يك دستگاه سواري پژو اردي مدل 1383- رنگ سبز يشمي

50000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005379622
شماره آگهی:
140168460000605630
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول

به موجب دادنامه شماره 140068390016184023 مورخ 1400/11/04 صادره از شعبه 83 دادگاه عمومي حقوقي تهران که طي پرونده اجرائي به کلاسه 0101227/ج خواهان علیرضا چنگیزی فرزند غلامرضا خواندگان آذر و آزاده و ناهید و محمد رضا همگی چنگیزی فرزند غلامرضا مبني بر دستور فروش يك دستگاه سواري پژو اردي به شماره انتظامي 11ايران- 171د11 توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر ارزیابی گردیده است

الف – مشخصات وسيله نقليه بر اساس شماره گذاري راهورناجا

نوع سواري – سيستم پژو – تيپ 1600اردي – مدل 1383- رنگ سبز يشمي – نوع سوخت بنزين – تعداد محور 2- تعداد چرخ 4- سيلندر4 – شماره شاسي 83119762 – شماره موتور 11783019583 – قابليت شماره گذاري دارد .

ب – وضعيت خودرودر زمان بازديد

از خودرو موصوف بازديد بعمل امد اسناد مدارك با مشخصات خودرو مطابقت دارد . خودرو از قسمت هاي بدنه داراي خط و خش جزيي مي باشد .تودوزي و لاستيك مستعمل مي و موتوروگيربكس اماده بكار مي باشد . خودرو قبلا مدت زيادي درپاركينگ بوده و هزينه تميرات و نگهداري بر ان تحميل شده است

ج – ارزش ريالي خودرو

با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن مدل ووضعيت خودرو و در نظر گرفتن عرف قيمت خودرو در بازارارزش ريالي ان مبلغ پانصد ميليون ريال معادل پنجاه ميليون تومان (50000000تومان) برآورد و بعنوان پایه مزایده اعلام ميگردد.

که مقرر گرديده که در روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 راس 9 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

قاضي واحد اجراي احكام مدني شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران – فريده پرورش

تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18