يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 224 متر

170000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007540545
شماره آگهی:
140168460000568032
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0100098/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 224 متر مربع به شماره پلاك 4922 فرعي از سنگ 1861كن واقع در بخش 10 تهران قريه كن و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم منيژه اميني – كبري نعيمي – محمد اميني – خديجه نعيمي – مهدي نعيمي – مصطفي اميني – معصومه اميني اقبلاغي – محمدحسن نعيمي – مريم اميني ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

عطف به قرار كارشناسي صادره در خصوص پرونده شماره بايگاني فوق الذكر، ضمن مطالعه پرونده و بازديد از محل وقوع ملك به نشاني تهران، دهكده المپيك، خيابان 42 پلاك 26 و انجام مطالعات و برسيهاي لازم، گزارش كارشناسي بشرح ذيل تقديم مي گردد: 1-مشخصات ثبتي ملك:حسب مندرجات پاسخ استعلام ثبتي مضبوط در پرونده، موضوع كارشناسي عبارتست از ارزيابي ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 224 متر مربع به شماره پلاك 4922 فرعي از سنگ 1861كن واقع در بخش 10 تهران قريه كن كه ذيل شماره هاي 98578 الي 98582 صفحات 289 و 292 و 295 و 298 و 301 دفتر 507 به نام مالكين ثبت و سند صادر گرديده است.

 2-مشخصات اعياني:در زمان بازديد يك بناي قديمي يك طبقه در پلاك ثبتي فوق كه بصورت جنوبي است رويت گرديد كه شامل دو اتاق و آشپزخانه و سرويس حمام و توالت واقع در حياط شمالي بود. بنا با نماي سيماني و پوشش كف موزاييك و ديوارها اندود گچ و نقاشي قديمي است. يك حياط كوچك در ضلع شمالي ملك و يك حياط بزرگتر در ضلع جنوبي ملك واقع گرديده، محل داراي انشعابات آب و برق و گاز شهري است.

 بر اساس استعلام بعمل آمده از سامانه طرح تفصيلي شهرداري تهران، ملك مورد نظر در پهنه R231 (بافت مسكوني ارزشمند معاصر) واقع گرديده است.

 3-نظريه كارشناسي:ارزش ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 4922/1861 بشرح فوق الذكر، با توجه به موقعيت، مساحت، قدمت بنا، پهنه طبق سامانه طرح تفصيلي شهرداري تهران و ساير عوامل موثر در موضوع، فارغ از احراز و انتساب مالكيت و صرفنظر از هر گونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، برابر مبلغ 170/000/000/000 ريال معادل هفده ميليارد تومان برآورد و اعلام مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/11ساعت 9/00 الي 9/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11