يك دستگاه سواري سمند

1120000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980228000480
شماره آگهی:
140168460000545026
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده مال منقول

بموجب دادنامه شماره 94/1254 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 950211 له شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت آقای فریدون جلیلی عليه آقای محمدرضا پورزمان و غیره كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 391/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ .11/730/000 ريال هزينه دادرسي و مبلغ 2/582/706/088 ريال خسارت تاخير تاديه و مبلغ 14/384/000 ريال حق الوكاله و مبلغ 5/000/000 ريال حق الزحمه كارشناسي در حق محكوم له و مبلغ 149/991/000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له خودور سمند ذیل الذکر متعلق به محكوم عليه توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

احتراما در اجراي قرار كارشناسي پرونده كلاسه فوق مبني بر ارزيابي و قيمت پايه يك دستگاه سواري سمند به شماره41 ل742 ايران 66 به استحضار مي رسانم:

الف: از خودروي سمند موضوع پرونده در پاركينگ عمومي گمرك غرب بازديد شد خودرو سمند به شماره41 ل742 ايران 66 به رنگ مشكي و مدل 90 در معيت خواهان پرونده بازديد شد وضعيت خودرو نقاط آسيب ديده آن به شرح زير و شامل كاپوت (درب صندوق )از ناحيه جلو آثار زنگ زدگي و رنگ ريختگي دارد گلگير جلو راست و درب جلو سمت چپ و درب عقب و گلگير عقب سمت چپ و درب عقب و گلگير عقب سمت چپ و درب عقب و گلگير عقب سمت راست و اطراف آثار خوردگي ناشي از تصادف دارد و درب ها و بدنه فاقد زه مربوطه بوده است به علت توقف طولاني در معرض نور مستقيم خورشيد در پاركينگ در كيفيت رنگ آسيب وارد شده است و بعضا دو رنگ شده است و سوخته است ،نياز به تهيه باطري و تمديد بيمه شخص ثالث و سرويس و راه اندازي موتور دارد و ضمنا در دسترس نبودن سوئيچ خودرو امكان روشن شدن موتور وجود نداشت و ترميم و بازسازي و رفع معايب خودرو و تهيه لوازم و باطري و ساير هزينه‌هاي جانبي به عهده خريدار خواهد بودو وضعيت استهلاك كه لاستيك ها و تودوزي و غيره اظهارنظر گرديد

قيمت خودرو :

با عنايت به موارد معروضه و با توجه به نقاط اسيب ديده خودرو و نواقص موجود با توجه به نوع مدل و خودرو قيمت پايه خودرو و مبلغ يكصد و دوازده ميليون تومان 1/120/000/000 يك ميليارد و يكصد و بيست ميليون ريال برآورد و تعيين ميگردد .

مقرر گرديد

خودرو فوق الذکر در روز دوشنبه مورخه 1401/10/26 از ساعت 13/00 الي 13/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي1/120/000/000 شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 20 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26