يك قطعه باغ قزانچي

رایگان

توضیحات

140250920000230985

140250460000148982
اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

1402/09/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غیرمنقول

        در خصوص پرونده اجرائي 0200851  صادره از شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه به سود خانم شیرین آلرد و به زيان آقای علی رضا ذالی پور داير بر محكوميت به پرداخت 350 قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و هزینه سفر حج عمره به نرخ روز بابت مهریه در حق محکوم له واحد اجراي احكام مدني دادگستري كرمانشاه در نظر دارد مال غير منقول موصوف در زير را مطابق ماده 137 قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند:

مشخصات مال غير منقول:

      يك قطعه باغ به مساحت 5140 متر مربع با اعياني درختان ميوه چندين ساله كه داراي مستندات مالكيت قولنامه عادي است كه به وسيله همجواران تاييد شده و در فاصله حدود 400 متري پليس راه قزانچي به سمت كامياران كوچه نمايشگاه كاميون واقع شده و در بر دوم مي‌باشد و ورودي آن از طريق كوچه جنب نمايش نمايشگاه كاميون است كه در آن يك باب ساختمان دو طبقه مسكوني و يك باب ساختمان سرايداري احداث شده و داراي امتياز آب و برق و گاز مي‌باشد كه از شما ل به باغ همسايه از جنوب به زمين همسايه و از شرق به ورودي داخل كوچه و از غرب كمربندي غربي محدود مي‌باشد و قسمتي از محيط باغ به وسيله ديوار و قسمتي با فنس كشي احاطه شده است كه با توجه به نزديكي به شهر كرمانشاه و مجاور جاده كرمانشاه به كامياران و بافت خاك و ساير عوامل تاثيرگذار در قيمت ملك از قرار هر متر مربع 20 ميليون ريال ارزش كل ملك اعم از عرصه و اعيان و امتيازات مربوطه به مبلغ 102 ميليارد و 800 ميليون ريال (102/800/000/000 ریال) توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 1402/05/01 تقويم و برآورد مي‌شود

  مزايده مال غیرمنقول مذکور روز شنبه مورخ 1402/10/02 راس ساعت 9:45 صبح تعيين گرديده است، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهار راه بسيج، بلوار بنت الهدي، طبقه همکف، ساختمان مرکزی دادگستری، اتاق نماینده دادستان مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10 درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري (مبلغ 10/280/000/000 ریال به شناسه واریز 983108156100011402509200002309 و حساب 740100004056012907595698IR) توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد .

 

دادورز اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه- مصیب باولی