يك قطعه باغ به نام به مساحت 1700 متر واقع در دربندسر

270000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409982218100571
شماره آگهی:
140191460000537371
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش رودبارقصران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

شماره پرونده 0000264

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 

محکوم لهم : زهرا فرشته سالک جرابچی – ویدا ابراهیمی – احمد سالک جورابچی – جهانگیر آخوندی

محکوم علیهم : مهکامه – زهرا –پیمان – مهدی – محمد همگی سلیمان میگونی

موضوع : مطالبه وجه

به موجب دادنامه شماره 9809972993400255 مورخه 9/16/1398 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران مبنی بر محکومیت محکوم علیهم به پرداخت مبلغ 350/206/099/71 ریال از ماترک مرحوم وجیه اله سلیمانی به نسبت سهم الارث و مبلغ 000/000/20 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 000/530/1 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/86 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم لهم و مبلغ 818/336/560/3 ریال از بابت هزینه اجرای احکام مالی در حق صندوق دولت مورد مالکیت وجیه اله سیلمان میگونی در پلاک ثبتی 1893 فرعی از 20 اصلی توقیف به کارشناس ارزیاب ارجاع ونظریه وی باوصف ابلاغ قطعیت حاصل یافته ونظریه به شرح ذیل می باشد.

آدرس : دربندسر ، رودبار قصران -ملک در اجاره نمیباشد

الف) مشخصات اسناد ابرازي و موجود در وپرونده ي قضائي و ثبتي : برابر گردش ثبتي موجود در پرونده ثبتي به تاريخ 1393/02/01: يك فقره اظهارنامه ثبتي كه فاقد امضاء مدير ثبت وقت و ممهور به يك فقره مهر اعتراض مي باشد درخواست ثبت پلاك 1893 فرعي از 20 اصلي واقع در ميگون رودبار قصران بخش 11 تهران از طرف آقاي فتح الله سليماني فرزند مرحوم علي آقا شماره شناسنامه 177 پذيرفته شده است. آگهي هاي نوبتي چنانچه منتشر شده باشد در دسترس نيست تا صحت انتشار آنها گواهي گردد عمليات تحديد حدود پلاك مزبور تاكنون به عمل نيامده و مهلت اعتراض به حدود كماكان به قوت خود باقي است. مطابق گواهي حصر وراثت شماره دادگاه بخش تهران ورثه اين فوت عبارتند از آقايان و جيه الله جان الله و علي و خانم ها شوكت، صغرا، فاطمه و زهرا شهرت همگي سليماني ميگوني فرزندان و خانم خديجه عيال دائمي متوفي برابر تقسيم نامه شماره 35539 مورخ 61/01/15 دفترخانه 12 قلهك شش دانگ پلاك مزبور در سهم آقايان و جيه الله جان الله و علي همگي سليماني ميگوني قرار گرفته است. در اجراي ماده 147 اصلاحي قانون ثبت سه قطعه از پلاك فوق مفروز در سهم آقايان طاهر، پيمان و خانم زهرا شهرت همگي سليمان قرار گرفته و اسناد مالكيت بدين شرح صادر و تسليم گرديده است.سند مالكيت شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع قطعه اول افرازي با اختصاص پلاك 4952 فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت 430210 صفحه 35 دفتر جلد 148 به نام خانم زهرا سليمان ميگوني صادر و تسليم و سپس به غير منتقل گرديده است.سند مالكيت شش دانگ يك قطعه باغ به نام به مساحت 1700 متر مربع قطعه دوم افرازي با اختصاص پلاك 4953 فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت 430212 صفحه 41 دفتر جلد 148 به نام آقاي پيمان سليماني ميگوني صادر و تسليم گرديده است.سند مالكيت شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت 1700 متر مربع قطعه سوم افرازي با اختصاص پلاك 4951 فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت 430211 صفحه 38 دفتر جلد 148 به نام آقاي طاهر سليماني ميگوني صادر و تسليم گرديده است. پروانه ساختماني شماره 8443 مربوط به پلاك 4953 فرعي از 20 اصلي تصوير سند مالكيت دفترچه اي ششدانگ يك قطعه باغ بمساحت 1007 مترمربع بشماره 4951 فرعي از 20 اصلي قطعه سوم افرازي مفروز و مجزي شده از پلاك 1893 فرعي از سنگ 20 اصلي واقع در قريه ميگون رودبار قصران بخش 11 تهران ذيل ثبت 430211 دفتر 148 صفحه 38 در تاريخ 1381/08/21 با نام طاهر سليمان ميگوني ثبت و صادر گرديده است. تصوير سند مالكيت دفترچه اي ششدانگ يك قطعه باغ بمساحت 1007 مترمربع بشماره 4952 فرعي از 20 اصلي قطعه اول افرازي مفروز و مجزي شده از پلاك 1893 فرعي از سنگ 20 اصلي واقع در قريه ميگون رودبار قصران بخش 11 تهران ذيل ثبت 430210 دفتر 148 صفحه 38 در تاريخ 1381/08/21 با نام زهرا سليمان ميگوني ثبت و صادر گرديده است.

 

 

 

 

تصوير سند مالكيت تك برگ عرصه و اعيان باغ بمساحت 1007 مترمربع به ميزان يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك 4953 فرعي از 20 اصلي مفروز و مجزي شده از 1893 فرعي اصلي مذكورقطعه دو تفكيكي واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملك فشم تهران با نام مسعود سميعي فرزند محمد مهدي ثبت و صادر گرديده است.تصوير اجرائيه شماره 140091420000556108 مورخ 1400/07/10 تصوير گواهي حصر وراثت مورخ 1397/11/17 كه مطابق آن ورثه حين الفوت آقاي وجيه الله سليمان ميگوني برابر است با خانم مهكامه سليمان ميگوني دختر متوفي و مهدي و پيمان و محمد همگي سليمان ميگوني پسران متوفي و زهرا سليمان ميگوني همسر متوفي مي باشد. تصوير نامه اداره ثبت حوزه ثبت ملك فشم بشماره 140085601041016792 مورخ 1400/11/21 -تصوير نقشه ي ثبتي تصرفي داود سليمان ميگوني در پلاك 20/1893 ممضي به امضا نماينده و نقشه بردار ثبت ب) وضع موجود: ملك فوق به صورت قطعه زمين داراي شيب حدودا 45 درجه مي باشد كه در زمان بازديد مساحت و محل و محدوده ي دقيق پلاك توسط متقاضي تعرفه نگرديد.ج)حدود رسيدگي و دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس رسيدگي بعمل آمده در محدوده قرار كارشناسي صادره وبراساس تصوير مدارك مضبوط در پرونده و ارائه شده در چهار چوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري طرح ريزي گرديده بديهي است چنانچه پس از تقديم نظريه هرگونه مدرك جديدي از سوي طرفين پرونده و يا هر مقام رسمي ذيصلاح ارائه شود كه در نتيجه گيري گزارش تاثيري داشته باشد مسئوليتي از بابت آن متوجه كارشناس رسمي منتخب نميگردد(درصورت لزوم با دستور مقام محترم قضائي در خصوص آن نيز پس از اجراي تشريفات قانوني بررسي و اظهار نظر مجدد صورت خواهد گرفت)مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن برعهده ارائه دهنده اطلاعات مذكور ميباشد در نتيجه مسئوليت كارشناس منتخب اظهارنظر درخصوص قرار ارجاع امر كارشناسي از جانب رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني بخش رودبار قصران ميباشد. انعكاس اظهارات در گزارش الزاما به منزله تاييد و يا پذيرش آن از جانب كارشناس منتخب نمي باشد.اين گزارش قابل استفاده و استناد درساير مراجع قضائي و يا ساير مراجع ديگر نميباشد و براي پرونده فوق تهيه شده است.د) نظريه كارشناسي: صرفنظر از عدم تنظيم صورتجلسه باقيمانده پلاك 1893 فرعي از 20 اصلي و با توجه به نقشه ي تصرفي ابرازي و موجود در پرونده ثبتي كه به امضا نماينده و نقشه بردار ثبت نيز رسيده است و حسب دستور مجدد مقام محترم قضائي، صرف نظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و احتمال هرگونه مغايرت هاي مربوط به حدود ثبتي و مساحت باقيمانده پلاك و نداشتن هر گونه منعي از جهات قانوني و شرعي و بدهي هاي احتمالي بابت ماليات و عوارض شهرداري بانكها و اشخاص و ساير بدهي هاي مشابه و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و با توجه به سهل البيع بودن ملك مورد كارشناسي ارزش ريالي ششدانگ قطعه زمين مورد كارشناسي باقيمانده ي پلاك 1893 فرعي از 20 اصلي به مساحت تقريبي 4500 متر مربع به مبلغ 000/000/000/270 ريال معادل بيست و هفت ميليارد تومان ارزيابي و اعلام ميگردد كه سهم مالك مشاعي (ورثه مرحوم وجيه اله سليمان ميگوني) به ميزان دو دانگ مشاع از ششدانگ ملك مورد كارشناسي مبلغ 000/000/000/90 ريال معادل نه ميليارد تومان محاسبه و اعلام مي گردد.

اینک مزایده سهام آقای وجیه اله سلیمان میگونی در پلاک ثبتی مذکور درتاریخ 28/10/1401 ساعت 10:00 دراجرای احکام دادگاه عمومی بخش رودبارقصران برگزار می گردد وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشتنهاد دهد ملک فروخته خواهد شد وده درصد ثمن مورد مزایده فی المجلس از سوی برنده به حساب دادگاه واریز والباقی آن ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده باید به حساب دادگاه تودیع شود ودرغیر اینصورت ده درصد تودیعی به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد وهزینه نقل وانتقال در دفترخانه به عهده برنده مزایده خواهد بود و همچنین در صورت وجود حقوق و منافع ملی احتمالی به هر نحو برنده ملزم به رعایت آن بوده و همچنین لازمه شرکت در مزایده پرداخت ده درصد قیمت کارشناسی وارائه فیش مورد تأیید امور مالی می باشد0 حضور در مزایده مستلزم ثبت نام در سامانه ثنا میباشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

28/10/1401