يك زمين 400 متري با موقعيت شمالي در خيابان ابطحي غربي

475000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980228500784
شماره آگهی:
140168460000632843
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه صادره از شعبه 25 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0000172 له وريا فرخي عليه آذر ليتكوهي – اسداله خان فردو – سياوش ليتكوهي – هما شريعت زاده – محمدحسين مشاور – فريدون نورزادمقدم – قدسيه مشاور – ناصر مشاور – سيمين دخت پرتوي – نسرين پناهي تبريزي – فرهاد پناهي تبريزي – اميرحسين دادار – ستاد اجرايي فرمان حضرت امام ره – مولود شريعت زاده – كامران علي فرود – داريوش ليتكوهي – نادر دادار – سيروس ليتكوهي – مهين دخت پرتوي – سيما ليتكوهي – سيمين ليتكوهي – ايرج مرتضي فرود – نصرت الملوك مشاور – ملك سهيلا ليتكوهي – زيبا مشاور – پروين دخت پرتوي كه با موضوع دستور فروش ملک مشاع كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي 3526/5572 بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

رياست محترم اجراي احكام شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

باسلام

احتراماً در اجراي قرار كارشناسي در خصوص پرونده 9909980228500784 با شماره بايگاني 0000172 مبني بر ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 3526/5572 پس اطلاع از دستور آن مقام قضائي با مطالعه پرونده و هماهنگي با وكيل خواهان جهت بازديد از ملك از محل مورد بازديد و معاينه بعمل آورده شد، كه پس از انجام بررسيهاي لازم اين گزارش و نظريه كارشناسي به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد.

آدرس ملك:

تهران، اميرآباد شمالي خيابان بيستم ابطحي غربي پلاك 41

خواسته دادگاه محترم:

ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 3526/5572

مشخصات سند مالكيت :

ملك مورد نظر عبارت است از ششدانگ يك قطعه زمين به متراژ 400 مربع به شماره 5572 فرعي از 3526 اصلي مفروز از فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 تهران به نام وريا فرخي فرزند شجاع الدين به شماره ملي 3255346533 به شماره چاپي 017301 الف / 98 مورخ 1398/06/11 و شناسه يكتا 139820301049011813 با ميزان 13692/72 سهم مشاع از 16832 سهم عرصه و عيان.

مشخصات ملك :

ملك مذكور يك زمين 400 متري با موقعيت شمالي در خيابان ابطحي غربي با پلاك 41 كه ازجهات شمال غرب و شرق به املاك مسكوني مجاور محدود و از جهت جنوب به گذر منتهي مي گردد و فاقد هرگونه مستحدثات ميباشد. با حدود اربعه شمالاً بطول 13/30 متر به شماره 2760 فرعي از 3526 اصلي، شرقاً خط فرضي است بطول 30 متر به شماره 4756 فرعي از 3526 اصلي جنوباً خط فرضي است بطول 13/34 متر به خيابان غرباً بطول 30 متر به شماره 3757 فرعي از 3526 اصلي.

حدود رسيدگي:

حدود رسيدگي و اعلام نظر كارشناس رسيدگي هاي به عمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير و مدارك و اطلاعات ابرازي مالك كه در گزارش به آن اشاره شده است مي باشد. بديهي است چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به استناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي مؤثر واقع گردد مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده مي باشد و دستور مقام محترم قضايي نظر به تكميلي ارائه مي گردد. همچنين مسئوليت ناشي از هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن با نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل با استاد ارائه شده متوجه ابراز كننده مدارك، اطلاعات و دلايل مي باشد بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك وجود هر گونه تعارض با تداخل ثبتي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم مي بايست اخذ گردد.

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك، ابرازي استعلام ثبتي واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل با تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

نظريه كارشناسي :

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك مساحت عرصه مشاعي بودن ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور با شرط كاربري مسكوني و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ارگانها بانك شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. قيمت كارشناسي مبلغ 475/000/000/000 ريال (معادل چهل و هفت ميليارد و پانصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مقرر گرديد

ششدانگ ملك فوق الذکر با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 475/000/000/000 ريال (معادل چهل و هفت ميليارد و پانصد ميليون تومان) در روز یک شنبه مورخه 1401/12/07 از ساعت 12 الي 12/30 از طريق مزايده حضوري در اتاق مزایده مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 25 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/07