يك قطعه آپارتمان مسكوني نوع ملك طلق

17500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982168600242
شماره آگهی:
140168460000553823
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب دادنامه شماره 9709972168601121 مورخ 1397/09/24 صادره از شعبه 83 دادگاه عمومي حقوقي تهران که طي پرونده اجرائي به کلاسه 971112/ج له خانم شهرزاد كيادربندسري علیه آقای مرتضي حاجي مرادي مبني بر مطالبه وجه چك يك قطعه آپارتمان مسكوني نوع ملك طلق با كاربري به پلاك ثبتي 199703 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 49616 فرعي از اصلي مذكور قطعه 3 در طبقه 2 و واقع در بخش 07 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران استان تهران توقیف و جهت استیفاء محکوم به با عنايت به اينكه سهم الارث محكوم عليه از پلاك ثبتي 199703 / 4476 توقیف گردیده که به نشاني تهران محله تهران نو فلكه چايچي خيابان سلسبيل ( وصالي) پلاك 102 می باشد و با توجه به اینکه محکوم به به مبلغ 8/891/291/224 ريال میباشد به میزان 0/76 دانگ مشاع از يك و نيم دانگ مشاع ( سهم محكوم عليه از آپارتمان مذكور ) از ششدانگ مشاع آپارتمان(طبقه دوم ، قطعه سوم ) برآورد و اعلام ميگردد و این مبلغ پایه مزایده می باشد 

 مستندات

 مطابق تصوير از استعلام مورخ 17 / 08 / 1401 از اداره ثبت اسناد و املاك اشعار ميدارد يك قطعه آپارتمان مسكوني نوع ملك طلق با كاربري به پلاك ثبتي 199703 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 49616 فرعي از اصلي مذكور قطعه 3 در طبقه 2 و واقع در بخش 07 ، ناحيه 00 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران استان تهران به مساحت 52 / 146 متر مربع متن ملك آپارتمان مسكوني قطعه سوم تفكيكي مفروز و مجزي شده از شماره 49616 فرعي از 4476 اصلي به مساحت ( 52 / 146 مترمربع ) واقع در طبقه دوم كه 84 / 4 متر مربع آن بالكن و 38 / 9 متر مربع آن پيشرفتگي است.

 

مشخصات منضمات ملك

پاركينگ قطعه 2 به مساحت 56 / 10 مترمربع واقع در طبقه 0 به حدود اربعه شمالا خط فرضي است بطول 20 / 2 متر به محوطه مشاعي شرقا” خط فرضي است بطول 80 / 4 متر به محوطه مشاعي جنوبا خط فرضي به محوطه مشاعي است بطول 20 / 2 به پاركينگ مسكوني قطعه 3 غربا خط فرضي است بطول 80 / 4 به محوطه مشاعي

 

مشخصات مالكيت

 

الف مالكيت حاجي مرادي فرزند محمد شماره شناسنامه 2481 تاريخ تولد 08 / 05 / 1354 صادره از تهران داراي شماره ملي 0066096278 با جزء سهم 2 از كل سهم 8 بعنوان مالك دو سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعيان باستثاء بهاي ثمنيه عرصه و اعيان آن با شماره مستند مالكيت 140091390007503743 تاريخ 23 / 06 / 1400 ثبت گرديده است ( معادل يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ )

ب) مالكيت محمد حاجي مرادي با جزء سهم 6 از كل سهم 8 بعنوان مالك شش سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 140091390007503743 تاريخ 23 / 06 / 1400 ثبت گرديده است .

 

محدوديت

 

دو مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 140068990061270317 مورخ 22 / 10 / 1400 صادره از شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران به نفع براي مالكيت مرتضي حاجي مرادي بازداشت مي باشد . بموجب شماره 140068990063683249 مورخ 04 / 11 / 1400 صادره از اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران براي مالكيت مرتضي حاجي مرادي بازداشت مي باشد .

  وضع موجود

در معيت خوانده و با راهنمايي ايشان از ملك مورد نظر بازديد شد و مشاهده گرديد يكدستگاه ساختمان شامل طبقه همكف با كاربري پاركينگ طبقه اول بدون پيش آمدگي و كاربري تك واحد مسكوني طبقات دوم تا پنجم بصورت تك واحدي مسكوني اجرا شده است واحد مذكور در طبقه دوم با پيش آمدگي به سمت خيابان و داري بالكن در ضلع جنوبي آشپزخانه سالن پذيرايي اتاق خواب و سرويس بهداشتي است و نماي ساختمان سنگ (رومي ) احداث شده است واحد داراي امتيازات آب گاز و برق مي باشد .

 

 

 

با عنايت به مطالب فوق و بررسي قرار كارشناسي و مدارك مضبوط در پرونده ، به نتايج ذيل رسيده كه تقديم حضور ميگردد

 

 

1-صحت و اصالت مدارك ابرازي برعهده كارشناس نمي باشد و ملك مورد نظر با راهنمايي طرفين پرونده بازديد گرديد و اصل سند و پايان كار رويت نشده است و تهيه و تنظيم نظريه به استناد استعلام ثبتي و مدارك ابرازي و موجود در پرونده انجام شده است .

 

 

2-حال وفق مدارك ابرازي و با عنايت به موارد و مراتب مورد بررسي و با توجه به مستندات در اختيار و تحقيقات محلي و نيز با فرض صحت و اصالت اسناد و مدارك ارائه شده و ابرازي و بلا معارض بودن واحد مذكور از هر حيث و با در نظر گرفتن عوامل موثر و دخيل در امر ارزيابي و با صرف نظر از مسائل حقوقي كيفريبازداشتي اوقافي بنيادي و رهني و با توجه به مساحت و موقعيت واحد آپارتمان مورد نظر و قدمت و كيفيت اعياني موجود و رعايت ساير عوامل موثر و فارغ از احراز اصالت اسناد مالكيت و انتساب آن ها به هر شخص حقيقي و حقوقي و معارض و ديون و بدهي هاي احتمالي و بصورت تخليه و نداشتن منعي براي انتقال مالكيت در دفاتر اسناد رسمي ارزش ششدانگ پلاك ثبتي 199703 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 49616 فرعي از اصلي مذكور قطعه 3 در طبقه 2 و واقع در بخش 07 با مساحت عرصه 146/52 مترمربع در شرايط وضع موجود جمعا به مبلغ 80/000/000/000 ريال معادل (هشت ميليارد تومان ) ارزيابي و ارزش سهم آقاي مرتضي حاجي مرادي بعنوان مالك دو سهم مشاع از هشت سهم عرصه و اعيان ( به استناد استعلام ثبتي يك و نيم دانگ مشاع از شش دانگ مشاع باستثاء بهاي ثمنيه عرصه و اعيان ) به مبلغ 17/500/000/000 ريال معادل (يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون تومان ) ارزيابي ميگرد و با عنایت به اینکه محکوم به به مبلغ 8/891/291/224 ريال میباشد به میزان 0/76 دانگ مشاع از يك و نيم دانگ مشاع ( سهم محكوم عليه از آپارتمان مذكور ) از ششدانگ مشاع آپارتمان(طبقه دوم ، قطعه سوم ) برآورد و اعلام ميگردد و این مبلغ پایه مزایده می باشد 

 

که مقرر گرديده که در روز  یکشنبه مورخ 1401/10/18 راس9 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران – فريده پرورش

تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/18