربع در صفحه 245 املاك بنام آقاي ابراهيم دهداري ثبت گرديده سپس ششدانگ پلاك مذكور به موجب سند بشماره 22456 مورخ90.07.10 دفترخانه 686 تهران به مالكيت سلطانمراد محمدي ثبت وسند صادر گرديده است

قرار كارشناسي: كارشناس منتخب با مطالعه پرونده ومعاينه دقيق محل ملك متنازع فيه درصورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي نظريه كتبي و مستدل خويش مبني ارزيابي ملك پلاك ثبتي 202 فرعي از 4261 اصلي اعلام نماييد

شرح وضعيت ملك: با عنايت به بازديد ومشاهدات ميداني از ملك تعرفه شده يك ساختمان دو طبقه قديم ساز (كلنگي) با قدمت بالاي 45 سال در انتهاي كوچه بن بست قرار گرفته بابري به اندازه درب ورودي حدود يكمتراحداث گرديده است طبقه زيرين شامل آشپزخانه ،سالن كوچك و يك اتاق در داخل بنا است وسرويس بهداشتي با حمام توامان در داخل حياط زير راه پله قرار دارند و يد اختيار مستاجر مي باشدكه در زمان بازديد حضور نداشتند، طبقه فوقاني در اختيار خانم زهرا طوسي همسر متوفي قرار داشت و داراي يك اتاق و سالن كوچك با آشپزخانه اوپن با كابينت معمولي mdf كف اتاقها سيمانكاري بدنه تا حدود يك متر سنگ و الباقي نقاسي معمولي سرويس بهداشتي و حمام مشترك و بيرون بنادر تراس قرار دارند ،بنا بر اظهارات مطلعين طبقه زيرزمين به مبلغ سي ميليون تومان وديعه (قرض الحسنه) و اجاره ماهيانه مبلغ سه ميليون تومان در اختيار مستاجر است ،سيستم گرمايش بخاري گازي و آبگرمكن و سرمايش كولر آبي است ملك داراي انشعابات آب و برق و گاز مشترك مي باشد

حدود رسيدگي: موضوع اين گزارش منحصر به موارد مطروحه در قرار كارشناسي آن مقام محترم قضايي وهمچنين استماع اظهارات طرفين و ملاحظه وبررسي مدارك موجود در ضم پرونده مي باشد، لذا مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي با نسخ اصلي و انكار وترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده اسناد ومدارك ودلايل مي باشد.چنانچه پس از تحرير اين گزارش مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد ودر نتيجه گيري حاصله موثر واقع شود، مسئوليتي متوجه كارشناس نبوده ،موضوع با تاييد ودستورآن مقام محترم قضايي قابل بازنگري و رسيدگي مجدد مي باشد

نظريه كارشناسي: باعنايت به موارد مطروحه در گزارش بر اساس قرارصادره و مشاهدات ميداني واطلاعات مكتسبه از محل ، و املاك منطقه ،موقعيت جغرافياي قرارگيري ملك ، قدمت ملك و مصالح مصرفي با در نظر گرفتن جميع جهات وساير فاكتورهاي موثر ، فارغ از موارد ثبتي و حقوقي و بازداشت‌ها و محدوديت‌ها و صرفنظر از كليه بدهي هاي مالياتي، عوارض، وام بانكي و ساير ديون متعلقه به اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري هاي احتمالي، در صورت قابل انتقال بودن، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي فوق الاشاره به مبلغ 7/300/000/000 ريال معادل هفتصد وسي ميليون تومان تعيين ميگردد

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/10ساعت 9/15 الي 9/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10