يك دستگاه كانتينن

48300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980226300234
شماره آگهی:
140168460000641865
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول

بموجب دادنامه شماره 9709970226301360-1397/12/13 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0002000/2/ج محكوم عليه خانم انسیه صفاپور محكوم است به پرداخت مبلغ 40/514/750/000 ريال بابت کل محکوم به در حق محکوم له بانک انصار و مبلغ 2/025/737ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له اموال تعرفه شده محكوم عليه بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

پس از حضور در محل دفتر شعبه دوم اجراي احكام در تاريخ 1401/8/22ساعت 11 صبح با مطالعه پرونده از قرار صادره مطلع شده و گزارش كارشناسي خود را در رشته برق، ماشين و تاسيسات كارخانجات مربوط به موضوع پرونده به شرح ذيل ارسال مي گردد.

کابل تركيبي SWR سايز 3*70+(5*2/5) بصورت يك قرقره با متراژ 700 متر طول ساخت شركت سيمند كابل و كد محصول 7145380 در آدرس خيابان انقلاب، ابتداي خيابان ابوريحان پلاك 88(انبار انتشارات زبان) داخل محوطه اين پلاك و داخل يك دستگاه كانتينن قرار گرفته و تحويل آقاي اصغر مهتابي راد به شماره ملي 1728239095 و به شماره تماس 09127785254 به عنوان حافظ اموال گرديده است.

كابل رويت شده بصورت قرقره بندي و متراژ 700 متر طول كارخانه اي با سطح مقطع 3*70+(5*2/5) ميلي متر مربع و از نوع تركيبي كه داراي هادي هاي مسي و عايق پليمري مقام در برابر رطوبت و نفوذ آب از نوع SWR و داراي استاندارد ISIRI و شماره استادرد استاندارد 1-3569-كد محصول 7145380 كه موارد مصرف اختصاصي درون چاه هاي عميق آب دارد كه توسط شركت سيمند كابل توليد گرديده است.

با توجه به استعلام قيمت از كارخانه توليد كننده سيمند كابل و قيمت روز مس در بازار داخلي و جهاني و همچنين جميع جهات موثر در امر كارشناسي و همچنين خاص بودن مصارف كابل مذكور قيمت هر متر طول كابل 69/000/000ريال و بهاي كل قرقره 700 متري كابل مذكور 48/300/000/000ريال معادل چهار ميليارد و هشتصدو سي ميليون تومان كارشناس و برآورد و تعيين قيمت ميگردد.

مقرر گرديد

يك قرقره با متراژ 700 متر طول ساخت شركت سيمند كابل با سطح مقطع 3*70+(5*2/5) ميلي متر مربع و از نوع تركيبي كه داراي هادي هاي مسي و عايق پليمري مقام در برابر رطوبت و نفوذ آب از نوع SWR و داراي استاندارد ISIRI و شماره استادرد استاندارد 1-3569-كد محصول 7145380متر در روز یکشنبه مورخه 1401/12/14 از ساعت 12/00 الي 12/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/14