يك قطعه زمين اوقافي با كاربري مسكوني

رایگان

توضیحات

9409988497600001

140250460000149062
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/09/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه بایگانی 940242 صادره از دادگاه حقوقی کرمانشاه له  اسماعیل الفتی و علیه وراث مرحوم ولی الفتی  و غیره دایربرمحکومیت به فروش مال مشاع ، اجرا ی احکام شعبه شش دادگاه حقوقی کرمانشاه در نظر دارد اموال غیر منقول موصوف ذیل الذکر  را مطابق ماده 137و138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک:  ملك معرفي‌شده يك قطعه زمين اوقافي با كاربري مسكوني با موقعيت شرقي نسبت به معبر موجود خيابان 20 متري آخر حافظيه به مساحت حدود 578 مترمربع واقع در كرمانشاه  حافظيه  خيابان 20 متري آخر  جنب سنگر ، ملك معرفي‌شده جهت ارزيابي مطابق كپي برابر اصل دفترخانه اسناد رسمي شماره 6 كرمانشاه در پاسخ به نامه شماره 1182/79 ت 9 مورخ 80/7/7 رياست محترم شعبه نهم دادگاه تجديدنظر كرمانشاه پلاك‌هاي 270 و 508 فرعي از 367 اصلي قريه چقا گلان در تاريخ 1380/02/17 به نام مرحوم علي‌اكبر الفتي ثبت گرديده است زمين مورد ارزيابي در قسمت ورودي سنگر موجود واقع گرديده است در قسمت شرق ملك مشرف‌به معبر زمين با ديوارچيني با بلوك سيماني به ارتفاع حدود 2 متر محصور گرديده است در ضلع غربي ملك دو عدد درب نفر رو به اين زمين بازشده است كه مطابق اظهارات نمايندگان محكوم‌له‌ها در زمان بازديد ازملك مالكين ملك‌هاي مذكور مكلف به مسدود نمودن درب‌هاي مذكور به ملك مورد ارزيابي گرديده‌اند.مساحت و طول ابعاد ملك با متر دستي اندازه‌گيري شده و مساحت‌هاي اعلامي تقريبي است با توجه به موارد فوق‌الذكر با توجه به توصيفات و توضيحات مذكور با توجه به شرايط موجود موقعيت و محل ملك ابعاد دسترسي‌هاي محلي، نوع كاربري ملك مساحت عرصه اوقافي بودن ملك و ساير مؤلفه‌هاي مؤثر در ارزيابي و بدون در نظر گرفتن هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به مراجع حقوقي و افراد حقيقي ارزش شش‌دانگ منافع اوقافي عرصه موجود زمين موضوع كارشناسي به مساحت 578 مترمربع جمعاً مبلغ (109/820/000/000) ريال معادل يكصد و نه ميليارد و هشتصد و بيست ميليون ريال تعيين و اعلام مي‌گردددر ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1402/05/07کارشناسی و به مبلغ فوق ارزیابی شده است و مزایده برای روز یک شنبه  مورخ 1402/10/10ساعت9 صبح تعیین گردیده است، طالبین و خریداران میتوانند 5 روز قبل از موعد  مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی دادگستری کل استان طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان  10 درصد مبلغ بهای مزایده  را قبل از انجام مزایده  به حساب سپرده دادگستری واریز و فیش آنرا قبل از شروع مزایده جهت ثبت به اجرای احکام تحویل  نمایند و باقیمانده مبلغ مزایده را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبوربا شماره 740100004056012907595698نزد بانک ملی واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکرپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد . ضمنا هزینه بر عهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی کرمانشاه  –  جعفری