يك عدد سيم كارت همراه اول به شماره 09121251868

600000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000705586
شماره آگهی:
140168460000550044
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده حق الامتيازيك عدد سيم كارت همراه اول به شماره 09121251868

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0100870/ ج 4 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي اصغر جمشيدي به پرداخت مبلغ 1/560/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ280/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ7/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ1/567/280/000ريال در حق محكوم له آقاي عباسعلي فرمان بردار و پرداخت مبلغ 78/364/000ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به حق الامتيازيك عدد سيم كارت همراه اول به شماره 09121251868 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ حق الامتيازيك عدد سيم كارت همراه اول به شماره 09121251868 موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. كارشناسي يك خط سيم كارت همراه اول ، موضوع پرونده مطروحه به شماره كلاسه 0102057 به استحضار ميرساند: خواهان با هماهنگي دادگاه محترم واستعلام از مراجع ذي صلاح جهت مطالبات خود درخواست كارشناسي يك عدد سيم كارت همراه اول به شماره 09121251868 را نموده است.

نظريه كارشناسي :

با توجه به استعلام از بازار كنوني و تحقيق و تفحص از صنوف مرتبط و عوامل تاثير گذار بر قيمتها ، ارزش حدودي سيم كارت همراه اول با شماره فوق الذكر بر پايه كارشناسي جهت شركت در مزايده ، جمعاً برابراست با مبلغ600/000/000 ريال (ششصد ميليون ريال) ميباشد كه جهت هر گونه اقدام لازم و مقتضي اعلام و تقديم ميگردد.

نكته : ارزش گذاري سيم كارت فوق الذكر بدون گوشي وسيم شارژ انجام شده است.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/10/17 ساعت9/00 الي9/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس (در قالب كارت عابربانك)؛ و به واحد مزايده تحويل دهند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17