يك دستگاه سواري پژوRD رنگ سفید مدل 1381

158000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982165601780
شماره آگهی:
140168460000559638
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزايده اموال منقول – نوبت اول

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 982236/ج 3 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي فرشيد خون بط به پرداخت تعداد 50 قطعه سكه (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام شدمبلغ9/550/000/000ريال تعيين گرديد.) بابت اصل مهريه و پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 7/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له خانم معصومه تاران و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه سواري پژوRD به شماره انتظامي 434 ل 72 ايران 33 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 در اجراي قرار كارشناسي صادره موضوع پرونده به شماره بايگاني 982236 در خصوص ارزيابي يك دستگاه سواري پژوRD به شماره انتظامي 434 ل 72 ايران 33 با مشخصات ذيل را كه در محل پاركينگ مورد بازديد قرار گرفته است، با توجه به وضعيت ظاهري موجود به شرح ذيل تعيين و اعلام مي گردد.

 1-مشخصات وسيله نقليه به استناد سوابق شماره گذاري:

 نوع: سواري — سيستم : پژو — تيپ : 1600آر.دي — رنگ : سفيد — مدل : 1381 — نوع سوخت : بنزين— ظرفيت: جمعاً 4 نفر — شماره موتور : 22328119979— شماره شاسي : 81719469

 2-توضيحات: 2-1- به علت توقف طولاني مدت سواري پژو RD مذكور در محل پاركينگ و وضعيت نامناسب موتور و متعلقات آن امكان روشن نمودن سواري مذكور فراهم نگرديد لذا به صورت موتور خاموش بازديد بعمل آمد. 

 2-2- با توجه به توقف طولاني مدت سواري پژو RD مذكور در محل پاركينگ جهت راه اندازي آن نياز به انجام سرويس كامل و يا تعويض قطعات اصلي موتور و متعلاقات، گيربكس، چرخ ها و جلوبندي آن را دارد.

 2-3- بدنه جانبي سواري مذكور نياز به بازسازي، صافكاري، نقاشي و رنگ آميزي را دارد.

 3-تعيين قيمت: عليهذا با عنايت به موارد فوق الذكر و طي بررسي و بازديد بعمل آمده، در وضعيت فعلي قيمت سواري پژوRD به شماره انتظامي 434 ل 72 ايران 33 به مبلغ صد و پنجاه و هشت ميليون (158/000/000) ريال تعيين و تقويم مي گردد% 

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/04ساعت 9/30 الي 9/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري ترجيحا (شعبه كيائي نژاد با كد 210 و طي فيش چهار نسخه اي با شناسه واريز 14002867577 ) واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04