يك ساختمان به نشاني شهرك انقلاب خيابان مصطفي خميني 117متر

60000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920002672867
شماره آگهی:
140191460000550725
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0001716 له آقای محمد بادپا با وکالت آقای امیر ایمانی و آقای محسن محمدی علیه آقای میر سعید میرزاده صادره ازشعبه اول حقوقی دادگستری پاکدشت که طی آن محکوم علیه فروش پلاک ثبتی 9188 فرعی از 38 اصلی قطعه 77 اعلام گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له دستور فروش پلاک ثبتی 9188 فرعی از 38 اصلی و تقسیم وجوه حاصل از آن براساس میزان مالکیت بین مالکین توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی : ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان يك ساختمان به نشاني شهرك انقلاب خيابان مصطفي خميني نبش كوچه گلستان 4 – داراي 2 طبقه بناي قديمي ساز و نيمه اسكلت شامل : زيرزمين (كارگاه) و همكف (4 باب مغازه و يك واحد مسكوني ) ميباشد و از دو ضلع جنوب به كوچه گلستان 4 و از ضلع غرب به خيابان مصطفي خميني مشرف مي باشد و داراي نماي سنگ سفيد ميباشد . برگه ابلاغ راي كميسيون بدوي ماده صد شهرداري به شماره 1904/5/100/1/21 مورخ 19/11/85 ، كه در آن مالك وقت جهت 1-كسري 3 واحد پاركينگ ،2- تغيير كاربري زيرزمين منفي يك از پاركينگ مسكوني به انبار تجاري به مساحت 129/21 مترمربع ، 3-تغيير كاربري از مسكوني به تجاري در همكف به مساحت 117/01 مترمربع و 4- تغيير كاربري همكف از راه پله مسكوني به راه پله تجاري به مساحت 12/24 مترمربع ، محكوم به پرداخت جريمه و همچنين بابت (1) اضافه بناي مازاد بر تراكم مسكوني در همكف به ميزان 115 مترمربع و (2) اضافه بناي مازاد بر تراكم طبقه يك با كاربري مسكوني 12/24 مترمربع ، محكوم به رفع تعرض شده است . زيرزمين ملك مورد تعرفه جهت كارگاه لوستر سازي مورد بهره برداري قرار گرفته بود ، همچنين واحد مسكوني طبقه همكف داراي 2 اتاق خواب ، كف موزائيك ، پنجره ها آلومينويم ، نماي داخل حياط سنگ سفيد داراي ، درب ورودي اختصاصي از سمت حياط و طبق اظهارات داراي آب ، برق و گاز بوده و همچنين در قسمت ضلع غربي ملك بر خيابان مصطفي خميني نيز داراي يك درب ورودي جهت زيرزمين و همكف داشته و تعداد 4 باب مغازه با كركره هاي قديمي ورق موجدار ميباشد . با توجه بوضعيت و مساحت و موقعيت زماني و مكاني و بررسي كليه جوانب امر، در صورت نداشتن رهني ، بازداشتي ، اصلاحي و بدهي به ادارات و شهرداري و غيره ارزش كل ششدانگ عرصه و اعيان ملك مورد تعرفه ، جهت قيمت پايه مزايده ، در صورت تخليه كامل و بلامعارض بودن كليه قسمتهاي ملك ، با شرايط فوق الذكر ، مبلغ 60،000،000،000ريال ، معادل شش ميليارد تومان اظهار نظر مي گردد. نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده 

مورخ 1401/11/08 روز شنبه ساعت 9 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08