يك قطعه آپارتمان مسكوني 79 مترنبرد جنوبي

29300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982161600314
شماره آگهی:
140168460000557467
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول -مطالبه وجه باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 9909972161601382 صادره از شعبه 80 و اجراییه شماره ی 140068420001381615 مورخه ی 1400/12/04 له آقای نصراله آزادی علیه محکوم علیه داود صامتی فر مبنی بر مطالبه محکوم به و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با احتساب تاخیر در تادیه و هزینه کارشناسی با کسر مبلغ پرداختی از سوی محکوم علیه مبلغ 13/803/011/506 ریال و نیم عشر دولتی 740/150/575 ریال که در این راستا ملک با اوصاف فوق مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شد میزان 2 دانگ از 6 دانگ کامل بعلاوه 98.8 سهم از 100 سهم از یک دانگ از شش دانگ به شرح زیر آگهی مزایده نشر میگردد.

نشانی: تهران، نبرد جنوبي ، خيابان آقاجانلو، نبش كوچه 22 ، پلاك 71، طبقه اول جنوب شرقي

 الف- مشخصات ثبتي :(با توجه به روگرفت مدارك ابرازي) طبق تصوير جوابيه استعلام مأخوذه از اداره ثبت اسناد و املاك خاوران تهران به شماره 140185601054010349 مورخ 20 /04 /1401 يك قطعه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 521132 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 76895 فرعي از اصلي مذكور قطعه چهارم تفكيكي واقع در سمت جنوب شرقي طبقه اول به مساحت هفتاد و نه متر و هشتاد و نه (89 /79 ) دسيمترمربع كه مقدار 03 /2 مترمربع آن بالكن است، بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 4 تفكيكي به مساحت 75 /10 مترمربع واقع در طبقه منفي يك، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائي آن. شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان مذكور تحت سند مالكيت با شماره چاپي 748070 سري الف با شماره دفتر الكترونيكي 140020301054046970 بنام آقاي داود صامتي فر مي باشد.

ب- مشخصات آپارتمان: آپارتمان داراي سالن پذيرايي ، آشپزخانه و دو اطاق خواب ، با يك دستگاه سرويس بهداشتي و دستشويي ، يك دستگاه حمام دوش ، داراي حياط خلوت مفروش به سراميك و بدنه ديوار سراميك، فرش كف سالن پذيرايي ، اطاق خواب ها سراميك و بدنه ديوارها اندود گچ و رويه نقاشي، فرش كف سرويس ها سراميك و بدنه ديوار كاشي ، كابينت آشپزخانه ام دي اف به همراه اجاق گاز تو كار، پنجره ها UPVC بهمراه شيشه دوجداره سيستم گرمايش پكيج رادياتور و سرمايش كولر آبي ميباشد. آپارتمان مذكور حسب اظهار در زمان بازديد در اختيار مستاجر قرار داشت.

 ج ) اعياني و مشخصات ساختمان:با عنايت به بازديد به عمل آمده اعياني احداث شده در عرصه در مجموع 7 طبقه شامل طبقه زيرزمين با بهره برداري انباري و پاركينگ، طبقه همكف با بهره برداري پاركينگ و دو واحد تجاري و 5 طبقه مسكوني بر روي همكف در10 واحد آپارتمان مي باشد.

موقعيت ملك نسبت به گذر شمالي و شرقي، ساختمان دونبش، نماي ساختمان سنگ ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، بدنه ديوار راه پله سنگ ، نرده هاي راه پله پروفيل آهني ، پنجره ها UPVC بهمراه شيشه دوجداره ، فرش كف پاركينگ سنگ و بدنه ديوار سنگ، يك دستگاه آسانسور با 7 توقف ، داراي كنتور آب ، برق و گاز ميباشد.

نظريه كارشناسي :به نظر اينجانبان با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني، ارزش شش دانگ اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي فوق (521132 /4476 ) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات با كليه امكانات و امتيازات موجود و صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ديون احتمالي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال سند و تحويل ملك و فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و مشروط بر صحت و اعتبار مدارك ابرازي و بلامانع و بلامعارض بودن و در شرايط روز برابر مبلغ 29،300،000،000 ريال معادل دو ميليارد و نهصد و سي ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد. که با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر شده مقدار 2 دانگ کامل به انضمام 9808 سهم از 100 سهم از یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتي موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 راس ساعت 10:00 صبح از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي خيابان شيخ بهائي انتهاي کوچه 12 متري اول اتاق مزايده واقع در طبقه اول مجتمع قضائي شهيد صدر به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره چک بين بانکي معتبر ) را في المجلس پرداخت نموده و الباقي ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا کليه هزينه هاي مربوط به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار يا برنده مزايده مي باشد واين اجراي احکام هيچگونه مسئوليتي در قبال تحويل ملک به برنده مزايده ندارد وتحويل مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28