يك دستگاه شات بلاست درامي با ظرفيت 250 كيلو گرم ساخت ماشين سازي پويا

1250000

توضیحات

9909980213700378

140049460000088958
شعبه اجراي احكام مدني بخش ايوانكي

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول 

  با توجه به اجراییه صادره  درپرونده9909980213700378  این اجرا له  اقای يعقوبعلي نجفي اندرود علیه  محمدرضا متوكل خسروشاهي . محکوم علیها محکوم اند به پرداخت مبلغ  000/ 000 /250 /1 ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق له و پرداخت 438 / 904 / 91هزینه اجرائی در حق دولت . در تاریخ 6 /11 /1400 ساعت 11 در ادرس  ایوانکی شهرک صنعتی پایتخت خیابان نرگس 8پلاک9  از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل مینماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد مبلغ فروش مورد مزایده را طی فیش بانکی در همان روز  پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده به حساب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قبض مربوطه را ارائه نماید. در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد

تذکر مهم : شرکت  در مزایده برای افراد  منوط به ارائه  ده درصد مبلغ پیشنهادی در قالب  چک بانکی رمز دار  در  بدو حضور به  دادورز می باشد .

برنده مزایده موظف است  مابقی مبلغ فروش را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده به حساب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قبض مربوطه را ارائه نماید. در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد..

مشخصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد:

يك دستگاه شات بلاست درامي با ظرفيت 250 كيلو گرم ساخت ماشين سازي پويا در حالت خاموش مستعمل به ارزش قيمت پايه يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال(1.250.000.000ريال).

اطلاعات بیشتر

مهلت

6 /11 /1400 ساعت 11