يك دستگاه ماشین تراش ساخت ماشین سازی تبریز مدل tn5obr سال ساخت 1385

2700000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988610100682
شماره آگهی:
140191460000615301
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش فشافويه تهران
تاریخ صدور:
1401/11/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن آگهي:

مزایده در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 0100331 محکوم له حسین چراغی به طرفیت محکوم علیهم نایب علی و علیجان پیربداغی میزان محکومیت به مبلغ1/351/024/956 ریال بابت محکوم به و 350/000/000 ریال نیم عشر دولتی، نسبت به اموال منقول ذیل واقع در: واقع در شهرك صنعتي شمس اباد – بلوار نارنجستان گلبرگ 8 پلاک 4 شامل : مشخصات دستگاه: يك دستگاه ماشین تراش ساخت ماشین سازی تبریز مدل tn5obr سال ساخت 1385 چهارریل آبکار بطول 1/5 متر بشماره 4 سریال h851372171 به ارزش 2/100/000/000 ریال و یک دستگاه باسکول دیجیتال یک تن مارک پند به ارزش 60/000/000 ریال نظريه كارشناسي : با در نظر گرفتن جميع جهات موثر و مطالعه پرونده، و اخذ توضيحات لازم از طرفين ، بررسيهاي صورت گرفته، ميزان استهلاك دستگاه ، مستعمل بودن و غير قابل بهره برداري بودن دستگاه ، ارزش كارشناسي دستگاههای مورد نظر جمعا برابر 2/700/000/000 ريال معادل دویست وهفتاد ميليون تومان تعيين و برآورد مي گردد . مزایده در روز چهارشنبه به تاریخ 1401/12/03 از ساعت 10:00 صبح الی 11:00 صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن معامله را باید فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده واریز نماید. در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید./

مــدیــر واحد اجـرای احکام مـدنی دادگاه بخش فشافویه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/03