يك دستگاه سواري پرايدهاچ بك

550000000

توضیحات

9809988732301234

140028460000107216
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده : نوبت اول

مورد مزایده :  خودرو سواری پراید هاچ بک سبز رنگ 

در پرونده  کلاسه 9900226 اجرایی طی رای صادره از شعبه نیابت محاکم عمومی دادگستري شهرستان همدان – شعبه  5اجرای احکام مدنی

محکوم له :توفیق اسماعیل پور

محکوم علیه : امیر قدرتی نیا

محکوم به950.000.000 ریال  در حق محکوم له و سایر هزینه های مندرج در اجراییه ونیم عشر دولتی برابر قانون

مبلغ پایه:  55.000.000

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری نموده است.

مشخصات مورد مزایده :

با توجه به خواسته قيمت گذاري يك دستگاه سواري پرايدهاچ بك سبز رنگ به شماره انتظامي 842د37 ايران 18  در پاركينگ ملت واقع درجاده قاسم اباد حاضر و از خودرو مورد نظر با مشخصات فني (نوع: سواري ،سيستم: پرايد – تيپ: دي ام هاچ بك – مدل: 1385 – رنگ: سبز متاليك ظرفيت: 4نفر – تعداد سيلندر: 4 – نوع سوخت: بنزين– تعداد محور: 2 – تعداد چرخ: 4 )– شماره موتور: 1559372شماره شاسي: 442285178743معاينه فني به عمل آمد كه نتيجه به شرح ذيل اعلام مي گردد: الف: وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه : 1-خودرو خاموش به پاركينگ منتقل شده است. 2- 4حلقه لاستيك خودرو مستهلك وفرسوده ودر حدا30% مي باشد. 3-لاستيك جلو سمت راست پارگي داشت. 4- گلگير جلو سمت چپ خوردگي داشت. 5- خودرو د باطري بود و خاموش بازديد شد. 6-سپر جلو و جلو پنجره خودرو شكسته شده بود. 7-اب رادياتور خودروخالي بود احتمالا” رادياتوراب سوارخ شده است. 8- بيمه نامه خودرودر تاريخ 1399/4/20تمام شده بود و خودرو فاقد بيمه بود. ب)مبلغ موضوع كارشناسي : با توجه به مدل خودرو مذكور ودر صورت سلامت كامل گيربكس وديفرانسيل وسيلندرموتوروفني وسيله و بر اساس عرف عادله روز و با توجه به شرايط اعلامي فوق قيمت كارشناسي خودرو در بازاردر تاريخ 1400/6/23 مبلغ 550/000/000ريال معادل پنجاه و پنچ ميليون تومان تعيين و برآورد ميگردد.

ضمنا در اجراي خواسته شماره بايگاني 9900226 مورخه 1400/6/22در خصوص نظريه تكميلي مبني بربررسي رنگ وسلامت بدنه خودروسواري پرايد هاچ بك به شماره انتظامي 842د37ايران 18 اين جانب اقاي بهبود احمد خاني مجددا” دتاريخ 1400/9/4به در پاركينگ ملت واقع در جاده قاسم اباد حاضر و از خودرو مذكور مجدا بازديد دقيقي بعمل امد لذا با توجه به پايين بودن مدل خودرو( سال 1385 )مشخص گرديد: 1- گل گير جلو سمت راست تعويض شده ورنگ دارد. 2- درب جلو سمت چپ رنگ دارد. 3- بقيه قسمتها به نظر بدون رنگ ميباشد.

 

لذا این اجراء بتاریخ  10-11-1400 ساعت 9 تا 9.30  صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ  10-11-1400 ساعت 9 تا 9.30  صبح